HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Caremore Frejagatan

Tfn: 031-361 69 11
Fax: 0317111108

Besöksadress: Frejagatan 18A, 431 44 Mölndal
Postadress: Frejagatan 18A, 431 44 Mölndal
Föreståndare: Sofie Starander, 0766-77 35 38
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11 (Dagtid) 0722-282214 (Jourtid)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till flickor i åldrarna 13-18 år, placerade enligt psykosociala samt psykiatriska svårigheter som vårdas enligt SoL samt LVU.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens arbetssätt vilar på miljöterapeutiskt grund med tydlig vardagsstruktur. Enheten arbetar med motiverande samtal MI, RePulse och rollmodellering. Flickorna har en kontaktperson i personalgruppen. Tillsammans upprättar man fram en genomförarplan för att uppfylla de mål och krav som vårdplanen kräver.
Målet med verksamheten är att hjälpa den enskilde att utveckla sin sociala kompetens, utveckla varaktiga relationer, förändra destruktiva beteendemönster och hitta nya strategier för att fungera hemma och i samhället.

Personalen är rollmodeller för de unga genom att i olika vardagssituationer vara trygga förebilder och visa andra förhållningssätt än de som de tidigare använt. Förutom social färdighetsträning kommer de enskilda att utveckla praktiska färdigheter för att kunna ta ansvar för sin livsföring, så som ekonomi, skolgång, hemmets skötsel, matlagning och inköp.
Behandlingsmetoder som verksamheten kommer att använda sig av är RePULSE, MI, kognitiva, manualbaserade programverksamheter samt nätverkskartor och KBT-baserade metoder.
Kvalificerad behandling kan vid behov ges genom extern expertis, t.ex. BUP eller konsultläkare som har psykolog- och/eller psykiatrikompetens.
All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP mm.
Familjesamtal ska erbjudas i syfte att möjliggöra en fungerande familjesituation efter utskrivning.
Kompetens
Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Inom personalgruppen finns behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention, RePulse och KBT. Personalgruppen handleds av leg. Psykolog.

Specialistkompetens
Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare. leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

Geografi: I en familjär villa, nära Mölndals Centrum ligger vårt HVB-boende för flickor med psykosocial problematik.
Enheten har sammanlagt 6 platser. Alla flickor har eget rum och delar på kök och gemensamhetsytor.
Freja är bemannat dygnet runt

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan via 031-3616911 eller till föreståndare. Studiebesök om möjligt men vi kan även ta emot på kort varsel. Föreståndaren eller annan delegerad ansvarig chef gör en lämplighetsbedömning.

Språk: Kurdiska, arabiska, syrianska mfl.

Övriga upplysningar: Placeringar enligt LVU eller SoL. Tillgång till utslussningslägenhet/stödboende.

Personalen har högskoleutbildning, KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. Det finns även spetskompetens inom nätverksarbete, familjearbete, ART, RePuls och MI. Personalen handleds av leg. Psykolog.

Caremore har ramavtal med mer än 220 kommuner bland annat Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

"Caremore Frejagatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO