HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vibor Stödboende AB

Mobil: Jourtelefon 0708-201
Tfn: 073-9990822

Besöksadress: Ekeby bruk, 4H, Uppsala
Postadress: Ekeby bruk, 2N, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Adam Rogård, 0739990822
Placeringsansv: Adam Rogård, 0739990822, 0736564575
Platsantal: 20
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Personer mellan 16-65 år oavsett kön (tillstånd från IVO, stödboende för personer mellan 16-20 år) Vi kan erbjuda strukturerat dagligt stöd enligt fyra olika behovsnivåer till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, psykosocial problematik, personlighetsstörning m.m. Vi tar dock inte emot personer med pågående missbruk men väl uppdrag med utsluss efter avslutad behandling. Vi erbjuder också stöd och integration till ensamkommande barn och unga vuxna , både de som enbart har behov av stöd för att klara av att starta ett nytt liv i Sverige utan vårdnadshavare men även de som har en tillkommande problematik. Vi kan även erbjuda platser till mindre familjer

Behandlingsinnehåll: Hos Vibor Stödboende bor den placerade i en egen lägenhet i ett vanligt flerfamiljshus i centrala Uppsala. Syftet är att boendet ska vara så integrerat som möjligt. Alla stödinsatser planeras och följs noggrant upp i personalteamet veckovis under ledning av verksamhetschefen som är legitimerad psykolog. Varje placerad har en egen kontaktperson i personalteamet som består av engagerade och kvalificerade boendepedagoger. Vi är ett litet företag med hög personaltäthet och vi är bemannade dygnet-runt-året-om med sovande jour. Den sovande personalen befinner sig på cirka 10 minuter färdavstånd oavsett i vilken träningslägenhet den placerade bor i.

Vi har genomgång av utveckling/framsteg i veckovisa behandlingskollegier samt dokumenterar för våra uppdragsgivare i månatliga periodrapporter. Vi stämmer också av utveckling med socialtjänst, föräldrar (i förekommande fall), praktik och skola regelbundet.

På Vibor har vi inga gemensamhetsutrymmen och vi genomför inte gemensamma aktiviteter med de som bor hos oss. Vi sammanför inte de boende med varandra och undviker på det sättet negativa ”smittofeffekter” när det gäller normbrytande beteenden. Alla aktiviteter tillsammans med vår personal planeras helt utefter individens önskemål och behov. Finns behov av stöd för att bygga upp sociala nätverk så hjälper vi till med det men söker de nätverken externt.

Vårt mål är att alla som bor hos oss ska ha en meningsfull sysselsättning utifrån sina personliga förutsättningar. Det kräver av oss ett nära samarbete med skolor, Arbetsförmedling, företag och andra aktörer. Detta arbete har lett till att vi utvecklat ett brett kontaktnät till flera av Uppsalas skolor och med ett flertal arbetsgivare. Vibors ledstjärna är att ”vi skapar förutsättningarna” vilket gör att vi går långt i vårt arbete med att hitta kreativa lösningar för var och en. Den boendes kontaktperson och verksamhetschefen har löpande under en placeringstid kontakt med skola och praktikplatser för att tillsammans med den enskilde planera realistiska framtida studie- eller praktikplaner. Detta samarbete innebär också att Vibor har god insyn i den boendes närvarostatistik och kan stötta i motivationsarbete kring individen.

Det är en viktig pusselbit i arbetet med att stödja de boende att hjälpa dem med att forma en meningsfull fritid. Det gäller både fysiska, kreativa som sociala aktiviteter. Uppsala har ett brett utbud att ta del av och vi månar om att aktivt ha koll på det, både tillfälliga och permanenta utbud, för att hjälpa den boende att hitta något som passar. Vi planerar tillsammans med den enskilde och följer med vid behov för att hjälpa den som är osäker över en tröskel för att sedan självständigt kunna ta del av olika aktiviteter. Kostnaden för de aktiviteter som genomförs tillsammans med personal ingår i uppdragsarvodet. Det gynnar den enskildes utveckling men ger också bra stunder till samvaro, kontaktskapande och goda samtal.

Vibor är sedan 2015 hbtq-certifierade av RFSL. Det innebär bland annat att vi jobbar på att alltid ha ett bemötande som göra att ingen ska känna sig exkluderad. Att vi påminner varandra om att vara normkritiska så att alla skall känna sig lika sedda och lika mycket värda oavsett vem man är eller upplever sig vara.

Vibor har även möjlighet att erbjuda körkortsutbildning inom ramen för ett stöduppdrag och vår personal har nödvändig kompetens för att övningsköra med den enskilde. Vi ser detta som en viktig del av den plattform för framtida självständighet som vi stödjer den enskilde i att bygga upp under vistelsetiden i vårt stödboende

Geografi: Vibor Stödboendes huvudkontor är beläget på Ekeby Bruk (ingång 4H) i Uppsala. De lägenheter som ingår i vårt stödboende är belägna i vanliga flerfamiljshus på olika platser i centrala Uppsala t.ex. i Luthagen, Kåbo och Kvarngärdet.

Huvudman: Vibor Stödboende AB

Org nr: 55 64 55 - 8020

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan kan göras till föreståndare Adam Rogård (leg psykolog) 073-999 08 22, adam.rogard@vibor.se, till kvalitetsansvarig Chatarina Drape (jur.kand.) 070-579 45 75, chatarina.drape@vibor.se eller via vårt ansökningsformulär på hemsidan www.vibor.se

Språk: Engelska, farsi, dari, kurdiska (sorani)

"Vibor Stödboende AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO