HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Creare Omsorg

Tfn: 010-30 314 30 vx

Besöksadress: Allégatan 6, 66533 Kil
Postadress: Box 2032, 65002 Karlstad
Föreståndare: Jenny Wain, 010-3031430
Placeringsansv: Andreas Johansson, 010-3031430
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: HVB för barn 8-12 år med egen beteendeproblematik i form av utagerande, aggressivt och våldsamt beteende.
heldygnsvård. 5 platser. Vårdar enligt SoL och LVU.
Tar emot placeringar från hela landet, placeringar sker endast som en planerad behandlingsplacering.
Behandlingsplacering sker vanligtvis efter ett studiebesök i verksamheten.

samt

Skyddat boende för Kvinnor från 18 år med eller utan medföljande barn (både flickor och pojkar upp till 18år) som har ett skyddsbehov utifrån våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck eller där det finns en hotbild.
Verksamheten uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.
Vi tar emot sökande från hela landet och mottagning sker dygnet runt.

Behandlingsinnehåll: HVB för barn 8-12 år : Verksamheten tar emot barn utifrån en planerad inskrivning. Det kan handla om att barnet inte kunnat bo kvar i familjehemmet, annat behandlingshem eller det egna hemmet och behöver få behandling, stöd, fostran och omsorg av professionell karaktär. Barn som placeras i verksamheten har egen beteendeproblematik med huvudproblematik utagerande beteende, aggressivt och/eller våldsamt beteende.
På Creare Omsorg så används behandlingsmetoderna TMO- Traumamedveten omsorg, MI- motiverande samtal, TBA- tillämpad beteendeanalys, KBT för barn, RePULSE, TEJPING samt att vardagen
består av ett miljöterapeutiskt sammanhang.
Verksamheten kan bistå i att få till en NP- eller komplett psykiatrisk utredning av barnet.

samt Skyddat Boende

Det skyddade boendet är beläget i Värmland och tar emot placeringar via socialtjänsten med hela landet som upptagningsområde.
Boendet består av både lägenheter för enskilda och familjer, enskilda hus och gemensamhetsboende.

Hos oss finns stora möjligheter att återhämta sig och få det stöd som krävs efter att ha varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik.
Personal finns tillgänglig för att ge stöd både genom stödjande samtal och med att fixa och stötta i allt det praktiska som måste ordnats efter ett uppbrott.
Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö med närhet till både samhälle och natur. Hos oss är det viktigt med ett gott omhändertagande och att varje individs behov blir tillgodosett.
Verksamheten har både ett kollektivt boende och möjlighet till boende i egen lägenhet.

Vi hjälper till i processen med förskola och skola för barn. Verksamheten hjälper till med att få till ny skola/förskola för de medföljande barnen.
Verksamheten har god kontakt med närliggande förskolor och skolor.
Lugnets målsättning är att erbjuda skydd och stöd till utsatta kvinnor och samtidigt att hjälpa kvinnorna tillbaka till ett självständigt liv.

När en vuxen skyddsbehövande med barn placeras på boendet lägger vi ett stort fokus på barnet och föräldraskapet. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga och sedda. Vi erbjuder stödsamtal till såväl den skyddsbehövande som barnet. Pedagogisk barnverksamhet bedrivs av en anställd barnsamordnare som har ett övergripande ansvar kring barnens situation.

Boendet håller hög säkerhet med skalskydd och överfallslarm som är direkt kopplat till väktare och polis.
Vi håller kontinuerliga säkerhetssamtal och informerar den skyddsbehövande och de medföljande barnen om de obligatoriska säkerhetsrutiner som måste följas kopplat till den fysiska säkerheten samt IT-säkerhet för att inte bli röjd och hittad av våldsutövaren.

Geografi: HVB-hemmet ligger i Kil i Värmland, ca 2 mil utanför Karlstad.
Det skyddade boendet ligger i Värmland

Huvudman: C Omsorg AB

Org nr: 559184-0292

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: HVB barn 8-12 år: Platsförfrågan sker direkt till Föreståndare eller Verksamhetschef.
En noggrann matchning utförs kopplat till barnets ålder, mognad, problematik, utveckling, personalens kompetens och övrigt samt de redan placerade barnen.
Inga akutplaceringar

Skyddat boende:
Förfrågan sker direkt till verksamhetschef som tillsammans med handläggare bedömer lämplighet och omfattning av insats.
Intervju, hot- och riskbedömning, nätverkskarta utifrån skyddsaspekten.

Akutinskrivning -
Vid akutinskrivning hämtar eller möter skyddsboendepersonal upp klienten och kör denne till boendet.
Väl framme på boendet går personal igenom säkerhetsrutiner med klienten. Om möjligt finns handläggare med vid inskrivningen.

Planerad inskrivning -
Vid planerad inskrivning, exempelvis efter tid i kvinnojour, så besöker verksamhetschefen klienten eller har kontakt via telefon för en presentation hur vi arbetar på Lugnets Skyddar boende samt för en förberedelse inför flytt utifrån skyddet samt även kopplat till det praktiska.
Överlämning av tidigare boendepersonal och ledning är här önskvärd.

Vid en placering på Lugnet så har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar i form av PATRIARK, FREDA eller SARA.
Det finns även möjlighet till TMO och Trappansamtal.
Därefter fokuserar vi på att kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt, psykosocialt stöd.
Detta gör vi, dels genom att informera om risker m.m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana samtal för var och en av de placerade kvinnorna.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Verksamheten upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet
vad som ska göras, av vem, när och hur.

Språk: Svenska, Engelska, Tyska, Persiska, Arabiska
Tolk finns att tillgå på andra språk vid behov.

Övriga upplysningar: Placeringsförfrågan tel. 010-303 1430

Ramavtal finns med ett flertal kommuner som bland annat;
Linköping, Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg, Mjölby, Finspång, Valdemarsvik, Gävle, Eskilstuna,
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Växjö, Ovanåker och Söderhamns Kommuner

"Creare Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO