HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Aktivvård

Tfn: 0704151456

Besöksadress: Lövlundsgatan 20, Södertälje
Postadress: Lövlundsgatan 20, 152 41 Södertälje
Föreståndare: Franco Jacob, 0707656678
Placeringsansv: Krister Löfgren, 0706355585
Platsantal: Stödboende/lägenheter 20 st
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Aktiv Vård är ett behandlingsföretag med verksamhet inom Stockholms län. Vi erbjuder Stödboende/lägenheter, Kontaktmannaskap och Familjehem.

I våra lägenheter/stödboende tar vi emot individer från åldrarna 16-99 år med varierande problematik. Vi har tillstånd från IVO för att bedriva stödboende.
Våra familjehem består av , jourhem, förstärkt familjehem och konsulentstödd familjehem och tar emot individer i olika åldrar och problematik. Vi har tillstånd från IVO för att bedriva familjehemsverksamhet.

Behandlingsinnehåll: Grunden i vårt behandlingsarbete bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder. I detta arbete har vi ett salutogent förhållningssätt som en känsla av sammanhang – KASAM, där vi strävar efter att göra individens värld meningsfull, begriplig och hanterbar för denne. En stor del av vårt arbete är utifrån en lösningsfokuserad modell med BBIC som metodstöd och där ett antal metoder integreras såsom ADL-träning, MI och KBT. I vårt lösningsfokuserade arbetssätt är det svårt att tidsbestämma de metoder vi använder. Allt beror den enskildes mottaglighet och delaktighet. Eftersom vi anställer lämplig personal utifrån de målgrupper vi arbetar med, har vi därmed också en stor bredd med olika behandlingsmetoder som medföljer i den sammansatta personalgruppen. Detta skapar en trygghet och kontinuitet i organisation även vid bortfall av personal. Förutom våra grundläggande metoder i behandlingsarbete så har vi för vårt arbete med målgruppen ungdomar med missbruk och/eller kriminalitet erfaren, utbildad och kompetent personal som även är utbildade i utförande av droganalyser.

I våra stödboende/lägenheter arbetar vi förutom ADL även mycket med social träning och boende träning. Där målet att ge större möjlighet för individen att kunna leva ett självständigt liv. Våra kontaktpersoner ska träna den placerade på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för positiva och sunda relationer. Aktiviteterna som utförs i den sociala träningen sker i olika miljöer och situationer både individuellt och tillsammans med andra i grupp. Våra insatser och aktiviteter anpassas beroende på individens sociala förmåga.

Vår boendeträning bygger på att kunna hantera boendet och de förhållningsregler som gäller gentemot hyresvärden, rumskamrater och grannar. Detta berör områden som tvätta, städa, matlagning, budgetplanering, hyresbetalningar, ekonomisk hushållning, kontakta fastighetsskötare vid fel, el, vatten och internetfrågor, sop- och avfallshantering, allmänna boenderegler m.m. Kontaktpersonerna går igenom med den placerade dessa områden och lägger upp ett strukturerat träningsprogram kring dessa punkter där man tillsammans tränar och lär sig att hantera och klara sitt boende på egen hand.

Individerna ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare samt att de fått gott stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. De placerade ungdomarna, närstående, placerande myndighet, arbetsplatser och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Geografi: Stockholms län

Huvudman: Aktiv Vård

Org nr: 559004-2569

Upptagningsområde: Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och kan ta emot barn, ungdomar och vuxna från hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten kontaktar föreståndare på boendet för planering av studiebesök på boendet. Studiebesöket hålls alltid av föreståndaren och en kontaktperson. Vid studiebesöket presenteras boendet och de regler som gäller för dem som bor på våra boende. Föreståndaren ansvarar för planering av inflyttningsdag tillsammans med placerande socialsekreteraren. Vid inflyttningsdag tar den personal som kommer att vara den unges kontaktperson emot den unge och ägnar mycket tid åt den unge för att göra inflyttningen så trygg och respektfull som möjligt. Kontaktpersonen ansvarar för att den nyplacerade introduceras för de övriga placerade ungdomarna och övrig personal på bästa sätt.
Vi tar också emot akutplaceringar.

Språk: Arabiska, Armeniska, Assyriska/Syrianska, Persiska/Dari, Kurdiska, Somaliska, Turkiska.

Övriga upplysningar: Tveka inte att kontakta oss oavsett placeringsform och problematik. Vi försöker alltid hitta lösningar för att kunna hjälpa till med placeringen. Då vi har personal med stort nätverk och lång erfarenhet i branschen så kan vi alltid lotsa er vidare till olika aktörer i branschen om vi inte kan hjälpa er.

"AB Aktivvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
Arbetsförberedande träning
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Stödprogram
Trauma
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO