Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Duveholmsgruppen

Tfn: 0150-36 92 48

Besöksadress: Duveholmsgatan17, Katrineholm
Postadress: Duveholmsgatan17, 64150 Katrineholm
Föreståndare: Denis Osmic, 0736 997661
Placeringsansv: Andrea Davidsson, 0736 997660
Platsantal: 8 platser
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Pojkar som är 13 och fram till de fyller 18 år som är i behov av ett litet hvb med hemmakänsla. Deras problematik består ofta av psykosociala svårigheter, relationsproblem inom och utom familjen, viss kriminalitet, begynnande missbruk och bristande skolgång.

Vi lägger stor vikt på psykologutredning och nätverksarbete för våra ungdomar. Både genom familjearbete men också med att bygga nätverk kring de pojkar där detta är bristfälligt.

Behandlingsinnehåll: Duveholmsgruppen erbjuder en miljöterapuetisk miljö genom att arbeta med ett litet och begränsat sammanhang som ger tydlighet och förutsägbarhet vilket är förutsättningen för ett förändringsarbete.

Vi arbetar utifrån ett tydligt KBT perspektiv där genomförandeplaner arbetas fram utifrån beteendeterapeutiskt synsätt och evidensbaserade metoder vilka sedan implementeras i samarbete med ungdomen och följs upp på behandlingskonferans varje vecka, förutom uppföljningsmöten med socialtjänsten.

Följande ingår hos oss och är en del av vår vardag på Duveholmsgruppen

- Psykologkontakt
- Psykologutredning
- Familjearbete
- Behovsanalys
- Tillämpad beteendeanalys
- Neurofeedback
- Massage
- Schemalagd Fysisk träning
- Hemlagad nyttig kost
- MI

Sysselsättning
Skola ser vi som den enskilt viktigaste sysselsättningen, vi har personal som följer med till skolan vid behov. Vi har dessutom slutit avtal med Katrineholms kommun om samarbete i resursskola för våra ungdomar, vilket medför att skolstarten sker snabbare vid en placering (om ungdomen fortfarande går på grundskolan)

Vidare ingår det inledningsvis i ungdomens schema att gå på praktik på vår bilverkstad där ungdomen får lära sig byta olja, byta däck, svetsa samt bilvård. Detta för att ungdomen skall få träna sig i att ta eget ansvar, lära sig hantera olika typer av verktyg, få tid med personal i en till en sammanhang och som ett led i att ungdomen skall kunna vara med och deltaga i organiserade motorsportstävlingar som vi ger möjlighet till då ett eget engagemang och en prosocial fritid är en stark skyddsfaktor mot socialt nedbrytande beteende.

Utöver detta har varje kontaktperson i uppdrag att motivera, besöka och stimulera till ett aktivt föreningsliv för våra ungdomar.

Vi har också i vårt nätverk företag som vi har samarbete med där vi kan erbjuda praktikplatser som deltidssyssla för de äldre ungdomarna. Exempelvis inom Bilvård, Bilservice Bygg och anläggning.

På vårt boende erbjuder vi tillgång till datorer för spel, läxläsning, informationsinhämtning och utbildning. Vidare finns tillgång till dator i ett mindre enskilt rum för enbart studier och informationsinhämtning.

Geografi: Södermanland, Katrineholm

Huvudman: Muataz Alshammari

Org nr: 559029-1604

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Första steget är att ha en dialog med placerande socialsekreterare om pojken och om förutsättningarna finns för att han bli vara aktuell för en placering hos oss. Steg två är att vi gärna vill träffa pojken och ev vårdnadshavare i sin hemmiljö, för att få en bättre bild av pojken och för att berätta om oss och vår verksamhet men vi vet att detta ofta är svårt att få till. Steg tre är ett besök på vårt HVB om alla parter är överens om att gå vidare. Steg fyra är att föreståndaren gör en matchning och lämnar sedan besked om vi kan erbjuda plats. Steg fem är att planera så mycket som möjlig innan pojken placeras, så att skola och sysselsättning för honom ska vara klart vid inskrivningen. På inskrivningsmöte önskar vi att pojken kommer tillsammans med vårdnadshavare om det är möjligt samt placerande socialsekreterare.

Vi är givetvis medvetna om att ibland behöver processen förändras eller göras på andra sätt.

Språk: Svenska, engelska och arabiska. Både svensktalande och arabiskatalande psykolog finns i verksamheten

Övriga upplysningar: Verksamheten ägs och drivs av leg psykolog med KBT inriktning som fördjupat sig inom NP-utredningar och neuropsykologi. Detta tillsammans med anställda nätverksutredare ger unika möjligheter till utredningsplaceringar i de fall det önskas.

"Duveholmsgruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO