HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vibor Gläntan AB

Tfn: 073-5084546
Fax: 0173-17417

Besöksadress: Börstil 207, Östhammar
Postadress: Skillstreaming AB Box 10, 74202 Östhammar
Föreståndare: Adam Rogård, 0739990822
Placeringsansv: Adam Rogård, Per Drape, 073-6564575
Platsantal: 7
Lagrum: LVU


Målgrupp: Vi tar emot flickor för KBT-baserad och individanpassad behandling av sociala och relationella problem, kriminalitet, övergrepp, självskadebeteende, emotionell instabilitet och hyperaktivitet/impulsivitet. Vi tar akutplaceringar och kan erbjuda utredningar.

Behandlingsinnehåll: VÅR GRUNDSYN
”Människan är nyfiken, formbar och utvecklas i ett ständigt samspel med sin omgivning.”

Vår uppgift är att möjliggöra utveckling hos våra elever genom att lära och öva dem i att bete sig i enlighet med långsiktiga önskvärda livsmål, sina värderingar, sociala färdigheter, teoretiska kunskaper och ett humanistiskt moraliskt tänkande.

För att åstadkomma den eftersträvade utvecklingen använder vi oss av KBT med evidensbaserade metoder som Aggression Replacement Training (ART), Tillämpad Avslappning (TA), individuella behandlingssamtal och även olika teckenekonomisystem för att skifta fokus, höja motivationen och öka färdigheterna.

MÅL MED BEHANDLINGEN
Under behandlingen minskar den yttre kontrollen i takt med att eleven lär sig nya färdigheter, får ökad självkontroll och förmåga att ta mer eget ansvar. Eleven ska under placeringen få förståelse för vilka konsekvenser som följer på olika beteenden och få insikt i fördelarna med att välja handlings-alternativ som ger bättre livskvalitet.

SKOLGÅNG
I samarbete med den kommunala grundskolan erbjuds individanpassad studiegång i liten grupp med fokus på kärnämnen. Alternativ skolgång, såsom gymnasium eller praktik, planeras utifrån elevens behov och önskemål.

NÄTVERK
Familjearbete erbjuds i form av utbildning och handledning i syfte att skapa ett bättre samspel. Det är viktigt att nätverket är delaktigt i behandlingen och följer den utveckling som sker.

Geografi: I Östhammars kommun, ca 65 km nordost om Uppsala. Goda förbindelser avseende buss och tåg.

Huvudman: Skillstreaming AB

Org nr: 556501-2365

Upptagningsområde: Hela landet. Ramavtal ger förtur.

Inskrivningsförfarande: Sker i samråd med socialtjänst, vårdnadshavare och Skillstreaming HVB.

Språk: Engelska.
Persiska

"Vibor Gläntan AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
CRA
KBT
MI, motiverande samtal
Yoga
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO