Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Mathildagården

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 7
Org nr: 556378-5145
Webbplats: http://www.humana.se/Mathildagarden

Målgrupp

Målgruppen är flickor 14-18 år med olika dysfunktionella beteenden, exempelvis:

Självskadebeteende
Ångestproblematik
Utåtagerande beteende
Promiskuitet
Riskfyllt alkohol-/drogbruk
Ätstörning
Neuropsykiatriska funktionshinder

Flickor med självdestruktivt beteende känner återkommande oro/ångest. Många har även suicidtankar, ätstörningar, fobier, och övergreppserfarenheter. Vi arbetar med samtliga delar.

Behandlingsinnehåll

Det är viktigt att tiden som placerad på Mathildagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den placerade ungdomen. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

Fungerande samverkan med nätverk och anhöriga är en bra förutsättning för en fungerande vård, och vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, ha Psykolog-/terapeutsamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema, klientenkätundersökning, klagomålshantering och mera. Vårdinnehåll:
•Enskild terapi (KBT).
•Familjeterapi (KBT).
•Miljöterapi på behandlingshemmet med hjälp av teckenekonomi och fassystem.
•Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut, kognitiv inriktning (vid behov).
•Motiverande Samtal (MI).
•ART
•Strukturerade utredningar.
•Avslappning/massage av diplomerad massör.
•Gruppsittningar med olika behandlande teman

Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

Mathildagården arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av skola/praktik. Ett nära samarbete hålls med olika friskolor (godkända av skolverket) samt kommunala skolor, då det är av största vikt att den unge blir godkänd i sin årskurs. En god kontakt finns även med flera praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intresse och behov.

Geografi

Ca 35 minuter från Uppsala med bil. Familjen kan besöka ungdomen på HVB Mathildagården och möjlighet finns för ungdomen och familjen att tillsammans vistas/övernatta i en umgängeslägenhet som Tiangruppen tillhandahåller.

Huvudman

Tiangruppen, Humana

Org nr

556378-5145

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare placering@humana.se, 0771-11 33 11.

Övriga upplysningar

Personalen är HBTQ-certifierade vilket innebär att personalen har fått grundläggande kunskaper om begrepp, lagstiftning och bemötande gentemot personer som faller inom diskrimineringsgrunderna.

Mathildagården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0706-84 72 15
Fax: 018-71 19 91
E-postadress: li.ljung@humana.se

Föreståndare:
Karin Persson, 076-1034771

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Broschyrer:
Enhetsfolder

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
DBT
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO