HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Varla

Tfn: 031-361 69 11
Fax: 031-7111108

Besöksadress: Bengtsgårdsgatan 20, Kungsbacka
Postadress: Bengtsgårdsgatan 20, 43436 Kungsbacka
Föreståndare: Agneta Höglund, 070-623 02 72
Placeringsansv: Christina Evenås, 072-8538867, 0313616911 (Jourtid 0722282214)
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: 7 platser för pojkar och flickor 14-20 år som vårdas enligt SoL och LVU. Verksamheten bedrivs i en hemlik villa i utkanten av Kungsbacka med skolor, idrottsanläggning och simhall inom promenadavstånd. Utanför huset finns en fin, lummig trädgård där verksamheten på vår och sommar kan njuta av grillkvällar och andra utomhusaktiviteter.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens innehåll & mål
Målet är att den unge skall få tillräckliga färdigheter för att med stöd av personalen ta ansvar för allmän daglig livsföring såsom skolgång, praktik, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp osv. När individen över tid klarar detta planeras för successiv utslussning ur verksamheten.

All behandlingsplanering görs i nära samarbete med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt ev. andra aktörer så som BUP, skola mm.

Grunden för verksamhetens innehåll är tydliggörande pedagogik en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuell planering för varje placerad ungdom. Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera riskerna med ungdomarnas beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor. Skolpliktiga ungdomar kommer att erbjudas skolgång via upparbetade kommunala kontakter. De ungdomar som inte är skolpliktiga kommer att erbjudas skolgång alternativt praktikplats eller att följa personalen i de dagliga sysslorna som utförs i och utanför boendet. Social färdighetsträning kommer att ske kontinuerligt i konkreta situationer och i takt som anpassas individuellt till varje ungdom. Genom detta kommer ungdomarna att successivt förbättra sin sociala kompetens. Personalen kommer att finnas med och träna den unge, så att olika situationer känns igen, innan ungdomen ska hanterar dem på egen hand. De vuxna utgör trygga förebilder, som visar ungdomen att det finns andra förhållningssätt än de som ungdomen tidigare använt och som ger tillträde till den offentliga arenan på ett positivt sätt.

Geografi: I ett villaområde i centrala Kungsbacka med närhet till skolor, allmänna kommunikationer, idrott och föreningsliv.

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid en placeringsförfrågan ring 031-3616911 alternativt på kvällstid till Caremores jour 0722-282214. En lämplighetsbedömning görs av föreståndare eller annan ansvarig chef. Den unge kan, om lämpligt, göra ett studiebesök på enheten, vi kan också ta emot på kort varsel.

Språk: Persiska, arabiska, bosniska, makedonska, dari m.fl

Övriga upplysningar: Personalen har eftergymnasial utbildning så som KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning, eller adekvat högskoleutbildning som exempelvis socionom, socialpedagog eller med inriktning mot beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik.

Caremore har ramavtal med mer än 220 kommuner bland annat Göteborg med kranskommuner, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

"Caremore Varla" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO