Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vägarna Vidare Vård AB

Tfn: 0727408792

Besöksadress: Divisionsg 3 (6 platser) & Åkerby 205 E (4 platser), Uppsala
Postadress: Salagatan 18a, 75330 Uppsala
Föreståndare: Tobias Ermebring, 0727408792
Placeringsansv: Tobias Ermebring, 0727408792
Platsantal: (6 +4) 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 15-20 år med problem såsom kriminalitet och missbruk av droger.

Behandlingsinnehåll: Vägarna Vidare DIVISIONSGATAN (6 platser)
Vägarna Vidare ÅKERBY (4 platser)

Här erbjuds bästa möjliga förutsättningar för att bryta destruktiva beteendemönster och intensiv samtalsterapi och kvalitativ behandling är verksamhetens signum. Behandlingen som är målbaserad består av ett individuellt veckoschema för varje ungdom. Uppföljning görs individuellt och i grupp varje vecka och utvärdering sker tillsammans med ungdom, kontaktperson och löpande av behandlingssamordnare. Vi arbetar med att förändra ungdomarnas livsregler med hjälp av exponering, avgränsning och enskilda samtal. Lektioner med specifika teman hålls med hela gruppen och leds av utbildade ART-instruktörer. Boendet har nära samarbete med skolor i Uppsala Kommun och kan anordna individanpassad skolgång vid behov. Verksamheten är uppbyggd med små enheter och erbjuder ungdomarna en familjär miljö. Här finns goda förutsättningar att snabbt komma in i gruppgemenskapen och att ge individen gott om tid att utvecklas med god tillgång till vuxna förebilder. När en ungdom/vuxen skrivs in är vårt mål att först och främst förstå den unika individens situation och de komplexa variabler som format ungdomen. Svagheter och styrkor kartläggs och utifrån dessa skräddarsys en individuellt anpassad behandling. Detta upplägg grundar sig på följande Motiverande samtal, (MI), skall genomsyra bemötandet av ungdomen genom hela placeringen.

Vi utgår från att man inte kan förstå en ungdom förrän man tagit sig tid att lära känna individen. Vi gör detta genom att ge ungdomen/den vuxne och oss själva utrymme att kommunicera och undvika förhastade tolkningar och generaliseringar samt att alltid visa nyfikenhet och vara öppen för att som behandlare korrigera sina uppfattningar och tolkningar. För att en behandling skall vara framgångsrik även utanför behandlingshemmet bör tid investeras och ett grundligt arbete göras även med anknytningspersonerna och nära anhöriga, för att bygga en stabil grund inför utskrivning.

Vi erbjuder även familjehemsverksamhet och möjlighet till stödboendeplaceringar efter behandling.

Vägarna Vidare Vård ABs verksamhet bygger på följande ledstjärnor: Trygghet, delaktighet, framtidstro.

Geografi: Vägarna Vidare DIVISIONSGATAN
Vägarna vidare Divisionsgatan är beläget i Uppsalas norra utkant (Bärbyhage) två kilometer från stadskärnan. Det finns goda bussförbindelser (stadsbuss) och cykelbanan som passerar går hela vägen in till centrum. Adressen är Divisionsgatan 3.

Vägarna Vidare ÅKERBY
Beläget avsides i lugn och vacker lantlig omgivning i närheten av Ulva kvarn 12 km från Uppsalas centrum. Bussförbindelse (regionbuss). Adress är Åkerby 205E.

Huvudman: Vägarna Vidare Vård AB

Org nr: 556812-8044

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inför inskrivning:
Ungdom/vuxen besöker boendet tillsammans med socialsekreterare och eventuell vårdnadshavare och från boendets sida är ungdomens/vuxnas framtida kontaktperson med och visar runt dem i boendet. Ungdomen får tillfälle att ställa frågor och hälsa på övriga ungdomar och personal. Tid bestäms med uppdragsgivare och vårdnadshavare för nästa möte.

Inskrivningstillfället
Vid inskrivningstillfället görs en noggrann genomgång av ungdom/vuxen anledning till placering, tillgångar och nätverk för att utifrån detta göra en bedömning om hur vi som vårdboende ska arbeta med brukaren. Processen ser ut på följande sätt:

Inflyttning
Dag 1: Journalföring/dokumentation/arkivering av placerings- och inskrivningsbeslut, utredningsmaterial och vårdplan upprättas/begärs in. Personalen uppmärksammas särskilt på medicineringsbehov, allergier och ev. önskan om religionsutövning.

Ansvarig kontaktperson genomför introduktionssamtal med ungdom/vuxen om de regler som finns kring boendet och ungdom/vuxen får tillfälle att ställa frågor. Ungdom/vuxen ges följande information: tillgång till att läsa sin journal, regler kring lokalytor, hålltider, brandsäkerhet, utrymningsvägar, förhållningssätt mot andra boende och personal. En checklista bestående av önskan av aktivitet, psykisk/fysisk hälsoanalys, närståendekontakt, tand- och sjukvårdsbehov, allergier och matvanor samt andra relevanta önskemål upprättas för ungdom/vuxen vid inskrivningen.

Dag 2-5: Uppföljande introduktionssamtal genomförs av kontaktperson och verksamhetschef. Hälsoundersökning bokas (fysisk/psykisk hälsa) samt urinprov om det bedöms nödvändigt. Genomförandeplan upprättas och kommuniceras med ungdom/vuxen. Kartläggning av skola, praktik, fritidsaktiviteter, släkt och annat nätverk genomförs.

Dag 6-13 Möjlighet för anhöriga att hälsa på för första gången sedan placeringsstart.

Dag 14-30 Uppföljningssamtal för att säkerställa att ungdom/vuxen trivs och att vi fångar upp dennes intresse och förtroende tidigt, speciellt kontaktpersonen. Vårdnadshavare eller andra närstående informeras och uppmanas att närvara vid samtal. Ungdom/vuxen får berätta om vad som fungerar bra och mindre bra och uppmanas att komma med förbättringsförslag. Kontaktpersonen för samtal om genomförandeplanen tillsammans med ungdom/vuxen samt socialsekreterare. Initial behandlingsstrategi förklaras. I takt med att relationen mellan ungdom/vuxen och boendepersonalen utvecklas arbetar de löpande med att se till att genomförandeplanen är aktuell.

Var 6:e vecka eller efter uppdragsgivarens önskemål genomförs utvecklingssamtal med ungdom/vuxen, uppdragsgivare och kontaktperson.

Språk: Personal talar utöver svenska även arabiska och engelska.

Övriga upplysningar: ART instruktörer, socialpedagoger, beteendevetare och socionomer som arbetar.

"Vägarna Vidare Vård AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LOV-godkänd
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO