HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lotsen

Tfn: 070-384 33 44

Besöksadress: Skelleftehamnsvägen 206, Skelleftehamnsvägen 206
Postadress: 932 35 Ursviken
Föreståndare: Maria Bergvall, 070-577 24 80
Placeringsansv: Marie Nyman, 076-525 28 44, 0771-113311
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgrupp är pojkar från 14 år till och med 18 år som utvecklat normbrytande beteende så som begynnande missbruk, kriminellt beteende eller annan psykosocial problematik, vi tar även emot unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har både behandlings- och akutplatser.

Behandlingsinnehåll: Vi jobbar med ADAD, ÅP, MI-samtal, A-CRA och familjebehandling. Vi kan erbjuda ADHD-coachning och evidens- och manualbaserade metoder för att träna upp arbetsminnet. Vi använder oss av naturnära upplevelser och äventyr för att erbjuda möjlighet till social samvaro, höja det känslomässiga välbefinnandet, träna på att leva i nuet samt ge utrymme för nya erfarenheter. Ungdomarna kan också spendera tid i ”sinnenas rum”, som är anpassat för ungdomar med autism där det finns minimalt med stimuli. Vi har deltidsarbetande sjuksköterska vars huvudansvar är medicinhantering. I arbetet med ungdomarna ligger fokus på hälsa, där erbjudande om exempelvis sömnskola finns att tillgå. Extern samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov.

All behandling på Lotsen HVB utgår ifrån den anknytningsbaserade metoden Connect.

Målet med Connect är att ungdomarna och deras nätverk får en lyhörd omsorg med fokus på att stärka de bärande elementen i trygg anknytning. Där personalens reflekterande funktion är lyhördhet, mind-mindedness, samarbetsrelation samt dynamisk affektreglering. Genom att fokusera på ungdomens anknytningsbehov och känslolägen öppnas nya möjligheter för våra behandlare att reagera med lyhördhet och verbal och icke-verbal respons och samtidigt förbli tydliga med sin gränssättning och sina förväntningar.

Vi tror att alla människor mår bra av tydliga ramar och förutsägbarhet och att det är viktigt att finnas i ett positivt sammanhang. Vi jobbar aktivt med att ta reda på varje ungdoms intressen och styrkor och jobbar sedan för att kunna matcha sunda aktiviteter i närområdet.

Alla ungdomar som placeras hos oss ska också gå i skola eller ha en annan meningsfull daglig sysselsättning. De två första veckorna vill vi att ungdomen är på boendet, efter det utvecklas en individuellt anpassad vardagsstruktur. Detta sker i samråd med ungdomen, placerande instans samt övrigt nätverk. Strukturen bygger på att ungdomen ska ha en fungerande dygnsrytm med mat, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet.

Naturen har en förmåga att minska vår stress och få oss att glömma våra vardagsbekymmer, vi blir friskare av att vistas ute i naturen och mår bättre. Naturen lockar oss till att röra på oss, erbjuder möjligheter till social samvaro och följden blir ett känslomässigt förhöjt välbefinnande som bidrar till avkoppling och återhämtning. På Lotsen HVB använder vi oss av naturnära utmaningar och äventyr för att hjälpa ungdomarna att vidga sina ”toleransfönster”. Många ungdomar med långvarig bristande omsorg, tidigare trauman och neuropsykiatrisk problematik söker kontroll för att göra verkligheten mindre skrämmande. Det ger en tillfällig känsla av trygghet, men är sällan en hållbar lösning på sikt. Genom naturnära utmaningar ger vi ungdomarna en möjlighet att praktisk träna på att släppa på kontrollen. Alla mänskliga beteenden har någon gång lärts in och vill man ändra på dem behöver man lära om, eller lära sig på nytt. Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Om man gradvis utsätter sig för det man har svårt för, i hanterbara steg, så pass länge att rädslan eller ångesten minskar. Eftersom det man tror ska hända, att ångesten stiger till outhärdliga höjder, aldrig inträffar, så sker en ominlärning.

Ungdomar behöver fungera i ”den vanliga världen”, samhället och inte bara på institutionen. De behöver träna på att vara en del av samhället med alla de fallgropar och risker som finns. Hos oss får ungdomen träna på att hitta en god balans mellan självständighet kontra samhörighet. Många gånger har de ungdomar som kommer till oss flera misslyckade placeringar bakom sig, vår upplevelse är att det ibland beror just på att de inte har fått träna på att vara en del av samhället. Hos oss får ungdomarna under en 24 timmars behandling aktivt träna på att andra också har tankar och känslomässiga behov, samt lära sig att förhandla om sina egna behov. Dessa två ingredienser är nödvändiga att förstå för att ungdomen i framtiden ska kunna klara att vara på en arbetsplats och vara i en nära relation.

Utvärdering och uppföljning
Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under placeringstiden följs klientens utveckling och dokumentation sker frekvent.

Utslussning och eftervård
Efter avslutad placering kan vi erbjuda utslussning och eftervård, detta sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Boendestöd
Efter avslutad placering kan vi erbjuda boendestöd på Fyren där de inskrivna får förberedas för vuxenlivet med stöd av personal. Planering sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Geografi: Lotsen HVB är ett behandlingshem i Ursviken utanför Skellefteå. Anpassat efter dagens standarder vad gäller tillgänglighet och brandskydd. Lotsen ligger nära natur men också närhet till stad finns.

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Vid behov ordnas tolk

Övriga upplysningar: Ramavtal med ett flertal kommuner runt om i landet. Ring vid undran om avtal finns.

"Lotsen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO