HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Paxhem, skyddat boende

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 5 platser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 6.1


Målgrupp: Vi erbjuder skyddat boende i form av HVB-hem, stödboende och familjehem och har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer.
HVB-hem för flickor/ kvinnor från 15 år till 20 år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryckt enligt lagstiftning LVU och SoL.
Stödboende för från 18 år till 25 år med eller utan barn.
Familjehem från 0 till 25 år.

Behandlingsinnehåll: Grunden för behandlingen är en väl strukturerad terapeutisk behandlings- och boendemiljö, där den terapeutiska miljön blir ett aktivt behandlingslag. Det bygger på ett veckoschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att handla, laga mat och liknande uppgifter vilket också syftar till att öka individens självständighet.
Nedan angivna behandlingsmetoder är utvalda utifrån den målgrupp verksamheten riktar sig till. Metoderna är valda för att kunna fungera och verka tillsammans. Verksamheten arbetar med motiverande och jag-stärkande inslag, bland annat hjälp av motiverande samtal (MI) och lösningsfokuserat arbetssätt samt skyddstänkande. Insatserna utgår från en av socialtjänsten upprättad vårdplan, därefter tas en genomförandeplan fram tillsammans med flickan/kvinnan och med utgångspunkt i flickan/kvinnas behov och faktiska situation av skydd och psykiska mående.
Vid behov av terapi så erbjuder verksamheten kognitiv beteendeterapi (KBT) där flickan/kvinnan arbetar tillsammans med terapeuten för att skapa individuella strategier och verktyg som är anpassade för just flickan/kvinnans aktuella problematik. Målet är att flickans/kvinnans bättre ska kunna hantera problematiska situationer, skyddstänkandet, känslor och beteenden. Metoden används i kombination med trygga ramar, fast struktur, regelbundenhet och en lugn miljö. Den lugna miljön är något som verksamheten lägger mycket stor vikt vid vilket uppnås genom att ha kompetent personal med ett gemensamt förhållningssätt för att skapa förutsägbarhet och trygghet. Personalen har regelbundet kunskapsutbyte om klienterna som är inskrivna i Villa Ljungbacke. Personal gör överlämningar mellan skiften så att kunskap om klienten förs vidare. Syftet är att alla som har kontakt med klienten i vardagen får information och kunskap om klientens utveckling, framgång och faktiska behov av vård och behandling för att kunna arbeta stöttande och motiverande på bästa sätt.

Geografi: Västra Götaland

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakten tas med föreståndare som är ansvarig för inskrivningsbeslut. Föreståndare är socionom och har arbetat många år inom socialtjänsten med barnavårdsutredningar, mest med hedersproblematik.

Språk: Utöver svenska, engelska, arabiska, kurdiska, persisk och turkiska.

Övriga upplysningar: Vi tar emot flickor/ kvinnor som utsatts för hedersproblematik enligt både SoL och LVU.

"HVB Paxhem, skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast flickor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO