Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

ÖSTAGÅRDEN

Tfn: 0292-500 15
Fax: 0292-430 15

Besöksadress: Per-Olsvägen 25, Heby kommun
Postadress: Per-Olsvägen 25, 740 45 Tärnsjö
Föreståndare: Sandra Englund, 073-405 00 15
Placeringsansv: Marielle Ragvals, 072-559 00 15
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: ÖSTAGÅRDEN - Pojkar i åldern 15 t.o.m. 20 år med missbruk/beroende och/eller kriminalitetsproblematik.

Behandlingsinnehåll: ÖSTAGÅRDEN - Verksamheten erbjuder missbruksbehandling utifrån KBT och 12-stegsmodellen. Vardagarna följer en struktur där gruppsittningar/lektioner varvas med enskilda samtal och praktiskt arbete. Planerade fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Anhörigprogram finns med bl.a föräldrastödsamtal. Verksamheten samarbetar med skolor i närliggande områden. Utredningar kan göras vid behov.
Till verksamheten finns eftervård med tillståndspliktiga träningslägenheter i Uppsala, Gävle och Harbo. Vi har även ett stödboende utanför Uppsala med personal tillgänglig dygnet runt.

Geografi: Uppsala län

Huvudman: Östagården Tärnsjö AB

Org nr: 556981-5771

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Innan inskrivning görs en individuell bedömning om ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de nuvarande inskrivna ungdomarnas bakgrund och problematik. Inskrivning skall med fördel föregås av ett studiebesök där ungdomen får en presentation av verksamheten, träffa de andra ungdomarna samt personal. Beslut om inskrivning görs av föreståndaren.

- Vid en inskrivning gås verksamhetens rutiner, regler, schema och behandlingsinnehåll igenom. - Ungdomen får både muntlig och skriftlig information om viktiga rutiner och rättigheter ungdomen berörs av under sin placering hos oss (som information om uppsamlingsplats vid brand, rätt att komma med klagomål och synpunkter, rätt till insyn i journaler och annan dokumentation kring dem mm).
- Vårdnadshavare samt remittent får även samma information muntligt och skriftligt.

- Placeringsavtal skall ha upprättats och skrivits på av berörda parter vid inskrivningen.
- Placeringsbeslut, social utredning och vårdplan skall finnas vid inskrivningen.

Behandlingen påbörjas inom ett dygn från inskrivningen och består i en introduktionsvecka. Samtliga ungdomar får en utsedd kontaktperson som följer dem under hela behandlingen.

Språk: Engelska, dari, persiska, arabiska.

Övriga upplysningar: Vi arbetar med CSR - Corporate Social Responsibility och stödjer månatligen LOVE and HOPE samt PMU.
www.ostagarden.se

"ÖSTAGÅRDEN" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO