Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum Behandling - Avd. Virtus

Tfn: 0729916113

Föreståndare: Nena Henriksson, 0729-916114
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729-916113
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Avdelning Virtus tar emot ungdomar som är placerade enligt LVU och SoL, som uppvisat sexuella beteendeproblem, har attityder som stödjer sexuella övergrepp, eller tidigare begått/dömd för övergrepp. Detta i kombination med andra antisociala beteenden eller neuropsykiatriska diagnoser.

Virtus tar emot ungdomar för utredning- och behandlingsplats. Hel vårdkedja finns.
Ungdomen skall vara 15-19 år vid påbörjad behandling. Vi kartlägger ungdomen och därefter ges rekommendationer om vilka behandlingsinsatser som är aktuella. Utredningen och behandlingen är individanpassad utifrån ungdomens problematik och behov.

Behandlingsinnehåll: Nya och moderna tider, kräver nya och moderna aktörer. Utifrån vår behandlingsgrund Nya Generationens Behandling krävs individanpassade och moderna insatser för att möta en komplex ungdom. Därför krävs hög personaltäthet och bred kompetens för att kunna ge ungdomen de insatser vården kräver.

Vardagen på Virtus har mycket hög grad av struktur för ungdomen, med vår basutredning inventerar vi ungdomens styrkor, svagheter, historik och befintliga verktyg och kunskaper.
Vid behov så kan en fördjupad utredning av ungdomen genomföras tillsammans med vår psykolog och utredningsteam, detta för att få en tydligare bild av ungdomens situation, problematik eller eventuella diagnoser. Vid behov kan även psykiatriker och sjuksköterska involveras.

Allt är anpassat utifrån ungdomens problematik.
Därför skräddarsyr vi på Virtus allt i kring våra ungdomar. Detta är möjligt då vi arbetar med evidensbaserade utrednings- och behandlingsinsatser såsom:
- ART – Aggression Replacement Therapy
- ÅP - Återfallsprevention
- Övergreppsspecifik Samtalsbehandling
- Sex och samlevnad, Sexualkunskap
- MI - Motiverande Intervju - Genomsyrar all verksamhet.
- KBT/DBT invidualterapi inriktning missbruk/övergrepp
-Alkohol och drogterapeut


- Sorgebearbetning
- Colosseum ADL
- Mindfulness
- Yoga
- Aktiv fritid (strukturerad idrott/friluft/fysträning.)


Utredning:
- ERASOR - (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism)
- SAVRY - (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)
- TBA - (Beteendeanalys, funktionell analys)
- NP-utredning


Vårdkedja / Nivåsystem / Fritid
För att strukturera behandlingen på ett lämpligt sätt är den nivåuppdelad. Detta ger ungdomen och socialtjänsten en tydlighet och insikt vad behandlingstiden kommer att omfatta.
Ungdomar får formulera delmål tillsammans med personal i en genomförandeplan. Vid varje nivå så finns det tydliga krav vad som förväntas av ungdomen för att ta sig vidare inom vårdkedjan.
Virtus vårdkedja tar hand om ungdomen från inskrivning till utskrivning och har tillgång till både stödboende eller träningslägenhet med kvalificerad behandlingspersonal i tjänst dygnet runt, avtalade praktikplatser och idrottsföreningar med stödfunktioner. Efter tiden hos Colosseum skall ungdomen ha alla verktyg och förutsättningar för att klara sig ute i samhället som ung vuxen.

Skolgång / Studiestöd
Virtus samverkar med lokala skolor för att kunna underlätta för ungdomen att studera. På behandlingshemmet finns det tillgång till strukturerad läxhjälp av lärare regelbundet.

Geografi: Uppland.

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan/information: 0729-916113
Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll, riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserad på inhämtad information från socialtjänsten.
Vid inskrivning av ungdom har Colosseum gedigna rutiner med bl.a Trygghetsformulär, inskrivningsformulär, BBIC.

Språk: Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska, Tigrinja och Grekiska.

Övriga upplysningar: Colosseum Behandling serverar EKOLOGISK mat.
Colosseum Behandling odlar egna grönsaker och växtlära är integrerat i vardagen.

"Colosseum Behandling - Avd. Virtus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO