Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

HVB Eleonoragården

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 7
Org nr: 556378-5145
Webbplats: http://www.humana.se/Eleonoragarden

Målgrupp

Flickor/unga kvinnor, 14-20 år, med självdestruktivt beteende. HVB Eleonoragården är en liten, familjär behandlingsenhet med endast sju platser för målgruppen flickor (juridiskt kön) oavsett könsidentitet eller könsuttryck med olika dysfunktionella beteenden, t.ex:
• Självskadebeteende
• Utåtagerande beteende
• Suicidal kommunikation
• Sexuellt riskbeteende
• Riskfyllt alkohol-/drogbruk
• Ätstörning

Vi tar inte emot ungdomar med redan etablerad missbruksproblematik men bedriver evidensbaserade KBT-program med missbruksfokus i preventivt syfte för de flickor som redan börjat experimentera med alkohol och/eller droger.

Behandlingsinnehåll

HVB Eleonoragården har ett hälsofrämjande förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ, men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på dem styrkor ungdomen besitter. Fungerande samverkan med nätverk och anhöriga är en bra förutsättning för en fungerande vård, och vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, ha Psykolog-/terapeutsamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema, klientenkät-undersökning, klagomålshantering och mera.

Vårdinnehåll:

- Enskild terapi (KBT)
- Familjearbete med hjälp av kontaktperson och psykolog
- Strukturerade psykiatriska bedömningar
- Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker samt vid behov
- Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån ett förstärknings- och fassystem
- Motiverande Samtal som förhållningssätt (MI)
- Massage av dipl. Massör
- Yoga med dipl. Trauma-yogi
- Gruppsittningar med olika behandlande teman
- Färdighetsträning
- Exponeringsarbete
- Fysiska aktiviteter
- Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)


Eleonoragården arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av skola/praktik. Ett nära samarbete hålls med olika friskolor (godkända av skolverket) samt kommunala skolor, då det är av största vikt att den unge blir godkänd i sin årskurs. En god kontakt finns även med flera praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intresse och behov. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet som möjliggör exempelvis knytande av goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet eller exponering.

Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

Geografi

Ca 30 min från Uppsala. Familjen kan besöka ungdomen på HVB Eleonoragården och möjlighet finns för ungdomen och familjen att tillsammans vistas/övernatta i en umgängeslägenhet som Tiangruppen tillhandahåller.

Huvudman

Tiangruppen AB, Humana

Org nr

556378-5145

Upptagningsområde

Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, placering@humana.se, 0771-11 33 11

Övriga upplysningar

Personalen är HBTQ-certifierade vilket innebär att personalen har fått grundläggande kunskaper om begrepp, lagstiftning och bemötande gentemot personer som faller inom diskrimineringsgrunderna.

HVB Eleonoragården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-71 19 90
Fax: 018-71 19 91
E-postadress: placering@humana.se

Föreståndare:
Shano Hassan, 076-115 42 77

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Sökkategorier

Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO