Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hyttgatans HVB

Besöksadress: Auravägen 4, Skelleftehamn
Postadress: Auravägen 4, SE-932 32 Skelleftehamn
Föreståndare: Sofia Notstrand, 070-669 49 78
Placeringsansv: Sofia Notstrand, 070-669 49 78
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Hyttgatans-HVB behandlar unga flickor (14 -19år) med psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet.

Behandlingsinnehåll: MBT
MBT är en mentaliseringsbaserad terapi, där individen får stöd i att förstå och reglera sina affekter, såsom ilska, aggressioner, ångest och självskadebeteenden. Antisocialt och utagerande beteenden kan ses som en skörhet i förmågan att kunna förstå andras mentala tillstånd, detta på grund av egna inlärda känslomönster under uppväxten i samspelet/anknytningen med sina omsorgspersoner.

Mentaliseringsbaserad terapi ökar individens förmåga att förstå och förutsäga det egna och andras beteenden, vilket skapar sammanhängande och integrerade bilder av individen själv, och andra i dess omgivning. Sammantaget förstärks känslan av sammanhang rörande de känslor, tankar, intentioner och önskningar som finns hos individen och som är
centralt i mänsklig kommunikation och relationer.

I behandlingen ingår samtal kring individens egna upplevelser av mentaliseringssvikt, såsom ilska, sammanbrott, flyktbeteende, drogbruk, hetsätning, etc. Att öka medvetenheten kring sådana episoder är ett centralt innehåll i behandlingen där individen, i egna samtal och tillsammans med andra, få stöd i att reflektera över och förstå de egna känslorna samt att få verktyg att hantera dessa, när de tar överhanden. Genom ökad medvetenhet och förmåga att växla perspektiv ökar individens känsla av självkontroll, självkänsla och förmågan att tycka om sig själv, vilket är centralt för hur vi kan fungera tillsammans med andra.

MI
Motiverande intervju är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling, för att underlätta förändringsprocesser hos individen. Samtalen grundar sig i att stötta individen i att finna sin egen motivation kring områden av intresse, samt stödja dem i att använda sig av dessa. Samtalen präglas starkt av positiva förstärkningar där individens styrkor lyfts fram, vilket främjar motivationen till beteendeförändring.

Bildterapi
Deltagarna får möjlighet att delta i en stimulerande och fridfull miljö där de erbjuds tid för skapade aktiviteter och bildterapi i vår ateljé. Vi arbetar för en stärkt självbild, hälsa och framtidstro. Vi erbjuder ett kreativt skapande enligt bildterapeutisk metod, där bildterapi är ett ordlöst uttryck som låter deltagaren komma i kontakt med minnen, egna känslor, fantasier, tankar, upplevelser, drömmar och mål. Bildskapandet bidrar till att den kreative upplever ett tillstånd av medveten närvaro som har en läkande effekt eftersom båda hjärnhalvor aktiveras. Symboler skapade i konstnärliga sammanhang beskriver en inre verklighet, känslor och sinnesstämningar på ett annat sätt än ord. När självbilden, hälsan och framtidstron stärks ökar motivationen och viljan att förändra sin livssituation. Insatsen sker både enskilt och i grupp, inga konstnärliga förkunskaper krävs. I bildterapin finns många passade övningar som hjälper människor att komma vidare.

HAP(Haschavvänjningsprogrammet)
HAP är en manualbaserad metod där terapeuten anpassar sessionerna efter varje individs enskilda behov. Metoden har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering, med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Syftet är att synliggöra individens faktiska drogkonsumtion samt starta en tankeprocess kring droganvändandet. Detta för att vidare kunna påverka individens inställning till droger under behandlingens gång. Målet är att ge den unge verktyg att hantera sin vardag, historia och framtid. Personalen skapar bärande relationer med den unge och guidar den unge i dennes val. Behandlingsstrukturen är individuell och ger den unge utrymme att misslyckas och att utveckla sina förmågor att hantera sin situation.

Vår personal har lång och bred erfarenhet bland annat från missbruksvård, psykiatrisk vård, familjebehandling och olika former av HVB-verksamheter. I våra verksamheter finns en blandning av yrkeskompetenser, bland annat socionomer, MBT-terapeut, och utbildad HAP-terapeut (haschavvänjningsprogram), beteendevetare, socialpedagoger och behandlingsassistenter. Vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för en varaktig förändring. Verksamheternas arbetssätt är miljöterapeutiskt/lösningsfokuserat och synsättet är salutogent.

Geografi: Beläget i Skelleftehamn, Skellefteå kommun.

Huvudman: Revansa AB

Org nr: 556781-1541

Upptagningsområde: Hela Sverige.

"Hyttgatans HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO