Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Villa Fridhem

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 8
Besöksadress: Sparrsätra Lådö 5, 74595 Enköping
Kommun: Enköping
Webbplats: http://www.humana.se/Site/Sok-Placering/Fridhem/

Målgrupp

Pojkar 14-18 år med etablerat missbruk och psykosocial problematik, som innefattar:

- Missbruksproblematik eller begynnande missbruk
- Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
- Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)
- Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner
- Utagerande beteende och/eller svårigheter med känsloreglering
- Svårigheter i familjen och i nära relationer
- Kriminalitet

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten genomföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar. Vi har psykologer knutna till verksamheten via Cureum som utför våra utredningar i samarbete med behandlingspersonalen.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som har utgångspunkt i beteende- och inlärningspsykologisk teori samt Connect-anknytningsteorier. Vi har bred kunskap och erfarenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Villa Fridhem tar emot pojkar med ett etablerat missbruk eller eventuellt riskbruk och alla de problembeteenden samt diagnoser som ofta finns närvarande vid missbruk. De pojkar vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser samt svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild klient.

De metoder vi använder oss av är A-CRA, ART, MI,MRT (kriminalitets program) individuella samtal med KBT terapeut. All personal är utbildad i Connect och använder sig av de principerna i det dagliga arbetet med klienterna. All dokumentation görs utifrån BBIC.

Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och gör regelbundna besök på verksamheten.

Skola eller annan viktig sysselsättning
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Verksamheten har kontakt med kommunala skolor i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt, beroende på hur planeringen för den enskilde ungdomen ser ut. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta pojkens behov av stöd. Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Fridhem den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Aktiviteter
På Villa Fridhem uppmuntrar vi till att ha eller att hitta ett eget fritidsintresse. Detta gör vi genom att kontinuerligt prova på olika typer av aktiviteter minst en gång i veckan. Utöver detta stöttar vi till att den unga på sikt hittar en egen fritidssysselsättning att utföra själv utanför boendet. Det kan till exempel vara träning, dans, konst, musik eller något annat som den unga är intresserad av. Träning och daglig motion uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi besöker regelbundet ett gym i Västerås samt att vi har ett mindre gym på gården.

Stödboende
Villa Fridhem har i samarbete med Nästa steg utslussningsmöjligheter i form av stödboende. Lägenheterna är belägna i närliggande Västerås.

Geografi

Västerås

Huvudman

Tibble Gård

Villa Fridhem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 072-210 18 28
Fax: 010-150 42 60
E-postadress: caroline.decarro@humana.se

Föreståndare:
Caroline de Carro, 072-536 82 10

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning