HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Saschas Familjearbete

Tfn: 073-0282959

Besöksadress: Älvsjö
Postadress: Dopparestigen 3, 125 35 Älvsjö
Föreståndare: Sascha Abdelnabi, 073-5324494
Placeringsansv: Jan Bergwall, 073-0282959
Platsantal: 20
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Saschas Familjearbete AB är er en stabil samarbetspartner när det gäller att skapa vårdkedjor. Med vår långa erfarenhet och med våra år inom Vård och Omsorg, så har vi byggt upp ett enorm kontaktnät som ger oss möjlighet att hjälpa individen nå sina mål. Vårt sätt att jobba med ansvarstagande, tillit och kommunikation gör det lättar för både handläggare och individ.

Vi är ett kvalificerad öppenvårdsföretag med huvudkontor beläget i Stockholm (Älvsjö). Företaget erbjuder stödboende, skyddsboende, familjehem, jourhem, träningsboende, föreläsningar, handledning, särskilt kvalificerat kontaktmannaskap (SKKP), utredningar, umgängesstöd, konsultation, öppenvårdsbehandlande insatser såsom HAP, ÅP med flera samt andra uppdrag av social karaktär.
Saschas Familjearbete arbetar i nära samarbete med socialtjänsten och på deras uppdrag för respektive insats. Den röda tråd som genomsyrar samtliga insatser är evidens, relation, förändring, kontinuitet och flexibilitet.

Sascha Abdelnabi:
Ägare & Föreståndare
Utbildad idrottslärare vid GIH, personlig tränare, HAP-terapeut, massör och har över 20 års erfarenhet av socialt/pedagogiskt arbete. I dag driver han företaget Saschas Familjearbete AB och jobbar på heltid med komplex öppenvård, ofta på uppdrag av Socialtjänsten, men även av företag, skolor och privatpersoner. Sascha har länge lagt all sin tid, både på jobbet och privat, på att försöka nå ut till ungdomar i destruktiva miljöer tillbaka till en meningsfull tillvaro.

Jan Bergwall
Placeringssamordnare & Kundansvarig
Jan har sin bakgrund inom ledarskap och organisationsutveckling. Han har 20 år bakom sig som konsult inom olika organisationer och branscher som varit i behov av förändringsprocesser. Har lång erfarenhet av coaching gällande organisation, team, personal, Vd, ledningsgrupper. Han har även kompetens inom avtal- och affärsjuridik. Jan har lång erfarenhet av att bygga hållbara samarbeten och samverkanslösningar där både individens och uppdragsgivarens mål möts.
Jan har under de senaste 10 åren drivit HVB hem på Gotland med inriktning på:
• Ungdomar och unga vuxna 15-20 år, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjer, Spädbarnsutredningar, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.
• Familjehem, Missbruksproblematik, Neuropsykiatri, Kriminalitet, Utredning, Psykosocial problematik samt nätverk.

Behandlingsinnehåll: VÄRDEGRUND
Inom Saschas Familjearbete värdesätter vi alla människors lika värde oavsett etnicitet, kön, ursprung, religion eller sexuell läggning.
Vår övertygelse är att relationen med klienten och dess nätverk är direkt avgörande för resultatet i det sociala arbetet.

MÅL
Att i varje ärendes unika karaktär anpassa insatsen på bästa sätt utifrån klientens behov och utifrån uppdragsgivarens uppdrag.
Vår inställning är att lyckas med förändring på ett för klienten gynnsamt sätt, med utgångspunkten att absolut inget är omöjligt.
Vi har också som mål att få ge ungdomar som varit placerade på SIS / HVB möjligt att få lyckas leva i en hemmiljö utan destruktivitet.

STÖDBOENDE
Saschas Familjearbete har flera olika stödboenden där de flesta är lägenheter men det finns också enstaka gemensamhetsboenden. Företaget har tillstånd från IVO att bedriva stödboende med barn och unga i åldrarna 16 år till 20 år som:
- tidigare varit placerade för social problematik
- lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation
- har kommit som ensamkommande barn till Sverige
Oavsett varför den placerade bor i stödboende är målet alltid att få så pass god ADL-träning att klienten klarar sig själv efter avslutad placering samt att den placerade lever ett liv utan destruktiva levnadsvanor.

FAMILJEHEM / JOURHEM
Företaget har tillstånd från IVO att bedriva konsulterad familjehemsverksamhet för jourboenden samt familjehem. Samtliga är utredda för ändamålet av utomstående utredare.
Familjerna har alla gemensamt att de har stort intresse och god kompetens att arbeta med barn och ungdomar. Våra konsulenter arbetar hårt med att ha en genuin och god relation med den placerade och dess nätverk.

ÖVRIG ÖPPENVÅRD
Saschas Familjearbete anpassar stödet inom öppenvården utifrån varje klients unika behov, med utgångspunkt från uppdragsgivarens önskemål. Ett uppdrag inom öppenvården kan ibland innebära HAP, ÅP, MI samt SKKP 10 timmar i veckan, och även vid behov samordning av boende.

Geografi: Mälardalen

Huvudman: : Sascha Abdelnabi 073-5324494

Org nr: 556773-4164

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: INSKRIVNINGSRUTINER/HÄMTNINGSRUTINER
(Gäller i vissa fall endast skyddat boende)
När socialtjänsten kontaktar oss tar vi del av övergripande information om klient (personuppgifter etc) samt så detaljerad information som möjligt om hotbilden.

Vi lämnar över ett avtal anpassat till uppgiften och avtalet skrivs, om möjligt, under. I vissa fall sker hämtning innan avtal skrivs under. Då gäller muntliga avtal som skriftliga.

Vi hämtar klient inom 24 timmar för säker transport till Skydd- och Stöd Boende – Analysboende.

Vid hämtningen ska socialtjänsten bifoga ett skriftligt uppdrag och ett transportuppdrag.

Vid hämtandet går vi in och pratar med socialtjänsten och gör klart alla formalia. Därefter går vi gemensamt ut till bilen och en av oss hjälper klienten in i bilen med tillhörigheter medan den andre håller uppsikt runtomkring. Vi har förberett i bilen med ngt att dricka och läsa för klienten under transporten.

Vid anländandet gör man en rundvandring och går igenom ramar och säkerhetsrutiner för boendet vilket sedan följs upp vid ett flertal tillfällen.

CHECKLISTA FÖR NYPLACERING

● Skriv in alla kontaktuppgifter till socialtjänsten i journalsystem
● Dokumentera klientens personuppgifter, godkända personer att ha kontakt med, allergier, mediciner, sjukdomar, annat enligt ”SFA modell”
● Gå igenom övergripande policy, rutiner och anvisningar och ge klienten ett exemplar (informerad om att detaljerad genomgång kommer ske på SFA vid ett något senare tillfälle)
● Intervjua klienten

Språk: I vårt nätverk har vi möjlighet att tillgodose de flesta språk.

Övriga upplysningar: Vi är specialiserade på att skräddarsy behandlings- och skydds uppdrag utifrån varje enskild klient behov. Vi samverkar med flera olika samarbetspartners för att kunna hitta de optimal och mest kostnadseffektiva lösningarna.

"Saschas Familjearbete" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Transitboende
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO