HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

VoB Vittskövlegården

Tfn: 044 - 33 10 05

Besöksadress: Vittskövle Torg 1, Vittskövle
Postadress: Box 78, 297 21 Degeberga
Föreståndare: Hanh Chau, 0737-450276
Placeringsansv: Hanh Chau, 0737-450276
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Vittskövlegården är ett behandlingshem för pojkar, flickor och icke-binära ungdomar i åldern 14-17 år med psykosocial problematik.

Enheten tar emot ungdomar med familjeproblematik och andra svårigheter i hemmiljön, bristande skolgång, oro/ångest, svårigheter att reglera känslor och skapa relationer. En del av de unga som tas emot har även svårigheter som angränsar till psykiatrisk problematik. Vittskövlegården tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov. Verksamheten tar emot såväl planerande som akuta placeringar enligt både SoL och LVU, även utanför kontorstid och på helger.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö.

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då ungdomarna har olika behov samt att de är placerade med olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Viktiga redskap i behandlingsarbetet är kontaktmannaskap och samtalsstöd utifrån kognitiv beteendeterapeutisk metod med exempelvis funktionell analys. Vidare används MI, CRA, HAP och livslinje.

Verksamheten arbetar också utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se ungdomens hela situation arbetar vi med såväl föräldrarnas förmåga som den omgivande miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring.

Geografi: Vittskövle, 2 mil söder om Kristianstad.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direktintagning via verksamhetschef.

Övriga upplysningar: Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT-terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Personalen har vidareutbildning inom miljöterapi, KBT, rePulse, MI, CRA, HAP och CPU-i samt Kris- och krisstöd. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning. Vid behov finns tillgång till psykologkonsult.

"VoB Vittskövlegården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik