Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Murars Gård HVB utredning och behandling

Tfn: 0278-45622

Föreståndare: Hans
Placeringsansv: Hans Gunnarsson, Veronica Svensson
Platsantal: 14+5+5
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Murars Gård är, sedan 24 år tillbaka, en föräldra- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till psykosocialt hjälpsökande föräldrar/familjer med barn, med barn i åldrarna 0-16 år samt gravida kvinnor/tonårsmammor. Murars Gård arbetar mot relationsproblematik, kvinnofrid, övergreppsproblematik, flykting/asyl- och invandrarproblematik, skyddsbehov p.g.a. av våldsutsatthet, kognitiva svårigheter, låg självtillit etc. Våra insatser har även visat sig välfungerande för familjer med varierande missbruksproblematik så som sex, alkohol och droger. Verksamheten arbetar utifrån socialtjänstlagen, LVU och LVM.

Behandlingsinnehåll: Murars Gård arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag utifrån den enskildes objekt och relation där barnperspektivet är centralt. Verksamheten arbetar återkommande med utredningsstöd till socialtjänstens utredning enligt BBIC. Vårt tillvägagångssätt är att vara närvarnade och inventerande utifrån en miljöterapeutisk vardag samt genom en reflekterande dialog med den enskilde.
Kontaktmannasamtal, ART, föräldra utb. etc. Enskilda samtal med psykolog/psykiatriker, avgränsade utredningar med psykolog/barnpsykolog.

Vi arbetar individanpassat med utgångspunkt från klientens behov och förmåga utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv. Murars Gård är en föräldra- och barn verksamhet som erbjuder vård och behandling till hjälpsökande föräldrar/familjer med barn, med barn i åldrarna 0-16 år samt gravida kvinnor/flickor. Murars Gård arbetar mot relationsproblematik, kvinnofrid, övergreppsproblematik, flykting/asyl- och invandrarproblematik, skyddsbehov p.g.a. av våldsutsatthet, kognitiva svårigheter, låg självtillit etc.

Verksamheten arbetar och dokumenterar strukturerat utifrån BBIC, samt att vi utgår från förälderns förmågor utifrån Kari Kiléns sju föräldrafunktioner. Vi arbetar strukturerat utifrån bedömningsuppdrag och observationsuppdrag baserade på BBIC och dess behovsområden, vilket för oss innebär ett aktivt deltagande och ett observationsarbete utifrån ett vardagsperspektiv under hemlika förhållanden dygnet runt. Samtliga personal har genomgått BBIC utbildning och dess användande och behovsområden.

I journalsystemet SecuraNova hvb finns komplett BBIC-stöd. Vårdplan samt genomförandeplan utgör riktlinjer för behandlingen på Murars Gård. Vi ser att den enskilde har en egen livshistoria och lever utifrån sin egna specifika verklighet, med egna specifika verktyg att hantera sin livssituation. Vi arbetar utifrån en positiv relation mellan individen och personal/behandlare, vilken vi ser som en mycket viktig förändringsvariabel. Genom positiva och värdebärande relationer skapar vi genom positiva förstärkningar insikt och förändring.
Vi vänder oss till föräldrar/familjer med barn som befinner sig i psykiskt/psykosocialt utsatta situationer och med svårighet att på egen hand få till stånd en vardag för sig själv och/eller

Geografi: Hälsingland

Huvudman: Murars Gård Aktiv Rehab AB

Org nr: 556451-1169

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34 § KvaL. Personalhandledning finns. Leg. psykolog finns knuten till verksamheten. Verksamheten har tillstånd att bedriva vård för 24 platser/individer.

"Murars Gård HVB utredning och behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO