HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Viksjö Gård Behandlingshem

Tfn: 08-584 306 60,
Fax: 08-580 189 08

Besöksadress: Gårdsvägen, JÄRFÄLLA
Postadress: SE-175 50 JÄRFÄLLA
Föreståndare: Kurt Strömberg, 070-3162745
Placeringsansv: Kurt Strömberg, 070-3162745
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ungdomar mellan 14-20 år med psykiska och psykosociala problem. Ungdomarnas svårigheter kan ta sig uttryck i depressioner, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar, självdestruktivt agerande, skolproblem, relationsproblem, psykosproblematik. Även ungdomar som utsatts för övergrepp av olika slag, samt ungdomar med Aspergers syndrom. Inte ungdomar med uttalad missbruksproblematik och inte ungdomar som är kriminellt utagerande.

Behandlingsinnehåll: Viksjö Gård är en miljöterapeutisk institution. Miljöterapin ger ramar och struktur genom ett veckoschema med fasta och återkommande aktiviteter. Med miljöterapin integreras familjeterapi och individualterapi. Familjeterapi med familjesamtal 1,5 tim varannan vecka. Individualterapi erbjuds och anpassas efter ungdomens behov. Trygghet och kontinuitet garanteras genom en erfaren och stabil personalgrupp där alla arbetar som miljöterapeuter. Därtill specialiserar man sig som miljöterapeut/ärendeansvarig, miljöterapeut/familjeterapeut samt miljöterapeut/individualterapeut. Skola på en närliggande kommunal skola i en liten undervisningsgrupp bestående av i stort sett enbart elever från Viksjö Gård Behandlingshem. Möjlighet till självständigt utslussningsboende i någon av våra träningslägenheter med individuellt utformade stödinsatser från personalen i vår Resursenhet.

Geografi: Viksjö Gård ligger nära Jakobsberg, ca 2 mil norr om Stockholm. Restid ca 35 minuter från Stockholms Central med pendeltåg och buss. Från Arlanda / Bromma flygplats tar det ca 25 minuter med bil.

Huvudman: Viksjö Gård Behandlingshem & Psykoterapeutiskt Center AB

Org nr: 556572-8556

Upptagningsområde: Hela landet. Vi har ramavtal med ca 200 kommuner, stadsdelar och landsting i Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till verksamhetschefen / föreståndaren på Viksjö Gård Behandlingshem. Verksamhetschefen gör en preliminär matchningsbedömning där vi tar ställning till om vi tror att en placering på Viksjö Gård skulle vara ungdomen till hjälp att utvecklas och förändras. Därefter inbjuds ungdomen och familjen att komma på besök tillsammans med uppdragsgivaren. Vi berättar om verksamheten och de får tillfälle att ställa frågor. Vi bestämmer därefter ett datum då ungdomen ska lämna besked om han/hon vill ha platsen. En placering inleds med en inskrivningsvecka då ungdomen och familjen tillsammans bor i vår familjelägenhet.

Språk: Engelska, persiska och arabiska.

Övriga upplysningar: Elva platser på behandlingshemmet, sju i självständigt utslussningsboende. Personalen har kvalificerad handledning av externa handledare i miljöterapi, familje- terapi och individualterapi. Kvalitetssäkring genom fastlagd utbildningsnivå för personalen: psykolog- eller socionomutbildning med steg 1. Verksamheten har utvärderats i ett 5-årigt forskningsprojekt vid Umeå universitet. Slutrapporten publicerades våren 2000 och Viksjö Gård uppvisade mycket goda resultat. All personal är utbildad i nya BBIC. Psykologerna håller på med en kvalificerad fortbildning i EMDR-metoden, för att bättre kunna hjälpa våra traumatiserade ungdomar i behandling.

"Viksjö Gård Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO