Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Alma Gård

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 8 platser varav 2 utslussningsplatser.
Besöksadress: Alma gård, Lästringe, Lästringe
Kommun: Nyköping
Org nr: 5556525-0247
Webbplats: http://www.humana.se/Alma

Målgrupp

Pojkar i åldrarna 12-18 år. Tillståndet omfattar ej inskrivning av pojkar som fyllt 17 eller 18 år. Relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom.
Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.
Övergreppsspecifik behandling, integritetskränkande övergrepp.

HVB Lappetorp erbjuder även riskbedömning för återfall i sexuella övergrepp med riskbedömningsinstrumentet ERASOR.
Psykologutredning kan utföras vid behov.

HVB Lappetorp är huvudman för fristående grundskolan, Studiero som bedriver undervisning för åk 6-9 för elever i behov av särskilt stöd.

Behandlingsinnehåll

HVB Lappetorp arbetar utifrån en miljöterapeutisk utgångspunkt. på Lappetorp styrs av ett antal metoder, dessa metoder är väl använda i behandlingsarbete med ungdomar.
De metoder som används är:
* Strukturerad fyrfas modell
* Miljöterapi
* Social- psykologi
* Manualbaserade samtal
* Samtalsgrupp
* Individuella samtal
* Familjearbete
BUSA-metoden

ERASOR för att bedöma risker och återfall vis sexuella övergrepp för att förutse risk/behovsbedömningar och behandlingsarbete för skydd/säkerhet.
Tillämpar ISOX 2000 som journalhanteringssystem.

En av grundkomponenterna i behandlingsarbetet på Alma Gård är styrning och stöd, detta styrande och stödjande sker i fyra faser. Detta görs för att behandlingen på ett tillfredsställande sätt ska möta ungdomens behov, vilket kräver en behovsanpassning av behandlingsinsatsen och förhållningssättet. Det är inte utvecklande att bemöta ungdomarna på samma sätt när de behöver få sina trygghetsbehov tillfredsställda som när det gäller att möta självförtroendebehoven. Behandlingen, bemötandet, förhållningssättet förändras i och med att ungdomen utvecklas.

Den miljöterapeutiska grundsynen har utarbetats för att tillgodose de speciella behoven vid institutionsbehandling, och inom ramen för miljöterapi kan andra metoder integreras. I arbetet på Alma Gård har relationsfrågorna en stor, ibland avgörande, betydelse. På Alma Gård pratar vi om den bärande relationen vilket är den delen i processen som bär förändringsarbetet framåt, när denna bärande relation är etablerad startar motivations- och förändringsarbetet på allvar.

Vi arbetar aktivt med att integrera ungdomen i samhället, detta sker enligt vår fasmodell där utgångspunkten är ungdomens sociala mognad. När vi arbetar med ungdomen i samhället observerar vi deras förmågor som t.ex. att ställa frågor, att samtala eller att tacka. De ungdomar vi arbetar med behöver utsättas för samhällets krav men med kontroll och uppföljning av deras upplevelser.

På Alma Gård arbetar vi med manualbaserade samtal enligt en samtalsmodell som tagits fram av psykoterapeut Börje Svensson som heter Tankar som förändrar. Denna modell bygger på samspelet mellan Tanke - Känsla - Handling. Det är en kognitiv manualstyrd modell som avser att belysa ungdomens automatiska tankar samt att ge dem alternativ till hur de kan tolka situationer annorlunda om deras utgångspunkt skulle vara annorlunda. Denna modell innehåller även ett övningsmaterial som ungdomen ska arbeta med i sin vardag vid sidan om samtalen. Dessa samtal kan bedrivas både i grupp eller individuellt beroende på ungdomens sociala mognadsnivå.

Motiverande samtal är en forskningsbaserad samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. Metoden är uppbyggd av ett antal samtalsredskap som syftar till att lyfta fram och öka klientens egen motivation och tro på sin förmåga att klara en förändring.

På Alma Gård utbildar personalen sig i Connect som är en anknytnings- och utvecklingsbaserad behandlingsmetod som bygger på nio principer. Utifrån principerna ger Connect kognitiva och emotionella verktyg för att förstå, fatta beslut och agera utifrån de ungas svårigheter och behov.

Ungdomen kan komma med önskemål om aktiviteter, som vi försöker tillgodose. Ibland säger vi nej beroende på aktivitetens art. Exempel på aktiviteter som vi säger ja till är fotboll, innebandy, skytte, styrketräning, brottning, simning, badminton och squash. Vi har även årskort på Kolmårdens djurpark och åker ganska ofta till olika former av äventyrsbad.

Geografi

3 mil norr om Nyköping, 8 mil söder om Stockholm.
Alma gård behandlingsenhet är beläget i utkanten av ett litet samhälle som heter Lästringe.

Huvudman

Lappetorp, Humana

Org nr

5556525-0247

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar föreståndare Fredrik Adolfsson 0155-49 90 31

Språk

Engelska, franska, Arabiska.

Övriga upplysningar

Alma gård behandlingsenhet tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU.
Mycket hög personaltäthet.
Vid övergreppsspecifik behandling samt terapeutiska samtal finns Leg. psykolog Olof Risberg inom verksamheten.

Lappetorps egen fristående skola Studiero bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9.

För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi med den lokala gymnasieskolan. I förekommande fall kan vi vara behjälpliga med praktikplats.

Lappetorp kan nu utföra riskbedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet ERASOR -
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism.

Alma Gård ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0155-49 90 30
Fax: 0156-203 81
E-postadress: fredrik.adolfsson@humana.se

Föreståndare:
Fredrik Adolfsson, 0155-49 90 31, 070-567 93 39

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Stockholmsvägen 32 611 74 Tystberga

Sökkategorier

Behandlingsmetod
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi

Inriktning
Incest
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom

Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO