HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Visslan HVB, Off Clinic

Tfn: 070-8605628
Fax: 0479-40194

Besöksadress: Grimsväg 12, Visseltofta
Postadress: Grimsväg 12, 283 95 Visseltofta
Föreståndare: Catharina Åkesson, 070-8605628
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot och behandlar pojkar 10 – 17 år med sexuell beteendeproblematik/övergreppsproblematik.
Neuropsykiatriska funktionshinder och trauman är vanligt förekommande.

Behandlingsinnehåll: OM OSS:
Behandlingen sker utifrån barnets eller ungdomens förutsättningar och sker både individuellt och i grupp. För att nå ett bra behandlingsresultat behöver även barnets eller ungdomens nära nätverk stöd som vi erbjuder med hjälp av vår familjeterapeut.

Om den unge har begått sexuella övergrepp utför vi riskbedömning, ERASOR. Vi gör även bedömningar och behandlar Trauma.

BEHANDLINGSINNEHÅLL:
Barn och unga med sexuella beteendeproblem har ofta färdighetsbrister inom flera olika områden. Bristande relationsfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter och impulskontroll påverkar ofta hur sexuella beteendeproblem utvecklas och bibehålls. Därutöver kan specifika svårigheter förekomma, som neuropsykiatriska diagnoser, trauma och sexuella avvikelser.

Off Clinic erbjuder behandling utifrån metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Dialektisk Beteende Terapi – DBT grundar sig på inlärningsteori och kognitiv teori, med ett särskilt fokus på emotionsteori. Arbetet bedrivs i vardagen men också i samtalsbehandling och i färdighetsträningsgrupper utifrån fyra komponenter:

-Stå ut-färdigheter
-Medveten närvaro
-Relationsfärdigheter
-Känsloregleringsfärdigheter

Vi använder oss även av följande komponenter:

-Övergreppsspecifik samtalsbehandling – sker individuellt och i grupp. Det övergripande målet är att hjälpa ungdomarna till en sund sexualitet, en sexualitet som de själva mår bra av och som inte skadar någon annan.

-Sköldis grupp- Sköldis är för de ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig det ordinarie programmet. Behandlingen utgår från en KBT-baserad manual.

-Sex- och samlevnadsgrupp.

-Trauma Medveten Omsorg – De grundläggande behoven utgår från Trygghet, relationer/relationsfärdigheter och känslor/känsloreglering.

-Trauma – Många av våra unga har varit utsatta för svåra omständigheter som innebär att de kan ha symptom på trauma.

-TBA – Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori som innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå deras funktion och därefter hjälper den unge att utveckla ett gynnsamt beteende som är socialt anpassad.

-Familjesamtal – är avsedd för föräldrar (eller andra vuxna i ungdomens nätverk)

-Återförening – Flera av våra unga har begått övergrepp på ett barn i sin omgivning. För att en återförening skall kunna ske krävs en noggrann analys av båda parters behov och skydd. Professionella avgör hur en återförening kan ske och om den är gynnsam för båda parter.

GRUNDSKOLA
På vårt område bedriver Osby kommun en kommunal grundskola årskurs 6-9 avsedd för ungdomar inskrivna på behandlingshemmet. Skolan utgör en säker miljö för ungdomarna. På skolan arbetar fyra behöriga lärare och en behandlingspedagog/elevassistent.

Geografi: Visseltofta i Osby kommun. Norra Skåne. 15 minuters körtid från E 4:an

Huvudman: Off.Clinic, Humana

Org nr: 556625-9429

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller direkt till Föreståndare Catharina Åkesson 070-8605628
Beslut om inskrivning i behandlingshemmen Visslan/Bakfickan fattar föreståndare Catharina Åkesson 070-8605628

"Visslan HVB, Off Clinic" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
KBT
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO