HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Aminagården

Tfn: 0704-913092
Fax: 018-711991

Föreståndare: Fatima Alassaad, 0702-704264
Placeringsansv: Mohamed Shiek, 072-0619837
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen är flickor 14-18 år med psykosocial problematik såsom självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik som kan ge sig uttryck i exempelvis:

- Självskadebeteende
- Suicidtankar
- Ångestproblematik
- Utåtagerande beteende
- Sexuellt risktagande
- Riskfyllt alkohol-/drogbruk
- Konflikter i hemmet och/eller i sin omgivning

Vi ser till den enskilda ungdomens specifika beteenderepertoar vilka kan summeras i olika diagnoskriterier, ex. inom neuropsykiatriska funktionsstörningar och/eller affektdiagnoser

Behandlingsinnehåll: Det är viktigt att tiden som placerad på Aminagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den placerade ungdomen. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

Personal på Aminagården har en regelbunden kontakt med socialtjänst och vårdnadshavare/särskilt förordnad vårdnadshavare/annan anhörig. Forskning kring behandling av barn och ungdomar visar tydligt att familjer och nätverk måste involveras så mycket som möjligt för att behandlingseffekten skall bli bra för ungdomen. Målet är att vi skall ha ett fungerande samarbete med alla ungdomars vårdnadshavare samt med andra viktiga personer i ungdomens nätverk, om detta är önskvärt och godkänt av ungdom, föräldrar och socialtjänst. Den unges vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården iakttas, såvida detta inte är uppenbart olämpligt ur skyddsaspekter.

Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, ha Psykolog-/terapeutsamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema, klientenkätundersökning, klagomålshantering m.m.
Vårdinnehåll:
- Enskild terapi (KBT)
- Familjearbete med hjälp av kontaktperson och psykolog
- Strukturerade psykiatriska bedömningar
- Utredningar
- Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker samt vid behov
- Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån ett förstärknings- och
fassystem
- Motiverande Samtal som förhållningssätt (MI)
- Massage av dipl. Massör
- Yoga med dipl. Trauma-yogi
- Gruppsittningar med olika behandlande teman
- Färdighetsträning
- Exponeringsarbete
- Fysiska aktiviteter
- Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)
Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik utför vi på uppdrag av placerande myndighet en neuropsykiatrisk utredning.

Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

Aminagården arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av skola/praktik. Ett nära samarbete hålls med olika friskolor (godkända av skolverket) samt kommunala skolor, då det är av största vikt att den unge blir godkänd i sin årskurs. En god kontakt finns även med flera praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intresse och behov.

Huvudman: Humana

Org nr: 556632-1757

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Inskrivningsansvarig: Enhetschef Mohamed Shiek, telefon: 072-061 98 37.

Språk: Svenska, engelska och arabiska.

Övriga upplysningar: Personalen har regelbunden metodhandledning 1ggr/månad samt intern handledning av Leg. Psykolog kopplad till enheten.

Personalen är HBTQ-certifierade vilket innebär att personalen har fått grundläggande kunskaper om begrepp, lagstiftning och bemötande gentemot personer som faller inom diskrimineringsgrunderna.

"Aminagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO