Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Dalilagården

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 7
Org nr: 556378-5145
Webbplats: https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/dalilagarden/

Målgrupp

Dalilagården tar emot flickor, transsexuella ungdomar och ickebinära ungdomar, i åldrarna 15-19 år. Ungdomarna har ett socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik och/eller självdestruktivt beteende i olika former. Ungdomarna kan ha ett utagerande beteende som kan leda till stora konflikter med andra människor. Ungdomarna kan också ha andra sociala svårigheter, ex svårigheter att läsa av sociala koder, bristande sociala färdigheter, anknytningsproblematik, tillitsproblematik, social fobi eller liknande.

Ungdomarna kan ha svårt i gränssättningssituationer och föräldrarna kan inte ge det stöd som ungdomarna behöver. Ungdomarna kan ha svårigheter att upprätthålla arbete, studier eller annan sysselsättning. Ungdomarna vistas i olämpliga miljöer, där det finns risk för att de kommer att utnyttjas sexuellt. Ungdomarna kan ha ett sexuellt riskfyllt beteende där de exempelvis inleder destruktiva relationer. De kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger eller har ett riskbruk av alkohol och/eller droger. Ungdomarna kan ha problem med ätstörningar, självskada i olika former, ångest och/eller depression.

Dalilagården är en HBTQ-certifierad enhet som arbetar aktivt med normkritik. Enheten har stor erfarenhet av att arbeta med transsexuella ungdomar med ovanstående problematik.

Behandlingsinnehåll

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT) samt inslag av DBT. Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung. All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen. Enheten arbetar med en hög struktur i vardagen.

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Övergripande mål är att varje placerad klient ska nå:
- märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva symtom
- en större förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem
- fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv
- ett för klienten gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra
- en stabil grund att stå på och en planering inför framtiden

Vårdinnehåll:
- Enskild terapi (KBT)
- Familjearbete
- Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)
- Strukturerade psykiatriska bedömningar
- Utredningar
- Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker vid behov
- Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån förstärkningssystem och beteendekontrakt
- Motiverande Samtal (MI)
- Avslappning, massage, mindfulness och yoga
- Gruppsittningar med olika behandlande teman
- Strukturerade kontaktmannasamtal med behandlingsteman utifrån den individuella genomförandeplanen
- Färdighetsträning
- Exponeringsarbete
- Fysiska aktiviteter

Behandlingen är indelad i 3 olika faser:
- Kartläggningsfas: vanligtvis ca 6-8 veckor i början av placeringen. Här observerar ungdomens överskotts- och underskottsbeteenden, styrkor och behov. Genomförandeplan skrivs under kartläggningsfasen, tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och ev vårdnadshavare. Genomförandeplanen bygger på det uppdrag som är formulerat i vårdplanen samt de observationer som gjorts under kartläggningsfasen.
- Behandlingsfas: utgör större delen av placeringstiden. I denna fas arbetar ungdomen strukturerat för att nå målen i sin individuella genomförandeplan, genom de behandlingsinslag listade ovan.
- Vidmakthållandefas: avslutningsvis i placeringen, när behandlingen är klar. I denna fas förbereds ungdomen för utflytt genom att tillsammans med personal sammanfatta framtida risksituationer, sårbarheter och strategier för att hantera dessa, i en vidmakthållandeplan. Syftet med vidmakthållandeplanen är att skapa goda förutsättningar för ungdomen att upprätthålla funktionella beteenden även efter avslutad placering.

Dalilagården arbetar för att alla placerade unga har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. Vi har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet som möjliggör exempelvis knytande av goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet eller exponering.

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Geografi

HVB Dalilagården ligger ca 25 km öster om Uppsala.

Huvudman

Tiangruppen, Humana

Org nr

556378-5145

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar enhetschef Disa Steffner, 072-543 6818

Språk

Förutom svenska finns språken persiska, ryska, engelska, arabiska, turkiska och kurdiska representerade på enheten.

Dalilagården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0725436818
Fax: 018-71 19 91
E-postadress: sama.saleh@humana.se

Föreståndare:
Nike Löfgren Maneepong, 076-1254536

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Broschyrer:
Enhetsfolder

Sökkategorier

Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende

Målgrupp
Endast flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO