HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Riande AB

Mobil: 0704-93 49 08
Tfn: 0704934908

Besöksadress: Lundäng HVB, Vilan 2,, 61196 Jönåker
Postadress: Mörtsjönäs gård Marö 4, 611999 Tystberga
Föreståndare: Louise Montgomery, 0704-93 49 08
Placeringsansv: Louise Montgomery, , Åsa Fällman, L.M. 0704934908, , Å0705837474
Platsantal: 7 platser för pojkar på Lundäng HVB, 5 platser för flickor på Nässlan HVB Mörtsjönäs gård, Familjehem
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Ett HVB för pojkar från 14 år till och med 19 år. Ett HVB för flickor från 12 år till och med 17 år.
Familjehem 0-20 år. Även föräldrar barn placeringar.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att barn och ungdomar i en trygg miljö, och i samverkan med sitt nätverk, ska få rätt vård och insatser. För att på så sätt möjliggöra en långsiktig och varaktig förbättring avseende funktion och mående.

Vi arbetar utifrån en grund i tillämpad beteendeanalys (TBA), en riktning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Fokus ligger på att göra individuella analyser av ungdomens problem, men framför allt behov och mål. Utifrån det arbetar sedan personal tillsammans med ungdomen för att nå ungdomens mål, som på olika sätt kommer att handla om ökad funktionsnivå och förbättrat mående. Det är således en inkluderande behandlingsform där individen är delaktig i analyser, behandlingsplaner och mål, och vi anser att det är viktigt att få ungdomen att jobba tillsammans med personal och nätverk för att uppnå sina mål.

Insatserna innebär praktiskt att det finns en konkret plan, som bygger på den gemensamt uppsatta analysen/hypotesen, för varje ungdoms väg till förbättring. Denna plan utvärderas och revideras vid behov, i samförstånd med ungdomen. Ofta bygger målen på att öka funktionella beteenden, så som att kunna sköta sin egen tillvaro, komma iväg till skolan, ha en fungerande problemlösning och/eller hantera vissa svårigheter i vardagen. Det kan även handla om att byta ut, eller minska på, icke-funktionella beteenden, som exempelvis att skolka eller bete sig aggressivt

Ungdomen har en kontaktperson som hjälper hen med sin planering utefter denna plan, och att kontinuerligt resonera kring vad som fungerar respektive inte fungerar. Personalen är grundutbildad i TBA och vet att det är viktigt att vara en del i ungdomens direkta miljö, att förstärka det som fungerar bra, och bryta sådant som inte fungerar bra. Personalens uppgift är även att stötta ungdomen i att komma igång med funktionella beteenden och aktiviteter. Personalen får kontinuerlig handledning flera gånger i veckan, för att så snabbt som möjligt kunna diskutera tillsammans med behandlingsansvarig hur man bäst hanterar specifika problemsituationer.

Vi anser även att det är mycket viktigt att det finns en god allians mellan personal och ungdomar, och fokusera således till stor del på att ungdomen har god relation till personalen och trivs på boendet. Det innebär att personalen lägger vikt vid att ägna sig åt olika sociala aktiviteter med ungdomarna, och erbjuder samtalsstöd när helst det önskas.

I och med utgångspunkten i TBA, har vi ett holistiskt perspektiv, och fokusera på individens hela miljö, behov och mående. Det är således ett miljöterapeutiskt perspektiv där vi arbetar med alla aspekter i ungdomens tillvaro som kan bidra till långsiktig förbättring. Utifrån BBIC vet vi exempelvis att skolgång är en viktig skyddsfaktor för barn och ungdomars mående.

Som nämnts ovan lägger vi även stor vikt vid att arbeta med ungdomens nätverk, i syfte att finna långsiktiga lösningar för ungdomens tillvaro och mående, även efter avslutad vistelse på boendet. Detta gör vi genom kontinuerligt nätverks- och familjearbete, i de fall där detta är möjligt och/eller önskvärt. I de fall där det inte är möjligt eller önskvärt, ämnar vi stötta och arbeta tillsammans med ungdomen för att med andra hjälpmedel finna möjlighet till en långsiktigt förbättrad tillvaro.

Utöver den vård som bedrivs på boendet finns möjlighet till psykologutredningar och individuell behandling av leg. psykoterapeut vid behov.

Sammantaget bedrivs verksamheten med utgångspunkt i Barns Behov I Centrum. Samtliga i personalen har genomgått utbildning i BBIC och arbetar redan utifrån de principerna.

Verksamheten arbetar med systematisk utvärdering av arbetet på boendet, än så länge på individuell- och verksamhetsnivå. Vi utvärderar huruvida ungdomarna upplever förbättrat mående och/eller förhöjd funktionsnivå vid insatsens avslut, jämfört med före insats. Detta gör vi med utgångspunkt i Socialstyrelsens beskrivning och exempel gällande systematisk uppföljning (Socialstyrelsen, 2014), exempelvis genom att utvärdera huruvida ungdomen uppnått sina mål, och även med hjälp av vedertagna och evidensbaserade skattningsskalor. Vi ber även ungdomarna utvärdera upplevelsen på boendet när de lämnar (det vill säga utöver det faktum att de kontinuerligt utvärderar trivsel och utveckling mot mål), exempelvis hur de upplever att de blivit bemötta utifrån olika aspekter, och hur olika aspekter av vistelsen fungerat. Detta för att helt enkelt kunna se om det arbete vi gör, gör skillnad, och för att kunna ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Geografi: Sörmland
Nyköpings kommun

Huvudman: Riande AB

Org nr: 556911-1817

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Se vår hemsida
www.riande.se

"Riande AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Lagrum
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO