Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Dantea Omsorg AB Örbyhus Ungdomshem HVB

Tfn: 0295 55 23 23

Besöksadress: Tibyvägen 10 , 74841, Örbyhus
Postadress: Tibyvägen 10, 74841 Örbyhus
Föreståndare: Tea Cruz, 0295 55 23 24
Placeringsansv: Tea Cruz, 0295 55 23 25
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.3


Målgrupp: Örbyhus Ungdomshem erbjuder 7 platser för pojkar i åldersgruppen 15-19 år med relationsstörningar, utåtagerande beteende och begynnande missbruk/kriminalitet.

Vi vänder oss till pojkar som är i en begynnande fas och/eller i en risksituation att utveckla samt befästa ett destruktivt beteende och/eller livsstil. Målgruppens problematik kan vara brister i omsorgen där de inte ha fått nödvändig omvårdnad, trygghet, eller vägledning. Till följd av detta kan pojkarna uppvisa psykosocial problematik, symptom på trauma och/eller lättare ångestrelaterade och depressiva symptom.

Behandlingsinnehåll: Stor vikt läggs på ett gott samarbete med socialtjänst och vårdnadshavare/god man. Syftet är att ungdomen skall få stöd av sitt nätverk och professionella i sin utvecklingsprocess. Ungdomen ska under hela placeringen vara involverad i sin egen behandlingsplan och tillsammans med sina kontaktpersoner följa upp det i veckovisa samtal/träffar.

Kontaktperson, ungdomen själv samt handläggare från socialtjänsten ska skriva under genomförandeplan. Uppdragsgivarens beställning anger omfattning och tid. Varje ungdom på Örbyhus Ungdomshem tilldelas en kontaktperson, individuella behandlande samtal samt gemensamma aktiviteter i behandling.

Målsättning

Målsättningen är att vi på Örbyhus Ungdomshem ska tillhandahålla verktyg samt kunskap till ungdomarna för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna bli självständiga, välmående unga vuxna med bästa möjliga liv. Syftet är också att bryta en nedåtgående negativ spiral i det dagliga livet för att hindra att ungdomarna fastnar i en destruktiv livsstil. Örbyhus Ungdomshem vill istället ge förutsättningar för att skapa en positiv utveckling hos den unge.

Behandlingsmetoder

rePULSE: är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. Metoden vänder sig till ungdomar som behöver hjälp med att hantera sina känslor, tankar och beteende.

MI- motiverande samtal: Varje ungdom ges möjlighet till motiverande samtal (MI-samtal) för att finna ett nytt sammanhang och utveckla en identitet. MI-motiverande samtal ligger till grund för all behandling vi erbjuder.

KBT: Vi har även möjlighet att erbjuda ungdomar individuella kris/stödsamtal med samtalsterapeut inriktad mot KBT.

Lågaffektivt bemötande: Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

Miljöterapi: Örbyhus ungdomshem anser att miljön som ungdomarna vistas i är av yttersta vikt. Med ett professionellt och korrekt bemötande från omgivningen får ungdomarna hjälp att utveckla sina resurser.

Teckenekonomi: Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och motivera till önskvärda beteenden. Reglerna för teckenekonomin är tydliga och ungdomarna blir informerade om vad som förväntas av dem av sin kontaktperson.

Kontaktmannaskapet: Varje ungdom på Örbyhus Ungdomshem tilldelas en kontaktperson. Kontaktmannaskapet är till för bland annat att ge ungdomen möjlighet att diskutera sina livsstilsval i förhållande till samhällets värderingsgrund och lagstiftning. Kontaktpersonen är den som ska vara den närmast kontakten till ungdomen samt den person som håller i de dagliga kontakterna kring den. Ungdomen kommer en gång i veckan att erbjudas ett samtal med sin kontaktperson.

Skola och praktik är prioriterat. Reguljär eller anpassad skolgång säkras i varje ärende. Skolgång sker i närområdet och personal finns tillgänglig för läxhjälp. Vi har lyckan att ha samarbete med en rad olika företag som mer än gärna erbjuder praktikplats till våra ungdomar. Örbyhus Ungdomshem jobbar aktivt för att få ut våra ungdomar i arbetslivet, vi ser detta som en viktig del i vårt behandlingsarbete,

Exempel på praktikplatser:
-Byggbranschen
-Försäljning
-Fastighetservice
-Patentutveckling
-Svetsning

Geografi: Örbyhus Ungdomshem är beläget centralt i Örbyhus, norr om Uppsala centrum med närhet till kommunala färdmedel och Skola.
Med Upptåget kan man ta sig till Tierp på 11 minuter och till Uppsala på 26 minuter. Upplands lokaltrafiks busslinjer förbinder Örbyhus även med Skärplinge norrut och med Österbybruk och Gimo österut.
Vi har möjligheten att hämta upp i hela Sverige.

Huvudman: Dantea Omsorg AB

Org nr: 559119-3775

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vi har Ramavtal med SKL, Västerås Stad LOV och Gävle kommun LOV.

Inskrivningsförfarande: Via föreståndare i samverkan med aktuell handläggare. Första mötet är det viktigaste i all behandling. Lämplighetsbedömning är obligatorisk och avgörande. Denna görs av föreståndare .
Studiebesök på plats är bra. Vi besöker er eller ni oss, beroende på ärendets art.
Ungdomarna skrivs in först efter noggrann lämplighetsbedömning och efter överenskommelse med socialtjänsten.
Innan inskrivning görs en individuell bedömning om ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de nuvarande inskrivna ungdomarnas bakgrund och problematik. Inskrivning skall med fördel föregås av ett studiebesök där ungdomen får en presentation av verksamheten, träffa de andra ungdomarna samt personal. Beslut om inskrivning görs av föreståndaren.

- Vid en inskrivning gås verksamhetens rutiner, regler, schema och behandlingsinnehåll igenom. - Ungdomen får både muntlig och skriftlig information om viktiga rutiner och rättigheter ungdomen berörs av under sin placering hos oss (som information om uppsamlingsplats vid brand, rätt att komma med klagomål och synpunkter, rätt till insyn i journaler och annan dokumentation kring dem mm).
- Vårdnadshavare samt remittent får även samma information muntligt och skriftligt.
- Placeringsavtal skall ha upprättats och skrivits på av berörda parter vid inskrivningen.
- Placeringsbeslut, social utredning och vårdplan skall finnas vid inskrivningen.

Behandlingen påbörjas inom ett dygn från inskrivningen och består i en introduktionsvecka. Samtliga ungdomar får en utsedd kontaktperson som följer dem under hela behandlingen.

Språk: Svenska
Engelska
Georgiska
Ryska
Turkiska
Kurdiska
Arabiska
Persiska

Vid behov så anlitar vi tolk.

Övriga upplysningar: Örbyhus Ungdomshem är medlem i Vårdföretagarna (Almega), detta innebär att samtlig personal är anställda under Kollektivavtal. Vi är även medlemmar i Svenskt Näringsliv, SSIL och HVB-guiden. Vi deltar på mässor och konferenser där vi träffar andra kollegor i branschen och uppdragsgivare och utbyter tankar, erfarenheter och idéer som sedan används till att utveckla vår verksamhet.

Referenser finns att lämna på begäran.

RAMAVTAL:
*Västerås Stad LOV
*Gävle kommun LOV
*SKL

VARMT VÄLKOMNA

"Dantea Omsorg AB Örbyhus Ungdomshem HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO