HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

9VB - Omsorg Vård & Boende

Tfn: 010-1502130

Besöksadress: Svalöv
Postadress: Vittskövle 1145, 26890 26890
Föreståndare: Emma Sotomayor, 0101502132
Placeringsansv: Joakim & Emma, 0101502136
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor mellan 14-19 år

9vB driver tre stycken HVB som ligger i hjärtat av Skåne. Dessa har mycket gemensamt men är ändå väldigt unika på sina sätt. Familjär atmosfär och delaktighet är det som för dem samman!

Vår idé är att vara en platt organisation med mycket närhet inom och utom organisationen. Detta möjliggör samarbete över gränser där expertisen kan delas ut där den behövs. Verksamheterna jobbar med HVB i Skåne för ungdomar med kriminellt beteende, som provat på droger, som har problem med skola, relationer eller liknande.

Lovisagården


I närheten av Malmö, Lund och Helsingborg, alltså mitt i Skåne, ligger Lovisagården HVB vackert beläget i den lilla byn Vittskövle utanför Svalöv omgärdat av vacker natur och böljande fält. Byggnaden uppfördes ursprungligen som en skola för barnen i byn men har idag renoverats till modern standard med ljusa rum, moderna möbler och öppna ytor. Det finns flera sällskapsytor för gemensamma aktiviteter, ett fullutrustat gym med fria vikter och konditionsträning. I trädgården finns ett växthus med odlingsmöjligheter samt en snickarbod med verktyg och arbetsbänkar. I anslutning till Lovisagården finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård.

Hos oss finns det 6 platser i en lantlig miljö med närhet till natur och aktiviteter. Verksamheten riktar sig mot ungdomar, pojkar, 14 till 19 år som har begynnande missbruk, vistas i olämpliga miljöer och som har begått enstaka brott, provat på droger, eller har ett utåtagerande beteende. De kan också ha svårigheter med gränsdragningar, sociala relationer samt neuropsykiatrisk problematik.

Föreståndare Emma Sotomayor 010-1502132

Aminagården (Före detta Hassela Skomakaren)


Ett HVB i Skåne, centralt beläget i Eslöv, nära till kollektivtrafik, skolor och service. Vi har 10 platser för ungdomar i åldern 15-19 år, efter placeringen har vi möjlighet att erbjuda träning i eget boende i form av stödboende.

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och ungdomar som är på väg att hamna i missbruk eller kriminalitet. Det gemensamma är att vardagen inte fungerar hemma eller på tidigare boende. Aminagården tar även emot ungdomar som är i behov av utslussning efter placeringar längre hemifrån.

Målet med vår insats är att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss. Genom att ge den unge kunskaper om sig själv, sin historia och sin aktuella situation rustas den unge för ett fungerande socialt liv efter placeringen.

Alla ungdomar går i grundskola, gymnasium eller annan daglig sysselsättning utanför boendet. Vårt arbete utgår ifrån Rädda Barnens TMO, trauma medveten omsorg, där fokus läggs på trygghet, relationer och coping. Vi arbetar också med delaktighet och ansvarstagande där ungdomarna får vara med och ta del av de vardagliga sysslorna i hemmet. Vi uppmuntrar ungdomarna till fungerande fritidssysselsättning utanför hemmet.

Föreståndare Emma Sotomayor 010-1502132

9vB Stödboende9vB Sverige AB driver stödboende i skåne med 4 lägenheter i Eslöv och Marieholm. Stödboendet är till för antingen utsluss, eftervård eller en helt egen insats. Kraven på ungdomarna för att få flytta ut och bo kvar i lägenheter är stora. Ungdomen måste kunna ta ett stort ansvar och visa att hen kan följa de regler och den planering som finns.

Enligt 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende (HSLF-FS 2016:56) ska ”Ett stödboende endast ta emot barn och unga i åldern 16-20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor utsträckning kunna klara av sin dagliga livsföring utan hjälp.” Det innebär att ungdomen måste vara väl förbered på och uppvisa tecken på att kunna vara självständig.


De som kan placeras här

Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation
Två övergripande mål med vistelsen är att:

Att ungdomarna ska ha en trygg, utvecklande och kärleksfull tillvaro under tiden hos oss.
Att ge varje ungdom kunskaper för att förstå sig själv, sin historia och sin aktuella situation. Vidare stödja ungdomen för att kunna tillämpa detta självständigt och kunna påverka sin framtid i positiv riktning.
Mer specifika målsättningar är att ungdomen ska få stöd att:

Sköta sin skolgång eller praktik/arbete
Själv sköta ett hushåll och de rutiner ett vardagsliv kräver med enbart visst stöd från personal.
Ha en fungerande relation med sina föräldrar (i de fall detta är en relevant målsättning)
Avhålla sig från droger och kriminalitet detta genom egen förmåga och stöd från personal.
Respektera andra människors lika värde, olikheter och skilda förutsättningar
Fungera som demokratiska samhällsmedborgare
Få hjälp & stöd att använda strategier att möta livets olika situationer
Skapa förutsättningar för ökad självtillit och självförtroende
Vara integrerad i vårt ekonomiska, sociala, politiska och kulturella system
Ha kunskaper om grundläggande fysisk hälsa

Behandlingsinnehåll:

Grunden i vår behandling


9vB har som mål att ge vård och individanpassad behandling på våra HVB & Stödboende i Skåne. Behandlingen riktar sig till ungdomar & unga vuxna med exempelvis problem med droger, kriminalitet, NPF eller enligt vår målgrupp. Vi tror att det viktigaste är en strukturerad behandlingsprocess och att just processen är imperativ. I processen använder vi evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet för att skapa en terapeutisk behandlingsmiljö, så att varje individ får möjlighet till att förändra och påverka sin egen situation till en bättre och mer välfungerande livssituation. Vi utgår givetvis från BBiC. 9vB strävar efter att undvika en institutionell prägel. Varje ungdom skall bli sedd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta gör vi genom att skapa trygghet och behandla den enskilde med respekt oavsett vilka behov eller förutsättningar som klienten har. Stor vikt läggs även om miljön där det ska kännas som en är hemma, där en kan trivas.

Behandlingsinnehåll


Behandlingen utfår från klientens egen individuella situation och personliga förutsättningar. Tillsammans med klienten upprättas en strukturerad genomförandeplan med ett behandlingsschema. Här kommer inslag av daglig sysselsättning, aktiv fritid, behandlingssamtal, KBT terapi, rePulse, MI, lösningsfokuserat behandlingsarbete och övriga behandlande inslag att ingå. Utöver det tillkommer att allt personal arbetar för att uppnå goda terapeutiska relationer och stödjande och behandlande samtal i vardagen. Målsättningen är att i all planering och behandling involvera och motivera klienten till ett aktivt deltagande. Kontaktperson och klient formulerar tillsammans behandlingsmål och de strategier som ska användas för att nå de uppsatta målen i behandlingsplanen.
Utöver de behandlande inslagen kommer klienten erbjudas återkommande utvärderings- och uppföljningssamtal där hen får möjlighet till att uttrycka hur hen upplever behandlingen, hur de uppsatta målen känns samt om hen ser en möjlighet att nå målen.
Verksamheterna strävar efter att erbjuda en aktiv fritid genom att tillsammans med varje klient ta reda på vad den är intresserad av. I anslutning till Våra HVB i Skåne finns ett stort utbud av naturnära aktiviteter som fiske, naturupplevelser och viltvård. I lokalerna finns möjlighet till matlagning och bakning.
I närområdet finns möjlighet att utöva diverse olika idrotter så som fotboll, hockey och motorsport. Det finns också möjlighet att tillvarata andra intressen som snickeri, slöjd & pyssel. Verksamheten kommer att använda sig av möjligheten till att skapa en meningsfull sysselsättning som en aktiv del i behandlingsarbetet.
Ett inslag på Lovisagården är projekt som drivs av ungdomar med stöd av personalen. Vi tror på att det är viktigt att ungdomar får jaga sina drömmar och syssla med sina intressen. Genom att varje vecka få utveckla och bygga på sitt projekt tror vi att motivationen att göra livsförbättringar ökar. Även chanserna till att förbli i en konstruktiv process även efter insatsen är slut.
Helt enkelt tror vi att drömmar måste tändas igen, möjligheter måste fås att jaga dem och modet att göra så måste stärkas.
Vi har exempelvis haft bilprojekt, mopedprojekt, studioprojekt och även datorprojekt.

Behandlingsprocessen
Genom en systematiserad behandlingsprocess arbetar vi först med en kartläggningsperiod där vi bland annat kartlägger risk- och skyddsfaktorer hos ungdomen själv och i dennes hela kontext. Därefter utformar vi specifika, mätbara och realistiska behandlingsmål som vi tillsammans med ungdomen och dess nätverk följer upp och utvärderar på veckolig basis.
Detta för att få struktur i det stöd ungdomen behöver och för att det ska bli tydligt i vari processen ungdomen befinner sig just nu. I stödboendet är det en stödprocess mer än en behandlingsprocess eftersom ungdomen redan ska vara självständig.
Kartläggning – Om ungdomen tidigare varit placerad hos oss krävs ingen kartläggning, i annat fall görs detta under en period på 4 veckor. Insamling av information utöver den som givits vid inskrivning sker. Detta för att kunna skapa adekvata mål med vistelsen.
• Skattningar
• Nätverkskarta
• Genogram
• Systemiska analyser

Övergripande mål – kommer från vårdplanen och beskriver mål för placeringen. Efter kartläggningsperioden skapas en grnomförandeplan tillsammans med ungdomen med specifika mål för behandlingen. Dessa följs upp var 6:e vecka. Under de veckoliga behandlingskonferenserna bryter vi ner dessa mål ytterligare för att kunna fokusera strukturerat på det som har störst behov för stunden.

Analysera – På behandlingskonferensen gör vi analyser av problembeteendet. Analyser med systemiska faktorer sov vidmakthåller provlembeteendet (riskfaktorer).

Prioritera – Vi prioriterar vad vi behöver fokusera på under kommande vecka utifrån vad som är mest oroväckande, svårt, bekymmersamt.

Utforma -Vi utformar mål med interventioner som skall genomföras med ungdomen och andra viktiga vuxna i ungdomens närhet under kommande vecka.

Genomföra – Vi genomför det vi bestämt.

Följa upp & utvärdera – Vi utvärderar målen och interventionerna och stannar upp i faktorer som lett till framsteg eller i barriärer för att nå målet.

Som viktiga grundstenar i behandlingsprocessen är den ”yttre” processen som består av självreflektion & värdegrund.

Självreflektion som verktyg för analys av processerna och de uppgifter som skall utföras. I stället för att fokusera på vad andra gör fel, borde ha gjort, eller liknande fokuserar vi på oss själva och vågar vara öppna inför varandra. Vi måste våga vara ärliga mot oss själva innan vi är ärliga mot våra kollegor. Vi måste våga stå för våra åsikter, som de är, åsikter och inte sanningar.
Värdegrund är den samlingspunkt vi har i beslutsfattande och kulturskapande. Vi ska ständigt fatta beslut och reflektioner utifrån vår värdegrund.

Huvudman: 9vB Sverige AB

Org nr: 556980-7158

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ring eller maila oss för ett rådgivningssamtal.
-Matchningssamtal
-Studiebesök (Obs kan göras till viss del över TEAMS.)
-Riskbedömning
-Kartläggning

Språk: Kinesiska
Engelska
Arabiska
Hindi
Urdu
Spanska

Övriga upplysningar:
Exempel på vilka placeringar vi kan ta emot inom 9vB

- Klienten har tidigare varit placerad på institution och behöver omplaceras och motiveras till vidare stödinsatser.
- Klienten behöver stöd och motivation för att ta emot behandling för att inte fortsätta att utsätta sig för risker kopplat alkohol, narkotika eller andra droger samt annat socialt nedbrytande beteende.
- Klienten har svårigheter med destruktiva sociala relationer eller ett destruktivt beteendemönster.
- Klienten är i behov stöd och motivation för att ta emot behandling i syfte till att kunna hantera och förstå socialt beteende och sociala koder för att inte hamna i impulsivt, destruktivt beteende.
- Klienten har svårigheter kopplat till att upprätta hålla en sysselsättning och behöver stöd och motivation i det.
- Klienten behöver stöd och behandling för att utveckla sin identitet vilket omfattar självbild, självförtroende, identitetsutveckling och kapacitet.
- Klienten behöver stöd i att arbeta på en ökad tillit och ökad grad av trygghet och stabilitet i förhållande till sig själv och andra.
- Klienten behöver stöd och behandling för att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner. Både i att hantera och uttrycka känslor, positiva och negativa, gentemot sig själv och andra.
- Klienten behöver stöd i att utveckla förmågan till att dela med sig och komma överens, ha tilltro till andra, förmågan att klara förändringar samt reaktioner på stress.
- Klienten behöver stöd genom behandling att hantera sinnesstämning, temperament, humör, utbrott samt självbehärskning.
- Klienten behöver stöd och behandling för återknyta eller förstärka sociala relationer till familj och övrigt nätverk.
- Klienten kan vara i behov av stöd och behandling inom andra områden och funktioner vilka för socialtjänsten är viktiga delar och som faller under socialtjänstens område.

Syftet och målet med vistelsen på 9vB är att målgruppen ska få ett individanpassat stöd och behandling utifrån sin problematik och genom det få en fungerande social situation där inte längre vård eller behandling är behövlig.

"9VB - Omsorg Vård & Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO