HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

ÖSTAGÅRDEN HVB

Tfn: 0292-500 15
Fax: 010-150 90 72

Besöksadress: Per-Olsvägen 25, Heby kommun
Postadress: Per-Olsvägen 25, 740 45 Tärnsjö
Föreståndare: Marielle Ragvals, 072-559 00 15
Placeringsansv: Biträdande föreståndare Sussie Källström, 073-405 00 15
Platsantal: 12
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Östagården HVB - Pojkar i åldern 15 till 20 år med beroende, risk- eller missbruk och/eller kriminell problematik.

Behandlingsinnehåll: Östagården HVB - Östagården HVB erbjuder behandling utifrån KBT med inslag av 12-steg, för pojkar mellan 15 och 20 år med beroende, risk- eller missbruksproblematik samt kriminell problematik.
Vi tar emot pojkar som under en kortare period behöver stöd med sin problematik, såväl som pojkar med en mer komplex problematik som kräver långvariga och intensivare insatser.
Östagårdens behandlingsprocess bygger på en hög grad av delaktighet samt individanpassning. Av erfarenhet vet vi att en stor förutsägbarhet ger trygghet. Därför får varje ungdom får ett individuellt schema och en kontaktperson knuten till sig under placeringstiden. Våra måltider är pedagogiska och vår husmor gör alla måltider ifrån grunden. Klienterna får en variationsrik och nyttig frukost, lunch och middag, alla dagar. I behandlingen ingår också pedagogisk ADL och social färdighetsträning.

Geografi: Uppsala län

Huvudman: Östagården Tärnsjö AB

Org nr: 556981-5771

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Före inskrivning sker görs en individuell lämplighetsbedömning om hurvida ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de nuvarande inskrivna ungdomarnas bakgrund och problematik. Inskrivning kan med fördel föregås av ett studiebesök, där ungdomen får en presentation av verksamheten, träffa de andra ungdomarna samt personal. Beslut om inskrivning görs av biträdande föreståndare.

- Vid en inskrivning går vi igenom verksamhetens rutiner, regler, schema och behandlingsinnehåll.
- Ungdomen får både muntlig och skriftlig information om viktiga rutiner, ramar och regler samt rättigheter ungdomen berörs av under sin placering hos oss. Ungdomen får också information såsom uppsamlingsplats vid brand, rätt att komma med klagomål och synpunkter, rätt till insyn i journaler och annan dokumentation etc.
- Vårdnadshavare samt remittent får samma information, muntligt och skriftligt.

- Placeringsavtal skall ha upprättats och signerats av berörda parter vid inskrivningen.
- Placeringsbeslut, social utredning och vårdplan skall finnas vid inskrivningen.

Behandlingen påbörjas inom ett dygn från inskrivningen med en introduktionsvecka och screeningar. Samtliga ungdomar får en kontaktperson knuten till sig under hela behandlingstiden.

Språk: Engelska, dari, persiska, arabiska.

Övriga upplysningar: Vi arbetar med CSR - Corporate Social Responsibility och stödjer månatligen LOVE and HOPE samt PMU.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.ostagarden.se

"ÖSTAGÅRDEN HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO