Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lövlunda HVB

Tfn: 706859313

Besöksadress: Lunda Lövlunda 1, Jönåker
Postadress: Lövlunda 1, 611 96 Jönåker
Föreståndare: Mats Berglund, 0706859313
Placeringsansv: Mats Berglund, 0706859313
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar mellan 14 tom 18 år (både pojkar och flickor) med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller flera av områdena psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller annan utsatthet.

Behandlingsinnehåll: ADAD
Är ett bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Instrumentet som bygger på en intervju har utvecklats i USA i slutet av 1980-talet i USA av Alfred Friedman och Arlene Utada (1989). Den amerikanska originalversionen har översatts till svenska av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9.
Omfattning och intensitet

MI
En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser samt främjar motivation och beteendeförändring.

CPU
Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). HAP är en psykoedukativ behandling indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik. Målgrupp för cannabisprogram för ungdomar är ungdomar och unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP, eller som är för unga för HAP.

ART
Ett multimodalt program som består av tre grundkomponenter; social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. ART utgår från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet med ART är att ersätta aggressivitet med social kompetens. Människor som har problem med aggressivitet och utagerande beteende har också ofta stora sociala färdighetsbrister och bristande impulskontroll. ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i kritiska situationer.

Geografi: Jönåker, Nyköpings kommun.

Huvudman: Revansa AB

Org nr: 556781-1541

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker efter att lämplighetsbedömning är gjord.

Språk: arabiska, persiska, kurdiska, serbiska, kroatiska, spanska och engelska

Övriga upplysningar: Tillgång till psykiatrisk överläkare som bistår oss vid medicinska behov, psykiatriska bedömningar och utredningar.

"Lövlunda HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO