HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Ängsbo

Tfn: 0479-102 51
Fax: 0479-109 12

Besöksadress: Osby
Postadress: Ängsgatan 3, 283 32 Osby
Föreståndare: Björn Magnusson, 076-8755377
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-113311
Platsantal: 8 behandlingsplatser +2 utslussningsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Villa Ängsbo tar emot pojkar 15 till och med 19 år. Anledning till placering kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, agerat normbrytande och utvecklat/riskerar att utveckla ett riskbeteende. Målet är att placerade ungdomar ska nå högsta funktionsnivå och vara väl rustade för ett självständigt samt fungerande liv efter behandling.

Behandlingsinnehåll: Om Villa Ängsbo
Villa Ängsbo är ett HVB beläget i Osby, nordöstra Skåne med närhet till skola och allmänna kommunikationer. Den teoretiska grunden för behandling är Connect, A-CRA och rePULSE.
Målgrupp – vem kan vi hjälpa?
Vår målgrupp är pojkar, 15-19 år och vi erbjuder behandling av följande problematik:
Normbrytande/problemskapande beteende
Bristande impulskontroll
Utåtagerande beteende
Relationsproblematik
Skolproblematik
Integrationssvårigheter
PTSD/Trauma
Vilka är vi som arbetar här?
Vi som arbetar på Villa Ängsbo har följande kompetens:
Verksamhetschef är auktoriserad socionom med steg 1-kompetens i familjeterapi, med erfarenhet av ungdomsarbete på både operativ samt strategisk nivå.
Behandlingspersonal är utbildade behandlingspedagoger/socialpedagoger samt vidareutbildade i någon/några av behandlingsmetoderna verksamheten erbjuder.
All personal är utbildade i, samt har kontinuerlig handling utifrån Connect.
Utöver ordinarie personal arbetar 4-6 erfarna tim-vikarier i verksamheten.
Sjuksköterska är kopplad till verksamheten.
Hur fungerar det att bo hos oss?
Vardagen på Villa Ängsbo
Vi arbetar för en strukturerad vardag med regelbundna rutiner som gör tillvaron förutsägbar. Vi bemöter alltid ungdomen lågaffektivt. Hög symptomtolerans har visat sig sänka ångestnivåer och öka ungdomarnas upplevelse av trygghet, som är en grundläggande förutsättning för en lyckad behandling.

I arbetet strävar vi efter att vara rollmodeller för våra ungdomar eftersom grunden för behandlingsarbetet utgörs av relationsskapande. Verksamheten erbjuder en miljö som i både fysisk och psykisk bemärkelse ger utrymme för utveckling. Miljöterapin utgör den dagliga basen för verksamheten. Det innebär att vi på ett professionellt och systematiskt sätt, använder oss av personalen och ungdomarnas gemensamma miljö för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån ungdomens individuella behandlingsplan.

Ungdomar lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen. Miljön karaktäriseras av en öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner.

Vi tillämpar ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi utgår ifrån att vi människor är mer kraftfulla och kapabla än vad vi är medvetna om. Genom att vi är nyfikna och ställer öppna frågor kommer ungdomen själv på egna fungerande lösningar. Målet är att definiera problemområden och utifrån detta på ett strukturerat sätt hjälpa ungdomen att finna lösningar som är möjliga att uppnå i praktiken. Arbetssättet handlar om att formulera en målbild och vägen dit i form av förändrade beteenden.

Alla ungdomar har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt eller hemresa.

Kontaktperson
Varje ungdom har två kontaktpersoner. Dessa har ett övergripande ansvar för den unges behandling samt för kontakt med vårdnadshavare, övrigt nätverk, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Dessa ansvarar även för praktiska områden gällande ungdom, exempelvis inköp, fritidsaktiviteter etc. Ungdom har veckovisa samtal med kontaktperson där man bland annat arbetar med mål i genomförandeplanen, skapar veckoplanering samt pratar om vardagliga händelser och rutiner. Behandlingssamtal utifrån specifik metod utförs med fördel av annan personal än kontaktperson.

Skola/Praktik
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Utifrån detta och ungdomens egna tankar och önskemål görs en planering kring hur skolgången ska se ut. Verksamheten har kontakt med en kommunal skola i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd. Personal ger ungdomens stöd beträffande motivation och läxhjälp.

För ungdom som inte är aktuell för skolgång arbetar kontaktperson tillsammans med ungdom för att finna en lämplig praktikplats samt samarbetar tätt med ansvarig på aktuell praktikplats.

För de ungdomar som väntar på skolstart/praktikplats/saknar daglig sysselsättning ingår obligatorisk aktivitet, vardagar 10.00 – 12.00. Denna aktivitet syftar till att förbereda ungdom för kommande skolgång/praktikarbete.

Aktiviteter
Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klintens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet. Alla aktiviteter bekostas av Villa Ängsbo.

Våra metoder och arbetssätt
Connect
Verksamheten utgår från anknytningsteori vilket innebär att vi utgår från att den unges anknytningsmönster påverkar hur den unge kan knyta an i nuet. Forskning visar att goda relationer till viktiga, närstående personer har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Genom att erbjuda en trygg miljö och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra detta. En trygg anknytning kan, enligt forskning, kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras känslor.

rePULSE
rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad för att hantera liknande situationer.

Arbetet med rePULSE-metoden är uppbyggt utifrån 10 stycken individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team, bestående av en forskare – som är expert på sig själv (ungdom) och en forskarassistent (personal). Forskaren uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande. (Läs mer på www.repulse.se)

Motiverande samtal
Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Genom samtal försöker vi att göra ungdomen mer medveten om problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt försöker vi hjälpa ungdomen med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen.

A-CRA
A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. A-CRA är upplagt som en serie samtal (14 st) där också vårdnadshavarna kan engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier.

Boende
Villa Ängsbo är ett tvåvåningshus i ett bostadsområde som erbjuder generöst med utrymme, både inomhus och utomhus. Alla ungdomar har sitt egna rum, möblerat med säng, sängbord, skrivbord + stol, byrå, garderob, fåtölj, lampor, matta, spegel. Handdukar, sänglinne, överkast/filt etc ingår i möblering.

För att sätta sin personliga prägel på rummet inhandlar ungdom, tillsammans med kontaktperson, exempelvis tavlor och växter dagarna efter inflytt. Gemensamma utrymmen, som t.ex. kök, matplats, vardagsrum, tv-rum, aktivitets-rum, tvättstuga har ungdomar och personal gemensamt ansvar för, både gällande inredning och städning.

Stödboende
Stödboende i form av två stycken lägenheter belägna i två stycken hyresfastigheter i Osby finns kopplat till verksamheten, under eget tillstånd, för pojkar 17 till och med 20 år.

Ungdom får där stöd och struktur i sin vardag med målet att klara av ett självständigt boende. Tillsammans med uppdragsgivare skapas en individuell planering av insatser som löpande anpassas utifrån ungdomens utveckling och behov. Ungdom har stöd av och arbetar tillsammans med kontaktperson samt har, genom telefonsamtal till HVB:t tillgång till personal dygnets alla timmar.

Geografi: Så här bor man på Villa Ängsbo i Osby.
HVB Villa Ängsbo är ett boende i ett tvåvåningshus som erbjuder generöst med utrymme. Alla klienter har sitt eget rum med bl. a säng, sängbord, skrivbord, byrå, garderob, fåtölj, matta, handdukar, sängkläder, tavlor, spegel, klocka samt tillgång till WiFi. Man får gärna göra sitt rum personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma. På boendet finns det även gemensamma utrymmen såsom kök, vardagsrum med matplats och myshörna på varje våning.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller Föreståndare Björn Magnusson 076-875 53 77
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/

"Villa Ängsbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO