HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sida vid Sida

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Vi drivs av en vilja att ge unga människor de bästa förutsättningarna för en fungerande framtid. Hos oss kan barn och ungdomar med beteendestörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt missbruks- och beroendeproblematik få den trygghet och det stöd som behövs. Verksamheten är uppdelad i två områden. Vi kan hjälpa till med placering i olika boendeformer och vi kan ge varje person ett individuellt uppbyggt stöd.Sida vid sida erbjuder öppenvård och olika former av boende. Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt och ambitionen är alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del erfarenhet och engagemang.

Behandlingsinnehåll: När en ung människa behöver hjälp med en boendeplacering, är det helt avgörande att hon eller han hamnar rätt. Här utnyttjar vi vår långa erfarenhet och vårt breda kontaktnät till fullo. Boendet är grunden, som sedan kombineras ihop med det stöd som respektive individ behöver för att hitta balans i livet. Hos oss får man aldrig mer eller mindre stöd än vad som krävs, utan rätt stöd.

Konsulentstödda familjehem
Till våra konsulentstödda familjehem rekryterar vi bara familjer som kan visa upp lång erfarenhet och goda vitsord. Alla familjer erbjuds vidareutbildning och kontinuerlig handledning, även dygnet runt om det behövs. Tack vare vårt stora utbud av familjehem har vi möjlighet att ta emot barn, ungdomar och unga vuxna med varierande problematik och behov av stöd.

Stödboende
Många gånger är det inte dygnet-runt-insatser som krävs, utan ett extra stöd i något som kan bli en vanlig vardag. Här kan vi erbjuda vård i stödboenden för att ge ungdomarna en så normal boendesituation som möjligt. Beroende på behovet bor man som inneboende eller i en egen lägenhet, nästan alltid med tillgång till andra vuxna. Varje persons individuella upplägg tas fram i samarbete med stödboendet och öppenvården, och en coach kopplas alltid in utifrån för att ge det stöd den unga personen behöver. Det finns två varianter av boende.

Stödboende 1
Här kan man bo om man behöver eller anses behöva träna sig i att bo tillsammans med andra. Varje person har eget rum med tillgång till toalett, dusch, wc och kök. Boendet har en husansvarig, och personal i gemensamma utrymmen på regelbundna tider.

Stödboende 2
Här bor man i egen lägenhet med tillgång till gemensamma lokaler i närheten där det finns personal på regelbundna tider.

Jourhem
Ibland behövs hjälpen omedelbart, och då har vi familjehem som står beredda att ta emot en ung person samma dag. Här fokuserar vi på en snabb, professionell hantering av en akut situation som vi sedan följer upp, till exempel med någon av våra andra boendeformer.

Träningslägenheter
Våra träningslägenheter är framtagna främst med tanke på två grupper. Dels finns de för unga som har genomgått en behandling, till exempel på HVB, och behöver ett boende och en gedigen utslussplanering. Dels är de tänkta för unga som behöver en insats men bedöms klara av att hantera ett eget boende med viss kontroll och lite stöd. Lägenheterna ligger i Stockholmsområdet. I träningen ingår en personlig coach som kan stötta den unga personen att komma igång med arbete, fritid, socialt umgänge och ekonomi. Utöver det kan vi bistå med skräddarsydda insatser utifrån varje behov.

Skyddat boende
Om en ung människa behöver skyddas från sina närstående kan vi erbjuda plats i våra stödboenden, där vi ser till att det finns personal dygnet runt som kan stötta och vara ett ställföreträdande hopp. Målet är att skapa en så normal boendesituation som möjligt. Beroende av behovet bor man som inneboende eller i en egen lägenhet. Varje persons individuella upplägg tas fram i samarbete med stödboendet och öppenvården, och en coach kopplas alltid in utifrån för att ge det stöd den unga personen behöver. Det finns två varianter av boende.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Övriga upplysningar: Sida vid sida erbjuder öppenvård och olika former av boende. Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt och ambitionen är alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del erfarenhet och engagemang.

"Sida vid Sida" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ART
CRA
Copingskills training
DBT
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Parterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast pojkar
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO