Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Utslussen Träningslägenheter

Tfn: 073-935 27 12

Föreståndare: Fabian Lindesjö
Placeringsansv: Walied Salem, 073-935 27 12
Platsantal: 14


Målgrupp: Män och kvinnor från 17 år med psykosocial problematik samt
ensamkommande flyktingungdomar. Vi tar även emot familjer i behov av särskilt stöd och boende.

Exempel på målgrupp:

* Familjer i utsatta positioner (Hot, Våld, Missbruk) där akutboende med stödinsater är aktuellt.

* Ungdomar/vuxna som haft ett tidigare missbruksproblematik, men som ej aktivt missbrukar.

* Ungdomar/vuxna som haft eller riskerar att få ett kriminellt eller vagabondmässigt leverne, men där problematiken ej är av den art att institutionsvård krävs.

* Institutionaliserade ungdomar vilka i slutskedet av vården behöver träningsbostad och stöd som förberedelse för eget boende.

* Ungdomar/vuxna som av miljömässiga skäl inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

* Ensamkommande flyktingungdomar som är i behov av boendestöd och stöd till integration.

* Ungdomar/Familjer i behov av skyddat boende.

Behandlingsinnehåll: Utslussens samtliga träningslägenheter är belägna i centra delarna av Uppsala och Boden. De består företrädelsevis av uthyrningsdelar och enrumslägenheter. Lägenheterna är fullt utrustade, och vårdtagaren får ett omkostnadsbidrag som denne kvitterar ut från Utslussens personal.

Den målgrupp verksamheten riktar sig till är ungdomar/vuxna med psykosocial problematik som är i behov av ett självständigt boende, där träningslägenhet kan vara ett alternativ till institutionsvård. Utslussen träningslägenheter har även stor erfarenhet av målgruppen ensamkommande flyktingungdomar som är i behov av ett självständigt boende med stöd.

Syftet med träningslägenheterna är att skapa en så självständig och individuell behandlingsmiljö som möjligt för vårdtagaren. Fördelen med detta är att vårdtagaren då kan utvecklas och växa ostört från andra vårdtagare, då boendet är självständigt. Vårdtagaren har dock tillgång till personal för handledning och stöd dygnet runt via jourtelefon och personliga besök. Verksamheten bygger på ett kvalificerat kontaktmannaskap, där vårdtagaren själv styr en del av personalkontakten. All kontakt med vårdtagaren journalförs av personalen för att säkerställa kravet på dokumentation och utvärdering av verksamheten enligt 2011:9.

Stor fokus läggs på ADL-träning (Allmän Daglig Livsföring) då boendet skall vara det sista steget i vårdkedjan. I vissa fall kan även individuell ART (Aggression Replacement Training) erbjudas vårdtagaren. Även KASAM utgör en grundsten i Utslussens behandlingsarbete.

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att vårdtagaren skall få goda förutsättningar till ett självständigt liv. Detta genom att erbjuda vårdtagaren studiehandledning, yrkesfrämjande utbildning samt kurs i hur man söker arbete. Det krav Utslussen Vård AB ställer på vårdtagaren är att denne som boende i träningslägenhet, måste vara aktiverad med någon form av yrkesförberedande sysselsättning (studier, praktik, arbete).

Utslussen hjälper även till med att upprätta kontakt mellan vårdtagaren och övriga öppenvårdinsatser, såsom terapeutsamtal och läkarkontakter.

Utslussen Vård AB arbetar aktivt för att ge vårdtagaren möjlighet till ett självständigt liv!

Geografi: Uppsala och Boden

Huvudman: Utslussen Vård AB

Org nr: 556740-8637

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta Verksamhetsansvarig/Placeringsansvarig Walied Salem, tel. 073-935 27 12

Språk: Arabiska, Persiska, Engelska

Övriga upplysningar: Lagstöd vid placering: Sol, LVU och i vissa fall LSS

"Utslussen Träningslägenheter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor