Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vassbo

Tfn: 0522-66 30 10
Fax: 0522-66 30 09

Föreståndare: Tillförordnad föreståndare Björn Bolin, 0703-40 29 14
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 5 behandlingsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vassbo behandlingshem är ett HVB med 5 behandlingsplatser för pojkar från 10 t o m 16 års ålder med anpassad skola knuten till enheten. Målgruppens problematik är beteendeproblem med svårighet att reglera och hantera känslor, att hantera aggressivitet vilket gör att de i svårhanterliga situationer kan vara utagerande. Det är vanligt att våra ungdomar upplevt trauman och tidig omsorgssvikt. Vår målgrupp har en långvarig psykosocial problematik och har oftast haft en komplicerad och svårhanterlig skolsituation. Vi tar emot barn med tidig jag-störning och med störd uppväxt, samt barn som blivit kränkta (fysiskt, psykiskt, sexuellt). De har ofta svårigheter i skolundervisningen och svårigheter att vistas i grupp. Symtom som destruktivitet, skolk, aggressivitet har blivit synliga.

Behandlingsinnehåll: Vi har en förutsägbar och välstrukturerad planering för varje enskild barn med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Behandlingen är psykodynamisk och miljöterapeutisk. Vi anser att helheten är mycket viktig, därför hamnar barnen och deras föräldrar och närmaste nätverk i fokus. Tillsammans försöker vi finna gemensamma mål och referenser.

Barnen träffar regelbundet vår terapeut (Barnen två ggr/månad och föräldrarna erbjuds kontakt med psykolog eller psykoterapeut). Barnen lär sig bearbeta känslor och upplevelser från sin hemmiljö och får kontinuerligt pröva sina nya insikter.

Individuella aktiviteter erbjuds utifrån eget intresse. Helgaktiviteter sker utifrån ungdomarnas individuella önskemål och behov i det geografiska närområdet.

Geografi: En mil söder om Uddevalla och sju mil norr om Göteborg.

Huvudman: Vassbo, Humana

Org nr: 556449-1602

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsansvarig: Föreståndare Alexandra Reit

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, danska och rumänska.

Övriga upplysningar: Vassbo Behandlingshem har egen skola med behörig rektor och lärare. Skolan är en grundskola för elever i behov av särskilt stöd och/eller anpassad skolgång. Vi bedriver utbildning för elever från mellanstadiet till det tionde skolåret. Vi är tre lärare och en lärarassistent på 4-8 elever. Vi erbjuder alla 16 ämnena. Skolan lägger stor vikt vid att få barnen att gå i skolan och motivera till studier. Med stor lärartäthet, utbildade lärare och ett medvetet specialpedagogiskt synsätt kan vi erbjuda eleverna individuellt anpassad skolgång. Vi kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

"Vassbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO