Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Med Omsorg Stockholm AB

Tfn: 08 588 316 20
Fax: 08 588 316 39

Föreståndare: Afson Svenhamn, 08 588 316 30
Placeringsansv: Carl Marcus Gertoft, 070 722 97 11
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Med Omsorg i Vendelsö är ett HVB-hem för ungdomar i åldrarna 13 tom 17 år med psyko-sociala problem och vi kan erbjuda psykosociala utredningar under den tid ungdomen är placerad hos oss. Med Omsorg har 10 boendeplatser. Vi tar emot såväl akut- som planerade placeringar. Vår verksamhetsidé anger vad man ska göra och hur man ska arbeta och ange vad som är speciellt med vår egna verksamhet:
Att erbjuda kvalitativ omsorg och service
Att fokusera på de boendes behov
Att arbeta personlig och med kvalité
Att erbjuda individuella lösningar
Att verksamheten ska genomsyras av att vara en bra arbetsplats
Att tillhandahålla tillräcklig personella, organisatoriska och ekonomiska resurser för att kunna bedriva en verksamhet av mycket hög kvalitet
Att utveckla verksamheten men ändå alltid tänka på de individer som är i verksamheten.

Med Omsorg är uppbyggt som ett gruppboende med familjekänsla. Det är en plats där behandling, omsorg och trygghet ges till ungdomar som av olika skäl inte kan få detta tillgodosett i det egna hemmet. Det kan handla om att hemförhållandena är så pass svåra att ungdomen behöver komma iväg och få egen hjälp, eller om ungdomen ”hamnat på glid” och är i behov av en trygg och strukturerad miljö att återhämta sig i. Det kan handla om begynnande missbruksproblematik, begynnande kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet.

Med Omsorg kan ta emot ungdomar som ska slussas ut från LVU/SIS, vi är ett öppet HVB.

Hör alltid av Er så kan vi diskutera om Er ungdom kan placeras hos Med Omsorg.

Med Omsorg har också tillstånd från IVO att arbeta som jour-och familjehemskonsulent.

Behandlingsinnehåll: Med Omsorg är ett HVB - hem beläget i Vendelsö med tillstånd att ta emot ungdomar i åldrarna 13 år och tills ungdomen fyller 18 år, både flickor och pojkar, med psykosocial problematik. Vi erbjuder oss att utföra sociala och psykologiska utredningar under tiden ungdomen är placerad hos oss. Med Omsorg har 10 boendeplatser. Vi tar emot såväl akut- som planerade placeringar. För platsförfrågan, vänligen kontakta verksamhetschef Carl Marcus Gertoft på telefon 070 722 97 11 alt föreståndare på telefon 073 647 81 75 och/eller mail: info@medomsorg.se.

Mål: Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv som vilar på systemisk grund och som syftar till att ge och förmedla kunskaper och färdigheter till den unge som i sin tur främjar hälsa, personlig utveckling samt ett väl fungerande i samhället. KASAM är en viktig del i vårt syn- och arbetssätt som innebär att människans välmående är avhängig att livssituationen skall vara begripligt hanterbar och meningsfull. MI är både en strukturerad samtalsmetod, och ett förhållningssätt, i syfte att underlätta förändringsprocesser för ungdomen och att öka ungdomens egna motivation för en nödvändig förändring i sin livsstil och som används i våra samtal med ungdomen.

Vårt mål är att ge ungdomarna en praktisk grund att stå på i framtiden och att stärka deras självförtroende och förmåga att skapa sunda sociala relationer inför vuxenlivet. En central utgångspunkt för ungdomens vistelse i boendet är delaktighet och medbestämmande i utformandet av sin egen framtid.
Vi lägger stor vikt vid individuella bedömningar och samarbete med placerande myndigheter och övriga aktörer så att varje ungdoms behov av omsorg, trygghet och fostran utifrån ålder, tidigare erfarenheter samt framtida utveckling tillgodoses.

Målgrupp: Vi tar emot ungdomar i åldrarna 13 tills de fyller 18 år, både flickor och pojkar, med psykosocial problematik. Med Omsorg är uppbyggt som ett gruppboende med familjekänsla. Det är en plats där behandling, omsorg och trygghet ges till ungdomar som av olika skäl inte kan få detta tillgodosett i det egna hemmet. Det kan handla om att hemförhållandena är så pass svåra att ungdomen behöver komma iväg och få egen hjälp, eller om ungdomen ”hamnat på glid” och är i behov av en trygg och strukturerad miljö att återhämta sig i. Det kan handla om begynnande missbruksproblematik, begynnande kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet.

Verksamhet: Varje ungdom har ett eget rum på boendet. Ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter och som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Att stödja ungdomen i att klara av skolan är ett av de absolut viktigaste målen på boendet. Ungdomarna har god tillgång till olika
Personal: Personalgruppens bas på Med Omsorg inkluderar socionom, beteendevetare och lärare med gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar. Psykolog tillika barn- och ungdomspsykoterapeut finns knuten till verksamheten. Regelbunden handledning ingår som en obligatorisk del i arbetet på boendet.
Hur vi arbetar: Varje ungdom får en individuell vård/genomförandeplan som grundar sig i kommuns vårdplan och som ger stöd och vägledning i det vardagliga arbetet. Om beställaren önskar kan Med Omsorg även göra en individuell psyko-social utredning. Den innefattar social bedömning/utredning utifrån BBIC samt psykologisk bedömning av vår psykolog. Vid behov remitteras ungdomen vidare barn- och ungdomspsykiatrin. idrottsaktiviteter.

Samarbetspartners: Vi samarbetar med kommuner och landsting både i Stockholms län och övriga Sverige.

Föreståndare: Marianne Vestin är socionom med 40 års erfarenhet av arbete med människor i social utsatthet och/ eller utanförskap.

För ytterligare information kan Ni ta kontakt på telefon 08 588 316 20 eller via mail info@medomsorg.se.

Tillstånd: Med Omsorg Stockholm AB har erforderligt tillstånd från IVO daterat
2017-07-03 avseende HVB samt tillstånd för konsulentstödd jour-och familjehemsvård.

Kostnad: Grund- och dygnskostnad för boende inklusive utredningar är 4000:-. För kvalificerat boende är dygnskostnaden 2900:-, för akutplaceringar är kostnaden från 3500 :- och placeringar enligt LVU (utslussning) är kostnaden från 4250:- men om ungdomen behöver en förstärkning i form av en extra personal blir kostnaden enligt SIS standard.

För jour-och familjehem sker en individuell prissättning.

Geografi: Med Omsorg finns i Vendelsö, Haninge kommun ca 15 km söder om Stockholm City i ett lugnt villaområde. Det finns bra kommunikationer så det tar ca 40 minuter med buss och tunnelbana, till Stockholms City vilket är bra i Stockholm och närmaste ort är Handen som ligger ca 10 minuter med buss från boendet och där finns pendeltåg som tar dig till Uppsala i norr via Stockholm city och Nynäshamn och Gnesta i söder Vi har nära till både grund- och gymnasieskolor, nära till köpcentrum (bra sådana) och nära till naturen och även badsjöar. I Vendelsö finns en bra Vårdcentral och i Handens Centrum finns en bra Folktandvård och där också Prima ungdomspsykiatri finns. Mini Maria Haninge Beroendecentrum finns även i Handen Centrum.

Vi kan erbjuda jour-och familjehem inom hela landet, främst i Stockholm och Södermanlands län.

Huvudman: Med Omsorg Stockholm AB

Org nr: 559041-0204

Upptagningsområde: Socialtjänst i Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi vill helst se att Ni kommer på besök så att ungdomen har en chans att se och känna in boendet. men för att underlätta för resp socialsekreterare kan vi, efter överenskommelse, komma till Er. Det är viktigt, då det finns möjlighet, att ungdomen själv får vara med och bestämma om han/hon vill bo hos oss.

Språk: Personalen på boendet behärskar förutom svenska även engelska, kurdiska, faili, grekiska, arabiska(olika dialekter), finska och ungerska.

Övriga upplysningar: Varje ungdom har ett eget rum på boendet. Ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter och som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Att stödja ungdomen i att klara av skolan är ett mycket viktigt mål på boendet och vägen dit kan vara kvalificerade utredningar som visar ungdomens positiva och även negativa sidor och utgå därifrån och naturligtvis görs detta i samråd med vårdnadshavare och socialtjänsten. Ungdomarna har god tillgång till olika idrottsaktiviteter.
Det som är speciellt med Med Omsorg är att vi ha lyckats skapa en fin familjekänsla med mycket omsorg/omvårdnad och empati.

"Med Omsorg Stockholm AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO