Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mariagården HVB Skyddat Boende

Tfn: 070-665 1575

Föreståndare: Carina Kranse, 076-285 91 14 / 073-081 10 35
Placeringsansv: Carina Kranse, 076-258 91 14 / 073-081 10 35
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till våldsutsatta flickor/kvinnor 15 till och med 35 år, vilka varit utsatta för våld i nära relation, förtryck och/eller HEDERSRELATERAT våld. Kvinnorna kan ha medföljande barn. Barnen kan vara upp till 12 år. SoL eller LVU placeringar för flickor utsatta för förtryck eller Hedersrelaterat våld.
SKYDDAT BOENDE. Uppdelat på två hus med 8 platser vardera. I det ena huset är flickor 15 till ca 22 år placerade. I det andra huset är kvinnor ca 23 till 35 år placerade, med eller utan barn, även unga mammor.

Behandlingsinnehåll: Boende med skydd och strukturerat stöd. Mariagården HVB:s kvalitativa mål är att erbjuda våldsutsatta flickor/kvinnor en lugn och harmonisk miljö med högt ställda krav på ett gott omhändertagande, trivsel, trygghet och medmänsklighet med tydliga ramar. Krishantering erbjuds genom stödjande och återupprättande samtal enskilt och i grupp.

Motivationsarbete, Motiverande samtal (MI) bedrivs genom att varje individ stärks till att formulera sina egna mål och att arbeta mot en fungerande vardag och framtid.
Arbetsmetodiken är miljöterapeutisk där de boende integreras direkt i sin egen livs- och närmiljö genom deltagande med egen aktivitet i matlagning, renhållning och sopsortering.

Varje inskriven tilldelas en kontaktperson som ska fungera som ett extra stöd. Verksamheten har ett pedagogiskt kök där alla deltar. Det innebär att alla är med och planerar inköp, hjälper till att laga och att sopsortera. För medföljande barn är i första hand modern ansvarig men personalen har även ett ansvar för den unges trygghet. Barnen kommer, om åldern tillåter, att erbjudas Trappan-samtal.

Huvudman: Gnistan HVB AB

Org nr: 556722-0032

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsprocessen sker genom samarbete/överenskommelse med socialtjänsten. Socialtjänsten gör en skyddsbedömning och bland annat utifrån den utarbetas en behandlingsplan/ genomförandeplan i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare samt flickans kontaktperson på Mariagården HVB.
Insatsens längd varierar och avslutning sker i samarbete med socialtjänsten och den inskrivne. Den är väldigt individuell på grund av ålder, hotbild, självkänsla med mera.

Språk: Tyska, Persiska, Dari och Engelska.

Övriga upplysningar: Rummen på Mariagården är inredda med värme och kärlek, det finns stora samlingslokaler, lekrum och gott om lagringsutrymmen. Till Mariagården hör även en stor trädgård. Målet för oss på Mariagården är att flickan/kvinnan vid utflytt ska klara ett självständigt liv, ha god hälsa, ett gott skydd, ett bra boende och nätverk samt en grund för fortsatta studier eller arbete. Utbildning/arbete, hälsa och mående är i fokus vilket återspeglas i de aktiviteter boendet erbjuder.

"Mariagården HVB Skyddat Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO