HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

EVIA Mälarhöjden HVB

Tfn: 08-500 204 10
Fax: 08-464 74 72

Besöksadress: Båtsmanskroken 28, Hägersten
Postadress: Box 2041, 127 02 Skärholmen
Föreståndare: Karin Stolare, 072-2360606
Placeringsansv: Karin Stolare, 072-2360606
Platsantal: 12+ 2 utsluss
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Med högsta kvalitet och evidensbaserad behandling som ledmotiv specialiserar sig EVIA HVB på behandling, utredning och skola för ungdomar i åldrarna 13-19 år. Psykolog, terapeut, sjuksköterska samt barn-och ungdomspsykiatriker finns på plats i verksamheten nära ungdomarna.

På EVIA Mälarhöjden HVB bor pojkar som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning därav. Diagnoser inom autismspektrumet och ADHD är vanligt bland ungdomar som bor hos oss.

Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, ångest, social fobi, depression, trotssyndrom och uppförandestörning. Att ungdomarna isolerar sig, slutar gå i skolan och ägnar sig åt omfattande dataspelande, eller får svårhanterbara aggressiva utbrott är en vanlig bild av hur det kan se ut för ungdomar innan de flyttar till oss.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog och terapeuter som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål.

Varje ungdom har en behandlingsansvarig psykolog/terapeut och en eller två kontaktpersoner som tillsammans med ungdomen planerar och genomför behandlingsinsatserna. Ungdomen träffar också EVIAs psykiater regelbundet. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö på boendet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Generellt är strukturen och miljön på EVIA utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal, och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på EVIA.

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är individuell KBT-terapi, social färdighetsträning och manualbaserade program som RePulse och ART.

Uppföljning/utvärdering

Behandlingen på EVIA inleds alltid med en omfattande individuell kartläggning av problem och styrkor hos den placerade och dennes nätverk och presenteras som en funktionell analys. Analysen innehåller en informativ del, en observerande del och kompletteras med skattningsskalor som används inom psykiatrin. Kartläggningen genomförs av läkare, psykolog, lärare och behandlare i samverkan och resulterar i en behandlingsplan.

De mål som formulerats i planen utvärderas, valideras och månatligen redovisas till kund.
Problembeteenden mäts dagligen via registreringar och behandlingen följs upp i dagliga överlämningsmöten, veckovis i personalmöte och månadsvis i behandlingskonferens.

Uppdragsgivare och eventuella vårdnadshavare får en skriftlig utvärdering av behandlingen varje månad där även ungdomens upplevelse av livskvalitet utvärderas genom instrumentet YORS.

EVIAs psykiatriker och leg.sjuksköterska utvärderar den medicinska behandlingen kontinuerligt.

Geografi: Mälarhöjden Stockholm

Huvudman: Evia Mälarhöjden AB

Org nr: 556663-8960

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker till kontaktperson:
Karin Stolare Tfn: 072- 2360606

Språk: Engelska, turkiska, sorani, arabiska, farsi, kurmandji, tyska, franska, spanska, serbiska, portugisiska, kurdiska, dari, romani, polska, ryska

Övriga upplysningar: Verksamheten har ramavtal med flertalet kommuner runt om i landet.

På plats i verksamheten finns Leg.psykolog, KBT terapeuter, behandlare, socionomer, psykiatriker, Leg Sjuksköterska som planerar, genomför och utvärderar behandlingsinsatser.

"EVIA Mälarhöjden HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO