HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Skrivargården

Tfn: 0155-49 90 70
Fax: 0155-26 00 49

Besöksadress: Kungsbackavägen 4, 640 33 Bettna
Postadress: Stockholmsvägen 32, 640 33, 611 74 Tystberga
Föreståndare: Anders Lindell, 0155-49 90 71, 070-627 96 47
Placeringsansv: Klas Larsson, 0155-499075, 076-3478500
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 14-19 år med relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom.
Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: På Skrivargården arbetar vi med fokus på tydlighet, förutsägbarhet och trygghet. De ungdomar som bor hos oss ska veta vad de kan förvänta sig och även veta vad de har för förväntningar på sig. De ska känna sig trygga i boendet och med behandlarna och känna sig delaktiga och hörda. Verksamheten har hög personaltäthet för att kunna erbjuda en hög grad av trygghet och skydd.

Vårt arbete utgår från våra värdeord: glädje, engagemang och ansvar vilket visar sig genom att arbetsmiljön ska tillåta samtlig personal att känna glädje och engagemang i sitt arbete och i behandlingsprocesserna. Medarbetarna tilldelas ansvar utifrån erfarenheter och kompetens. Vi säkerställer att innehållet i behandlingsinsatserna har ett individuellt upplägg i den enskildes genomförande och i vårdplanen. Varje ungdoms möjlighet till delaktighet och inflytande säkerställs genom täta samtal med ungdomarna där delaktighet och ömsesidig förståelse ligger i fokus. Tät kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande ska också ligga till grund för att säkerställa att en god och säker vård kan utföras.

Skrivargården har lågaffektivt bemötande i det dagliga behandlingsarbetet vilket vi säkerställer genom kontinuerlig utbildning och handledning i de förhållningssätt som vi anser lämpliga. Vi utgår även från ett lösningsfokuserat förhållningssätt i alla våra relationer och kontakter vilket märks genom en flexibilitet gentemot uppdragsgivare och vårdnadshavare i första hand, men även genom överenskommelser med ungdomarna för att nå smidiga lösningar.

Vårt arbete bedrivs utifrån bästa tillgängliga kunskap och beprövade erfarenheter, evidensbaserad praktik genom kontinuerlig utbildning och handledning samt att medarbetare ges möjlighet att fördjupa sin kunskap inom vissa specialområden. Behandlingen utgår från våra ungdomars styrkor, intressen och behov genom att skapa en hög grad av delaktighet hos ungdomarna sett till vård- och behandlingsarbetet. Vi har täta samtal, både enskilt och i grupp där ungdomarna ges möjlighet att utveckla sina starka sidor samt dela med sig av dessa till andra.

Ungdomarnas behov av att träna i sociala miljöer säkrar vi genom att, så gott som, dagligen erbjuda tillfällen att träna upp dessa färdigheter genom besök på lunchrestauranger, café-besök, gemensamma utflykter eller dagsturer på tu man hand med mera.

HVB Lappetorp har en egen friskola – Friskolan Studiero. Skolan är en specialskola för åk 6-9, och de flesta av våra unga går här. Kontinuerlig utbildning och handledning skapar en kunskapsplattform för att möta den enskilda ungdomens behov. Vi har täta samtal, både enskilt och i grupp, där ungdomarna ges möjlighet att utveckla sina starka sidor samt dela med sig till andra. Effekten av våra insatser följs upp via SDQ som uppföljningsinstrument.
Skulle klienten ha en fungerande skolgång och inte är i behov av en förstärkt skolgång, kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet.

Utsluss och eftervård

Vi har i vår verksamhet en avdelning som arbetar med behandling i slutskedet. De klienter som flyttar dit är de som har kommit vidare i sin utveckling. Men som fortfarande har ett stort behov av stöd i vardagen.

Geografi: Lappetorps enheter finns strax utanför Nyköping på fyra mindre orter ca tio mil söder om Stockholm.

Huvudman: Humana

Org nr: 556525-0247

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta Anders Lindell telefon 0155-49 90 71, 070-627 96 47.

Språk: Engelska, finska, tyska, spanska och arabiska.

Övriga upplysningar: Skrivargården tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU.
Hög personaltäthet.

Lappetorps egen fristående skola Studiero bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9.

För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi med den lokala gymnasieskolan. I förekommande fall kan vi vara behjälpliga med praktikplats.

Lappetorp kan nu utföra riskbedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet ERASOR -
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism.

"Skrivargården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO