HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Murars Gård HVB utredning och behandling

Tfn: 0278-45622

Föreståndare: Hans Gunnarsson
Placeringsansv: Hans Gunnarsson, Katarina Boltegård, 0278-456 22
Platsantal: 14+5+5
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Murars Gård HVB utredning och behandling är en specifik föräldra- barn verksamhet, verksamheten startade 1994 och har funnits i samma ägo sedan dess. Målgruppen är föräldrar med barn 0-16 år, gravida vuxna/tonåringar i socialt utsatta situationer samt skydd och stöd då det förekommit våld i nära relation/hedersrelaterat våld.

Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar och behandlingar i ett brett spektrum; unga mödrar, psykisk - och kognitiv funktionsnedsättning, förberedelse för föräldraskap med föräldrar som väntar barn, utredningar och bedömningar av föräldraförmåga, kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer, hedersproblematik, migrationsärenden, tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap.

Behandlingsinnehåll: Murars Gård arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag där den enskildes specifika behov och barnperspektivet är centralt. Det övergripande målet är att ge god omvårdnad i en hemtrevlig och trygg miljö där vi utifrån socialtjänstens uppdrag erbjuder sociala utredningar, utredningar och observationer gällande föräldraförmåga samt föräldrastöd och föräldrautbildning.

Murars Gård arbetar miljöterapeutiskt och insiktsorienterat för att stödja föräldern att nå känslomässig och social mognad. Vi menar att det är en förutsättning för den enskilde att uppnå egen mognad och styrka som en autonom vuxen för att bli en resurs för sig själv och sina barn. I detta arbete erbjuder vi våra klienter en miljö med trygga vuxna att identifiera sig med i en fungerande vardagsstruktur som en modell att ta till sig. Vi ser signifikanta relationer som en förändringspotential att bryta destruktiva mönster.

Murars Gård besitter en mycket god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog/barnpsykolog. Vi arbetar med förälder och barn enligt modellinlärande och genom positiv förstärkning för skapa goda grunder för gynnsam förändring/utveckling.

Våld i nära relationer
Murars Gård har socionom/spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra utredningar och riskbedömningar enligt FREDA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Samtal enligt Trappanmodellen erbjuds inom verksamheten.

En betydande del av verksamhetens arbete har sin utgångspunkt från barnet och barnets behov (BBIC).

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet ses som avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt under vistelsens gång efter överenskommelse med placerande handläggare.

Vi ställer oss positiva till att medverka i nätverkskontakter och umgängesplanering.

De teoretiska utgångspunkterna för verksamhetens arbete är:
- anknytningsteori
- objektrelationsteori
- salutogent förhållningssätt
- systemteoretiskt perspektiv

Utvärdering/uppföljning
Vi har regelbunden uppföljning och utvärdering av enskilda placeringar genom extern klientinriktad handledning.

Verksamheten deltar årligen i SSIL´s kvalitetsindex där vi uppnår höga/mycket höga poäng och kontinuerligt ligger poängmässigt över medel bland deltagande verksamheter.

Vi arbetar med evidensbaserade systematiska bedömningsinstrument som underlag för klientsamtal, behandlingsplanering och uppföljning av insatser:

- Audit, Dudit (screenar problem/beteende med alkohol och droger)
- ASQ (mäter anknytningsstil för vuxna och ungdomar)
- KASAM ( mäter sårbarhet och motståndskraft vid svårigheter)
- Familjen i samhället (mäter familjefunktionen)
- SCL-90 (screenar fysiska- och psykiska symptom)

Utslussning/eftervård
Utslussnings/träningsboende finns i nära anslutning till verksamheten.

Utslussning till hemkommunen sker i samverkan med placerande handläggare.

Murars Gård kan på uppdrag erbjuda strukturerad eftervård.

Geografi: Mellansverige. Mycket goda kommunikationer med tåg/buss/bil

Huvudman: Murars Gård Aktiv Rehab AB

Org nr: 556451-1169

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Murars Gård.

Språk: Engelska

"Murars Gård HVB utredning och behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO