HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Segeltorp boende

Tfn: 072 017 70 21

Besöksadress: Slöjdvägen 1b, Slöjdvägen 1b
Postadress: Slöjdvägen 1b, 14174 Segeltorp
Föreståndare: Per Afzelius, biträdande: kamila Hadaf, 08-68418070, 076-5651084
Placeringsansv: Ismail Ali, 0768968999
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamkommande asylsökande pojkar och flickor mellan 13 och 18 år. Vi prioriterar att ungdomarna får en stabil bas med fasta rutiner, skolgång och regelbundna aktiviteter. Vi på Hedera Care arbetar kontinuerligt med att skapa goda relationer och med förhållningssätt, hur vi respekterar och bemöter varandra. Personalen får regelbunden handledning och utbildning om ensamkommandes behov och hälsa. Vår verksamheten har personal med kulturell och språklig kompetens.

Behandlingsinnehåll: Syftet med verksamheten är att erbjuda ett boende som ska tillgodose ungdomarnas grundläggande psykiska och fysiska behov. Vi strävar efter att stödja den enskilde till att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi har två socionomer på plats som arbetar motiverande, handleder och utbildar personalen. Eftersom vi anser att varje individ ska känna sig sedd, trygg och betydelsefull. Vidare präglas vårt arbetssystem av ett individuellt upplägg för varje enskild individ med stöd och behov.

Tillämpade metoder:

- MI - motiverande samtal
- Processhandledning
- Metodhandledning

Verksamheten utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och salutogena faktorer, vägledande samspel och miljöterapeutisk inriktning som metod.

Geografi: Huddinge kommun, Stockholm. Vårt boenden är centralt belägen och gör det enkelt för ungdomarna att ta sig till och från skola, aktiviteter, möten och annat.

Huvudman: Ismail Ali

Org nr: 556968-0746

Upptagningsområde: Vi tar emot ungdomar från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Hedera Care ombesörjer transport från transitkommunen vid önskemål, behov från socialtjänsten.
Regler och rutiner genomgås noggrant med ungdomen.
Verksamhetschef/Biträdande meddelar skolan i samarbete med socialsekreterare och god man.
Kontaktperson utses i personalgruppen.
Inventering av behov av sjukvård, optik, tandvård, kläder m.m.
Genomförandeplan skrivs efter mål i Vårdplanen från ungdomens socialsekreterare.
Uppföljning av genomförandeplan sker var 6:e månad eller vid behov tillsammans med socialtjänsten, god man och ungdom.

Språk: Dari, Persiska, Pashtu, Arabiska, Somaliska, Engelska och självklart Svenska

"Segeltorp boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Sjukdomar och Besvär
Missbruk
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO