HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Granby Storgård

Tfn: 08-510 253 13
Fax: 08-510 250 98

Besöksadress: Lindormsnäsvägen 15, Bro
Postadress: Box 254, 186 24 VALLENTUNA
Föreståndare: Börje Söderlind, 08 510 253 13
Placeringsansv: Jonas Schölin, 070 523 04 48
Platsantal: 22
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Unga män mellan 18 och 25 år med kriminalitet, beroendeproblematik och/eller annan psykosocial problematik.

Behandlingsinnehåll: Fas 1.

I inledningsfasen arbetar vi med tydlig gränssättning, där struktur tillsammans med dagliga rutiner skapar trygghet.
ADAD/ASI intervjun genomförs och utifrån den utformas i samråd med klienten och placerande myndighet en genomförandeplan med delmål och målbeskrivning.
Klienten deltar i alla på gården förekommande arbetsuppgifter, idrottsträningar, enskilda och gruppsamtal med alkohol och drogterapeut. Vid behov samtal med vår psykiater.
Under denna fas kommer klienten att ges tillfälle att komma in i rutiner, finna sig till rätta och lära känna personal och de andra klienterna.
Samtal kommer att startas upp tillsammans med kontaktperson/ coach och handla om ”här och nu” situationer.
Fasbehandling är ett kognitivt beteendeterapeutiskt system som är självmotiverande.
Fasbehandling bygger på att behandlingen delas upp i tydliga mätbara faser.
Varje fas och dess innehåll planeras och genomförs tillsammans med klienten.
Jämsides med varje fas eller genomförd del så ligger tydliga förstärkare som bekräftar och förstärker klienten för dess aktiva deltagande.
Behandlingen bygger på att successivt utveckla klientens inre motivation, struktur, förmåga och färdigheter.
Varje ungdom får börja med basläggande sociala färdigheter och känslohanteringsstrategier samt enkla moral och etik resonemang.
När klienten avancerar i sin personliga utveckling och når de mål som finns i genomförandeplanen planeras en fasförflyttning till Fas 2, där mer avancerade färdigheter och strategier lärs ut samtidigt som man lyfter moral och etikresonemang på högre nivåer.

Fas 2.

Fas 2 inleds med att revidera den individuella genomförandeplanen med delmål och målbeskrivning tillsammans med klienten och hans ansvariga handläggare.
Klienten flyttar till Fas 2 annexet där en intensiv terapeutisk behandling tar vid.
Jämsides med den terapeutiska behandlingen har vi möjlighet att erbjuda olika manualbaserade behandlingsprogram beroende på klientens behov och önskemål t.ex.
- ART
- Kriminalitet som livsstil.
- Anhörighelger
- Stressreducering
- Akupunktur/Avslappning/Affirmationer
- Personlig identitetsutveckling
- Sorgbearbetning
Sista tiden i fas 2 sker en intensiv planering inför utslussfasen (fas 3).

Fas 3. Utsluss

Vi tillämpar gradvis utslussning i takt med att klienten tar allt mer ansvar för sig själv, ekonomi, planering av studier eller arbete och sociala kontakter.
Ett steg kan vara att söka praktikplats och se hur man klarar av arbetslivets krav.
Mycket tid läggs på att få klienten ut i arbetslivet eller studier.
Den dagliga kontakten, enskilda och gruppsamtalen fortgår eventuellt som tidigare.
Denna fas planeras i samråd med klienten och den ansvariga handläggaren.
Klienten har skaffat sig praktikplats, arbete eller studier, bor i vår lägenhet i Vallentuna och har en kontaktperson som stöd.
Detta är en intensiv tid för framtidsplanering inför eftervårdsfasen med eget boende och försörjning. (Fas 4)

Fas 4.

Klienten flyttar till egen lägenhet som disponeras av Granby Storgård.
Han lämnar urinprover regelbundet och träffar Granby Storgårds kontaktperson minst 2 ggr/vecka.
Han har också enskilda samtal med Granby Storgårds alkohol-/drogterapeut. I lägenheten gäller totalt alkohol och drogförbud.
Individuellt utformat stöd gällande:
o Ekonomi
o Mathållning
o Tvätt och städ
o Fritid
o Regler och förhållningssätt gentemot grannar och kompisar.

Under den tid vi på Granby Storgård har bedrivit verksamhet har vi ständigt återkommit till en viktig faktor - ett eget boende.
En egen lägenhet är en viktig kugge för att klienten ska kunna upptäcka vuxenlivet efter fullgjord behandling. Sambandet mellan boende, arbete och fritid kommer också att bli tydligare.
Stödboendet är nära integrerat med den verksamhet Granby Storgård bedriver idag. Vi har därför skaffat oss stor erfarenhet om hur stödboendet bör utformas. Det är också viktigt att alla inblandade delar samma målsättningar och att man gör en klar och tydlig utvecklingsplan.
En kontaktperson går tillsammans med klienten igenom vad han behöver hjälp med - det kan vara matlagning, ekonomi, praktiska sysslor i hemmet eller frågor som rör fritiden.
I början träffas man ofta, men vart efter att klienten börjar klara av att stå på egna ben så sker de regelbundna träffarna allt mindre tätt.
Kring boendet finns ett tydligt regelverk. Det finns en jour öppen dygnet runt som klienten kan vända sig till om han har problem.

Geografi: Granby Storgård ligger i Bro, ca: 4 mil norr om Stockholm, 9 km från Bro C.

Huvudman: HVB på Granby Storgård AB

Org nr: 556471-0332

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direktintagning. Informationsbesök bokas alltid direkt hos hemmet.

Språk: Engelska, finska, arabiska, spanska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt;
§56 KvaL
Kontraktsvård enligt KvaL
§ 27 LVM
LVU
SOL

Tar emot HIV-positiva.

Personalhandledning finns.

"Granby Storgård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO