Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Exit Stockholm AB

Tfn: 08-75080 85

Besöksadress: Bergengatan 4 bv, Kista
Postadress: Bergengatan 4, 164 35 Kista
Föreståndare: Kicki Vestin, 08-7508085
Placeringsansv: Kicki Vestin
Platsantal: 5+4
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Målgrupp
Exits målgrupp är pojkar och flickor från 16 till 20 år som av olika anledningar inte kan bo hos vårdnadshavare. Vi vänder oss till ungdomar i behov av kontinuerligt vuxenstöd och de praktiska färdigheter som krävs för en blivande ansvarstagande person i samhället.
Verksamheten tar även emot ensamkommande unga från 17 år som är i behov av boende och stöd och vägledning i sin integration.
Unga i aktiv kriminalitet eller pågående substansbruk tas ej emot, inte heller personer med svårare psykiatrisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Målet med Exits verksamhet är att lära ungdomarna de färdigheter som krävs för ett eget boende och ett aktivt självständigt liv. Kontinuerligt samarbete sker med handläggare, skola/praktikplats, hälso- och sjukvård och med den unges nätverk utifrån överenskommelse. Vi arbetar utifrån BBIC med genomförandeplan och använder oss av motiverande samtal, problemlösning och stegvis inlärning av nya färdigheter.

Då Exit är ett litet boende kan varje ungdoms behov ses individuellt och tydligt och bemötas med förutsägbarhet och med stor respekt för personlig integritet.
Verksamheten har fyra grundläggande målområden och ungdomarna ska lära sig att ta hand om sig själva, i form av konkret egenvård, sin lägenhet och ekonomi, samt att upprätthålla en ordnad daglig sysselsättning med studier, praktik eller arbete samt fungerande fritidssysselsättning. Personalen är erfaren och har arbetat länge med målgruppen och kan därför stötta ungdomen på ett gott sätt i målsättningen, utifrån den unges utgångsläge och förutsättning.
Ytterligare en bärande idé är möjlighet till boendekedja till träningslägenhet där samma personal följer upp den unge. Primärboendet i lägenhetskorridoren med personal dygnet runt ska kunna hanteras av ungdomen i ca 6-12 månader, innan tiden kan vara mogen att flytta till någon av Exits träningslägenheter. Här görs hembesök minst en gång per vecka samt kontinuerlig telefonkontakt för att säkerställa att den unge klarar att upprätthålla de fyra målområdena.

Etik och värdegrund - professionalitet, engagemang, struktur och ödmjukhet
Professionalitet innebär att all personal har adekvat grundutbildning, och är som lägst behandlingsassistenter. Exit arbetar utifrån evidensbaserade metoder, och följer noga utvecklingen av nya metoder och arbetssätt. Vi håller oss uppdaterade på och följer gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer.
Engagemang innebär att vi genom eget arbete och genom samverkan arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för individen. Individen är alltid i fokus och ses som unik, och detta gör att vi strävar efter att anpassa vården till dennes behov, och för att hitta individuella lösningar för varje person.
Struktur: Stor vikt läggs vid att följa den överenskomna genomförandeplanen, även då det kan innebära att ungdomen utför saker som den är ovan vid, och kan kräva ett omfattande och konsekvent stöd. Förutsägbarhet och tydlighet är också ledord.
Ödmjukhet innebär att vi alltid ser ungdomens möjligheter och inte låter dennes utmaningar eller problembeteenden stå i fokus, men visar förståelse för ungdomens situation och upplevelser. Att bemöta den unge med respekt, värdighet och att ta hänsyn till dennes integritet är oersättligt för att bygga relationer, vilket i sin tur är grundläggande för en beteendeförändring och att ungdomen uppnår sund självständighet.

Geografi: Bergengatan 4, Kista

Huvudman: Exit Stockholm AB

Org nr: 556556-2039

Upptagningsområde: Ramavtal med Stockholms stad Österåker, Solna och Sundbyberg

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via verksamhetschef Kicki Vestin tel 08-750 80 85. Inskrivning avgörs av den samma.

Språk: Engelska,luganda

Övriga upplysningar: Boendet är bemannat dygnet runt
Personalen har kontinuerlig handledning

"Exit Stockholm AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Kost och vikt
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO