Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Torpvillan HVB

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6
Besöksadress: Skyttorp
Webbplats: https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/torpvillan-hvb/

Målgrupp

Torpvillan erbjuder behandling för pojkar i åldrarna 15-20 år som befinner sig i svåra psykosociala situationer. Enheten riktar sig till ungdomar med missbruksproblem, kriminalitet och/eller beteendeproblematik.

Torpvillan tar emot ungdomar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning och ungdomarna har terapi med behandlande psykolog som är kopplad till enheten via Tiangruppens behandlingsenhet.

Behandlingsinnehåll

Verksamhetens behandlingsarbete har sin grund i KBT och MI. Personalen har kunskaper i kriminalitetsprogrammet B12 och missbruksprogrammet A-CRA för att kunna leda behandlingsarbetet på bästa sätt.

BEHANDLING
Personalen på Torpvillan HVB erhåller en hög symtomtolerans för att möta ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vårt fokus på Torpvillan, är att skapa en trygg och förutsägbar miljö för ungdomarna. Stabilitet, struktur och behandling är ledord hos oss. Fokus är på att skapa stabilitet, struktur och behandlingsallianser, och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av SAVRY. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

De behandlingsmetoder som erbjuds på Torpvillan följer Socialstyrelsens rekommendationer för respektive målgrupp. Torpvillan deltar därför i ett omfattande forskningsprojekt i samarbete med psykologiska institutionen på Uppsala universitet.

Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att utvärdera och utveckla Kriminalitetsprogrammet - B12, ett behandlingsprogram för unga personer med kriminellt eller annat antisocialt beteende. Programmet vilar på kognitiv beteendeterapeutisk- och social inlärningsteoretisk grund. Insatser som utformats utifrån dessa teorier har visat god effekt avseende att minska risk för utveckling- och återfall i kriminalitet och annat antisocialt beteende.

Vidare kommer nya sätt att bedöma och följa upp behandlingsresultat att utvärderas. Deltagande i forskningsprojektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur insatser som denna bör utformas för att bli mer effektiva och användarvänliga för ungdomar i Sverige. Deltagande är givetvis helt frivilligt." kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Inom ramen för kartläggningen erbjuds ungdomarna 3–5 bedömningssamtal med vår psykolog.

PERSONAL
Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal.
De som arbetar på Torpvillan har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom våra behandlingsmetoder.
Humana region Uppland, där Torpvillan ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.
Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.
I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

LOKALER
Boendet är en stor fin 2-våningsvilla med en generös tomt. På nederplan finns personalrum, gemensam dusch/toalett för ungdomar, samtalsrum, två ungdomsrum, kök men även ett gemensamt vardagsrum med kamin. På ovanvåningen finns även där ett utrymme för gemenskap och aktivitet men även fyra ungdomsrum fördelat på två olika delar av övervåningen samt tvättstuga och badrum.
Utanför på gården finns flera olika hus, avsett för personalkonferens och möten men även ett annat hus för träningsmöjligheter och andra aktiviteter.

Geografi

Torpvillan ligger utanför Skyttorp och ca 30 km nordost om Uppsala. Mindre än fem minuter från närmaste busshållplats. Läget är naturnära och ute i skogen.

Huvudman

Humana

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se

Torpvillan HVB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 076-114 17 24
E-postadress: derya.akdag@humana.se

Föreståndare:
Derya Akdag, 076-114 17 24

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Holvarby Dammskolan 206 74394 Skyttorp

Sökkategorier

Behandlingsmetod
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
Familjeterapi
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO