Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gunsta HVB

Besöksadress: Gunsta
Föreståndare: Placeringsansvarig Stefan Aldeborg, 070-8935484
Placeringsansv: 0763288402
Platsantal: 6


Målgrupp: Skillstreamings HVB-hem i Gunsta hem specialiserar sig och behandlar pojkar med psykosocialproblematik i åldern 13-17 år och ligger beläget i en fridfull och i ett småkuperat skogbeklätt landskap strax öster om Uppsala. Ungdomarna kan exempelvis ha följande svårigheter: identitetsproblem, depressioner, självmordstankar, aggressiva utbrott (utåtagerande), trotsbeteende, hemmasittande, uppförandestörning, skolproblematik, sömnproblematik, relationssvårigheter, destruktiva beteenden (självskada), avvikande normer och värderingar, begynnande missbruk eller krminiellt beteende, aktiva och på väg in till destruktiva miljöer och umgänge.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsarbetet inom Skillstreaming utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom KBT i kombination med metoder som motiverande samtal (MI), Aggression Replacement Training (ART) både enskilt och i grupp, mentalisering, TA (tillämpad avslappning) och teckenekonomi.
ART används för att utveckla social kompetens, förmågan till självkontroll, impulskontroll och problemlösningsförmåga. Syftet med ART är att träna på att samarbeta, kontrollera sin ilska, lösa konflikter, ta hänsyn till andra, visa empati och hantera stress etc. Tillämpad avslappning (TA) används för att träna individen i avslappning som ska ge sänkt stressnivå och förmåga att klara av arbetsamma situationer. Teckenekonomi används för att förstärka eller minska beteenden beroende på vilka konsekvenser de får, tillsammans med varje pojke identifieras beteendena och insatsen bygger på positiv förstärkning och frånvaro av bestraffningar.
Vi har även utbildad personal i A-cra. A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett öppenvårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal och lägger stort fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. I A-CRA utgår vi från klientens egen uppfattning om situationen och ritar tillsammans en karta över det beteende som han/hon vill förändra.

Vi antar ett systemteoretiskt perspektiv och utgår från en helhetssyn där vi samverkar med vårdnadshavare, skolan, sjukvård, socialtjänsten, d v s ungdomens nätverk. Vi antar även en miljöterapeutisk och salutogent förhållningsätt där personalen vägleder och handleder ungdomen i aktiviteter både inom och utanför HVB hemmet samt i sociala interaktioner.

Geografi: Gunsta HVB-hem ligger beläget i en fridfull och i ett småkuperat skogbeklätt landskap strax öster om Uppsala.

Huvudman: Skillstreaming AB

Org nr: 556501-2365

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Tillämpar matchningsprincip enligt lagar och föreskrifter, sker i samråd med uppdragsgivare, vårdnadshavare, ungdom och Gunsta HVB-hem.

Språk: Svenska, engelska, nederländska, persiska, dari, turkiska, arabiska och kurdiska.

Övriga upplysningar: Personalgruppen på Gunsta HVB-hem är utbildade beteendevetare, drog- och alkoholterapeut, behandlingsassistenter/ behandlingspedagog med spetskompetenser inom psykiatri, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendeproblematik och missbruk. De har bred och varierande mångåriga erfarenheter från behandlingsarbete.

"Gunsta HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO