HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bellagården

Fax: 018-71 19 91

Besöksadress: Götgatan 1, Uppsala
Föreståndare: Peyman Saleh, 072-700 15 76
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Bellagården tar emot flickor, transsexuella ungdomar och ickebinära ungdomar, i åldrarna 15-19 år. Ungdomarna har ett socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik och/eller självdestruktivt beteende i olika former. Ungdomarna kan ha ett utagerande beteende som kan leda till stora konflikter med andra människor. Ungdomarna kan också ha andra sociala svårigheter, ex svårigheter att läsa av sociala koder, bristande sociala färdigheter, anknytningsproblematik, tillitsproblematik, social fobi eller liknande.

Ungdomarna kan ha svårt i gränssättningssituationer och föräldrarna kan inte ge det stöd som ungdomarna behöver. Ungdomarna kan ha svårigheter att upprätthålla arbete, studier eller annan sysselsättning. Ungdomarna vistas i olämpliga miljöer, där det finns risk för att de kommer att utnyttjas sexuellt. Ungdomarna kan ha ett sexuellt riskfyllt beteende där de exempelvis inleder destruktiva relationer. De kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger eller har ett riskbruk av alkohol och/eller droger. Ungdomarna kan ha problem med ätstörningar, självskada i olika former, ångest och/eller depression.

Bellagården är en HBTQ-certifierad enhet som arbetar aktivt med normkritik. Enheten har stor erfarenhet av att arbeta med transsexuella ungdomar med ovanstående problematik.

Behandlingsinnehåll: Bellagården är en liten familjär behandlingsenhet vilket ger möjlighet att möta den enskilda unges behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det är viktigt att tiden som placerad på Bellagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den unge.

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung. All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden. Samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild. Som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Övergripande mål är att varje placerad klient ska nå:

märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva symtom
en större förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem
fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv
ett för klienten gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra
en stabil grund att stå på och en planering inför framtiden
Vårdinnehåll:

Enskild terapi (KBT)
Familjearbete
Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)
Strukturerade psykiatriska bedömningar
Utredningar
Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker vid behov
Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån ett förstärknings- och fassystem
Motiverande Samtal (MI)
Avslappning, massage, mindfulness och yoga
Gruppsittningar med olika behandlande teman
Färdighetsträning
Exponeringsarbete
Fysiska aktiviteter
Bellagården arbetar för att alla placerade unga har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. Vi har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet. Som möjliggör exempelvis knytande av goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet eller exponering.

Huvudman: Tiangruppen AB

Org nr: 556378-5145

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning fattas av Verksamhetschef Peyman Saleh, 072-700 15 76.

Språk: Förutom Svenska, engelska, arabiska,

"Bellagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO