Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lövlunda HVB

Besöksadress: Lunda Lövlunda 1, Jönåker
Postadress: Lövlunda 1, 611 96 Jönåker
Föreståndare: Mats Berglund, 070-685 93 13
Placeringsansv: Mats Berglund, 070-685 93 13
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar mellan 14 tom 18 år (både pojkar och flickor) med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller flera av områdena psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet.

Behandlingsinnehåll: MI
En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser samt främjar motivation och beteendeförändring.

HAP
En manualbaserad metod där terapeuten måste anpassa sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Metoden har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Syftet är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens. Insatsen föregås av att den unge genomför ett antal självskattningar vid misstanke om, eller konstaterat risk- eller missbruk av cannabis. Insatsen består av 18 samtal under tio veckor.

ART
Ett multimodalt program som består av tre grundkomponenter; social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. ART utgår från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet med ART är att ersätta aggressivitet med social kompetens. Människor som har problem med aggressivitet och utagerande beteende har också ofta stora sociala färdighetsbrister och bristande impulskontroll. ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i kritiska situationer.

Geografi: Jönåker, Nyköpings kommun.

Huvudman: Revansa AB

Org nr: 556781-1541

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker efter att lämplighetsbedömning är gjord.

Språk: arabiska, persiska, kurdiska, serbiska, kroatiska, spanska och engelska

Övriga upplysningar: Tillgång till psykiatrisk överläkare som bistår oss vid medicinska behov, psykiatriska bedömningar och utredningar.

"Lövlunda HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO