Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Lotsen

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 8
Besöksadress: Skelleftehamnsvägen 206, Skelleftehamnsvägen 206
Kommun: Skellefteå
Org nr: 556861-3904
Webbplats: http://www.humana.se/lotsen

Målgrupp

Målgrupp är pojkar från 14 år till och med 18 år som utvecklat normbrytande beteende så som begynnande missbruk, kriminellt beteende eller annan psykosocial problematik, vi tar även emot unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har både behandlings- och akutplatser.

Behandlingsinnehåll

Vi jobbar med ADAD, ÅP, MI-samtal, A-CRA och B12. Vi använder oss av naturnära upplevelser och äventyr för att erbjuda möjlighet till social samvaro, höja det känslomässiga välbefinnandet, träna på att leva i nuet samt ge utrymme för nya erfarenheter. Vi har deltidsarbetande sjuksköterska vars huvudansvar är läkemedelshantering. I arbetet med ungdomarna ligger fokus på hälsa, där erbjudande om exempelvis sömnskola finns att tillgå. Samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov.

All behandling på Lotsen HVB utgår ifrån den anknytningsbaserade metoden Connect.

Målet med Connect är att ungdomarna och deras nätverk får en lyhörd omsorg med fokus på att stärka de bärande elementen i trygg anknytning. Där personalens reflekterande funktion är lyhördhet, samarbetsrelation samt dynamisk affektreglering. Genom att fokusera på ungdomens anknytningsbehov och känslolägen öppnas nya möjligheter för våra behandlare att reagera med lyhördhet och verbal och icke-verbal respons och samtidigt förbli tydliga med sin gränssättning och sina förväntningar.

Vi tror att alla människor mår bra av tydliga ramar och förutsägbarhet och att det är viktigt att finnas i ett positivt sammanhang. Vi jobbar aktivt med att ta reda på varje ungdoms intressen och styrkor och jobbar sedan för att kunna matcha sunda aktiviteter i närområdet.

Alla ungdomar som placeras hos oss ska också gå i skola eller ha en annan meningsfull daglig sysselsättning. De två första veckorna vill vi att ungdomen är på boendet, efter det utvecklas en individuellt anpassad vardagsstruktur. Detta sker i samråd med ungdomen, placerande instans samt övrigt nätverk. Strukturen bygger på att ungdomen ska ha en fungerande dygnsrytm med mat, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet.

På Lotsen HVB använder vi oss av naturnära utmaningar och äventyr för att hjälpa ungdomarna att vidga sina ”toleransfönster”. Många ungdomar med långvarig bristande omsorg, tidigare trauman och neuropsykiatrisk problematik söker kontroll för att göra verkligheten mindre skrämmande. Det ger en tillfällig känsla av trygghet, men är sällan en hållbar lösning på sikt. Genom naturnära utmaningar ger vi ungdomarna en möjlighet att praktisk träna på att släppa på kontrollen. Alla mänskliga beteenden har någon gång lärts in och vill man ändra på dem behöver man lära om, eller lära sig på nytt. Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Om man gradvis utsätter sig för det man har svårt för, i hanterbara steg, så pass länge att rädslan eller ångesten minskar. Eftersom det man tror ska hända, att ångesten stiger till outhärdliga höjder, aldrig inträffar, så sker en ominlärning.

Ungdomar behöver fungera i ”den vanliga världen”, samhället och inte bara på institutionen. De behöver träna på att vara en del av samhället med alla de fallgropar och risker som finns. Hos oss får ungdomen träna på att hitta en god balans mellan självständighet kontra samhörighet. Många gånger har de ungdomar som kommer till oss flera misslyckade placeringar bakom sig, vår upplevelse är att det ibland beror just på att de inte har fått träna på att vara en del av samhället. Hos oss får ungdomarna under en 24 timmars behandling aktivt träna på att andra också har tankar och känslomässiga behov, samt lära sig att förhandla om sina egna behov. Dessa två ingredienser är nödvändiga att förstå för att ungdomen i framtiden ska kunna klara att vara på en arbetsplats och vara i en nära relation.

Utvärdering och uppföljning
Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under placeringstiden följs klientens utveckling och dokumentation sker frekvent.

Utslussning och eftervård
Efter avslutad placering kan vi erbjuda utslussning och eftervård, detta sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Stödboende
Efter avslutad placering kan vi erbjuda placering på Fyren stödboende där de inskrivna får förberedas för vuxenlivet med stöd av personal. Planering sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Geografi

Lotsen HVB är ett behandlingshem i Ursviken utanför Skellefteå. Anpassat efter dagens standarder vad gäller tillgänglighet och brandskydd. Lotsen ligger nära natur men också närhet till stad finns.

Org nr

556861-3904

Upptagningsområde

Hela landet

Språk

Vid behov ordnas tolk

Övriga upplysningar

Ramavtal med ett flertal kommuner runt om i landet. Ring vid undran om avtal finns.

Lotsen ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-384 33 44
E-postadress: linda.mikaelsson@humana.se

Föreståndare:
Veronica Cederberg, 072-248 81 02

Placeringsansvarig:
0771-113311

Postadress:
932 35 Ursviken

Sökkategorier

Behandlingsmetod
CRA
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
ÅP

Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO