Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Björkbacka HVB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 4
Besöksadress: Alma 1, 611 99 Tystberga, Stockholmsvägen 32, 611 74 Tystberga
Org nr: 556739-6725
Webbplats: https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/alma-gard/

Målgrupp

Målgruppen är pojkar 15-20 år som har förgripit sig sexuellt eller har haft sexuell avvikande beteende. De ungdomar som flyttar till Björkbacka har genomgått ERASOR med låg/mellan risk, saknas ERASOR så gör vi detta på enheten. De ungdomar som flyttar till Björkbacka har genomgått övergreppsspecifik behandling och är redo för nästa steg i behandlingen.
Lagrum: LvU och SoL. Vi använder oss av externa samarbetspartners (Cureum) vid behov av utredningar.

Behandlingsinnehåll

Lokaler
Björkbacka ligger 3 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm. Enheten är belägen på landet utanför ett samhälle som heter Lästringe. Enheten ligger på samma gård som HvB Lappetorp Alma gård. Byggnaden har 4 enskilda klientrum på nedervåningen, dusch/toalett och ett personalutrymme. Gemensamhetsutrymmen finns på övervåningen i form av vardagsrum och kök och ett litet vardagsrum på nedervåningen.
Enheten har ca 2km till busshållsplats och ligger i närheten av en badsjö.
Enheten tar emot studiebesök och övernattningsmöjligheter finns för anhöriga, det sker på ett hotell i Nyköping som vi har samarbete med.

Behandling
Björkbacka är ett mellanboende, en enhet som efter övergreppsspecifik behandling kan ta vid och träna ungdomen inför framtiden. Målet med behandlingen är att ungdomen aldrig skall begå nya sexuella övergrepp samt att fungera i ålderadekvata aktiviteter. Detta innebär för det första att kunna ha en fungerande skolgång/sysselsättning. För det andra att kunna fungera i något meningsfullt sammanhang utanför skolan.

Behandlingen är individanpassad och anpassas efter ungdomens förutsättningar. Ungdomen skall få förutsättningar under behandlingen för att utvecklas till att fungera i samhället vid utflytt. Ungdomen tränas på social färdighetsträning, livskunskap och att ta eget ansvar som ger de en bra grund inför framtiden.

- Vi startar alltid behandlingen med en kartläggning, fokus på individens styrkor, resurser, intressen och behov.
- Vi använder ett lösningsfokuserat förhållningssätt, vi tänker i termer av styrkor och resurser.
- Enheten är Connect-certifierade, ett förhållningssätt för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och de ungdomar vi möter.
- Vi arbetar med MI (motiverande samtal) som är en forskningsbaserad samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. Metoden är uppbyggd av ett antal samtalsredskap som syftar till att lyfta fram och öka ungdomens egen motivation och tro på sin förmåga att klara en förändring.
- Vi arbetar utefter ett lågaffektivt bemötande.
- Ungdomen deltar på möten, samtalsgrupp, kontaktmannasamtal, veckomöten och psykologsamtal för att känna delaktighet i behandlingen, få stöd men även för att lära sig uttrycka tankar, känslor och beteenden.
- Behandlingen innehåller social färdighetsträning och stöd i vardagen. Forskning visar tydligt att sociala färdigheter är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och våra ungdomar har ofta ett stort behov av att utveckla sina social färdigheter.

Skola och aktiviteter
Vi samarbetar med HVB Lappetorps egen friskola, Studiero som bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9. Vi har ett gott samarbete med flera gymnasieskolor i Nyköping och Stensunds folkhögskola i Trosa. På Björkbacka uppmuntrar vi ungdomar att ha en egen fritidsaktivitet och ger dem möjlighet att prova på olika aktiviteter, personal motiverar klienterna att våga prova nya saker, detta skapar samhörighet, självförtroende men bidrar även till sociala relationer med jämnåriga.

Personal
Enheten Björkbacka är bemannad dygnet runt med en personal. På Björkbacka förekommer ensam bemanning och vid behov är enheten bemannad med två personal. Personalen har sovande jour på natten. Samtlig personal har utbildning i lågaffektivt bemötande, MI och Connect, personal deltar på boosterdagar och vidarutbildningar. Vi arbetar för att all personal skall ha eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom socialt arbete och erbjuder utbildning för personal som saknar detta. Vi arbetar i samarbete med psykolog som träffar våra ungdomar regelbundet och personal deltar i handledning utifrån målgruppen.

Geografi

Björkbacka ligger 3 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm, beläget på landet utanför samhället Lästringe.

Huvudman

Humana

Org nr

556739-6725

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

Björkbacka HVB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0155-49 90 31
E-postadress: placering@humana.se

Föreståndare:
Fredrik Adolfsson, 0155-49 90 31

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Stockholmsvägen 32 611 99 Tystberga

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Miljöterapi

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma

Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO