HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

HVB Fristad

Tfn: 018-56 54 80
Fax: 018-50 27 27

Besöksadress: Almas Allé 9, Uppsala
Postadress: Almas Allé 9, 756 51 UPPSALA
Föreståndare: Tomas Theorin, 018-56 54 88
Placeringsansv: Hans Johansson, 073-311 39 02
Platsantal: 14
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot pojkar i åldern 13-21 år med asocialt och kriminellt beteende, samt missbruk och/eller psykiatrisk problematik. Fokus ligger på att ersätta gamla destruktiva beteenden med nya sociala alternativ, samt stärka de skyddsfaktorer som finns i ungdomens liv och samtidigt minska riskfaktorerna.

Behandlingsinnehåll: All behandling är empiriskt förankrad och utgår ifrån inlärningspsykologin. Vi arbetar utifrån KBT, hur man förvärvar och förändrar beteenden. Arbetet inleds med en s.k. beteendeanalys där problembeteenden observeras, dokumenteras och analyseras. Vi ringar in i vilka situationer de uppträder samt dess konsekvenser för eleven. En del är det multimodala programmet ART, innehållande tre komponenter. Dessa är tre ilskekontrollträning, social färdighetsträning och ett moralutvecklingsprogram.

På HVB-Fristad startar en förändringsprocess. Vi tar emot pojkar i åldern 13-21 år med asocialt och kriminellt beteende, samt missbruk och/eller psykiatrisk problematik. Fokus ligger på att ersätta gamla destruktiva beteenden med nya sociala alternativ, samt stärka de skyddsfaktorer som finns i ungdomens liv och samtidigt minska riskfaktorerna.

Förutsättningen för ett lyckat förändringsarbete är att vi får förståelse för ungdomens problematik, ev missbruk, kriminalitet, våldsproblematik samt ungdomens psykiska mående. Varje nyinskriven elev genomgår Fristads basutredning där vi utifrån resultatet lägger upp en individuellt utformad genomförandeplan.

Missbruksutredning

Varje elev med någon form av missbruksproblematik blir utredda av vår missbruksutredare. I det missbruksinriktade utrednings- och behandlingsarbetet som eleverna på HVB Fristad genomgår, är det övergripande målet att bryta destruktiva konsumtionsmöster samt att införskaffa förståelse för rusets och drogernas funktion.

Beteendeanalys

Vår egen psykolog utför en omfattande beteendeanays på varje ungdom som skrivs in på HVB Fristad. I beteendeanalysen gör vi även en skattning på hur elevens sociala färdighetsnivå ser ut samt denns konfliktmönster. Denna screening avgör hur beteendeträningen kommer att se ut.

MINI

Vid behov används även MINI, "Mini International Neuropsychological Interview", som ger oss möjligheten att bedöma och kartlägga en individs psykiska problematik och täcker in samtliga av de vanligaste formerna av psykiatrisk ohälsa.

Fasindelad vård

I den fasindelade behandlingen utmanas eleverna till att bli mer involverade och ta mer ansvar utifrån de uppsatta faserna. Behandlingen utgår från KBT, ART, Familje-ART, SPT (Sitationell perceptionsträning), Teckenekonomi, missbruksbehandling, samt ett strukturerat nätverksarbete som genomsyrar faserna. Fasnivåerna är ett sätt för eleven, anhöriga och socialtjänsten att mäta framgång i behandlingen. Upplägget på HVB Fristad är 3 behandlingsfaser.

Inom koncernen ingår även:

Familjehem Fristad – som erbjuder kvalificerade familjehem där en vuxen är hemma för ungdomen. Det breda flexibla stödet med handledning, utbildning och behandling kännetecknar vår verksamhet.

Novaskill – som tillhandahåller träningslägenheter med vuxenstöd och riktar sig främst till ungdomar med olika typer av problematik så som sociala problem, svårigheter att fungera i skola eller arbetslöshet.

Geografi: Ca tre mil norr om Uppsala.

Huvudman: HVB Fristad AB

Org nr: 556721-3755

Upptagningsområde: Vi tar emot placeringar från hela sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker till HVB Fristad, Almas Allé 9, 756 51 Uppsala, tel. 018-56 54 80.

Språk: Engelska, arabiska, kurdiska, Tigrinja

Övriga upplysningar: I personalgruppen finns beteendeterapeut, missbruksutredare, undersköterska och ART tränare. Tillgång finns även till psykolog och psykiatriker. Detta möjliggör specifika och omfattande missbruksutredningar, vid behov. Vi kan även genomföra neuropsykiatriska undersökningar via konsulter.

Inom koncernen finns också stödboende, Novaskill AB. Stödboende tar emot både pojkar och flickor.
Vår primära målgrupp är ungdomar 16-21 år, men vi har även möjlighet att ta emot vuxna vid behov. Vi tar emot både SoL och LVU placeringar.
Novaskill har funnits i över 15 år och har mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar. Vi har utbildad KBT psykolog i personalen och har tillgång till psykiatriker samt missbruksterapeut vid behov. Vi har även utbildade master ART instruktörer inom koncernen.
Vi har idag 16 lägenheter fullt utrustade som är fristående från varandra. Samtliga lägenheter är belägna runt om i centrala Uppsala.
Stödet är anpassat efter individens behov och vi hjälper ungdomarna att hitta en lämplig sysselsättning via skolgång eller praktikplats. Vi erbjuder även övningskörning och sponsrar med träningskort.
Du kan också läsa mer om oss på www.novaskill.se.
Stödboende, Uppsala, flickor, pojkar.

"HVB Fristad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO