HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vassbo

Tfn: 0522-66 30 10
Fax: 010-4586190

Besöksadress: Råane 250, Uddevalla
Postadress: Råane 250, 45191 Uddevalla
Föreståndare: Rebecca Johansson, 076-119 46 82
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7 behandlingsplatser
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vassbo är ett mindre HVB-hem med egen grundskola och behörig rektor och lärare. Vi tar idag emot max 7 pojkar i vår grupp på boendet och 12 pojkar i skolan. Barnen har oftast en problematisk uppväxt och kan ha blivit kränkta psykiskt, fysiskt och sexuellt. Denna, ofta komplexa, problematik kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn har upplevt trauman och en tidig omsorgssvikt.

Behandlingsinnehåll: Vi har en behandlingspersonal med hög kompetens och med lång erfarenhet av att arbeta med unga. Vi har även tillgång till psykologer, psykoterapeuter och handledare som möjliggör högkvalitativ vård och behandling, i huvudsak utifrån inlärningspsykologiska principer, kognitiva beteendeterapeutiska metoder samt även utifrån ett psykodynamiskt perspektiv och anknytningsproblematik.

Vi strävar efter att ge barnen struktur och skydd under sin vistelse hos oss. Vårt bemötande vilar på engagemang, aktning, en tilltro till barnens egna förmågor, ärlighet, en förståelse för barnets behov/situation samt en vilja att förmedla hopp om framtiden. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar utifrån en evidensbaserad praktik (EBP). Vi strävar efter att göra pojkarna delaktiga i behandlingen. Vi har rivit ner gamla synsätt och arbetar idag med en modell som innebär BÅDE styrning och stöd, både struktur och flexibilitet.

Vassbo har en förutsägbar och välstrukturerad planering för varje enskild ungdom med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Självklart finns det även ett stort utrymme för spontanitet. Behandlingen är psykodynamisk och miljöterapeutisk. Vi anser att helheten är mycket viktig, därför hamnar barnen och deras föräldrar och närmaste nätverk i fokus. Tillsammans försöker vi finna gemensamma mål och referenser.

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att lära sig nya funktionella beteenden gem att träna på åldersadekvata sociala färdigheter, få delta i sociala aktiviteter utanför boendet som t.ex. idrott eller kulturaktiviteter. Vi tillser att de får tillgång till hälso- och sjukvård och att de får möjlighet till fungerande kontakter med sitt nätverk.

Individuella aktiviteter erbjuds utifrån eget intresse. Varje vecka skriver ungdomen och behandlingspersonal en Loggbok som utvärderas veckan efter. Här får ungdomen en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten, umgänge med nätverk mm. De blir på detta sätt delaktiga i sin egen behandlingsprocess.

Geografi: En mil söder om Uddevalla och sju mil norr om Göteborg.

Huvudman: Vassbo, Humana

Org nr: 556449-1602

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, danska, farsi, arabiska och rumänska och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett könsidentitet samt etnisk bakgrund.

Övriga upplysningar: Vassbo Behandlingshem har egen skola med behörig rektor och lärare. Skolan är en grundskola för elever i behov av särskilt stöd och/eller anpassad skolgång. Vi bedriver utbildning för elever från mellanstadiet till det tionde skolåret. Vi är tre lärare och en lärarassistent på 4-8 elever. Vi erbjuder alla 16 ämnena. Skolan lägger stor vikt vid att få barnen att gå i skolan och motivera till studier. Med stor lärartäthet, utbildade lärare och ett medvetet specialpedagogiskt synsätt kan vi erbjuda eleverna individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Vassbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO