HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

30 nov

Själandsgården HVB

Tfn: 070-3261917

Besöksadress: Östersjäland 366, Älandsbro
Postadress: Östersjäland 366, 871 95 Älandsbro
Föreståndare: Marie Silfversten, 070-3261917
Placeringsansv: Marie Silfversten, 070-3261917
Platsantal: 8 + 3 (stödboende)
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 4.1


Målgrupp: Flickor i ålder 15-21 år

Behandlingsinnehåll: Själandsgården vänder sig främst till flickor/unga kvinnor med psykosocial problematik, självskadebeteende, begynnande missbruk och kriminalitet. Målgrupp 15-21 år. Vi tar emot placeringar jml SoL och LVU. Vi tar även emot akutplaceringar och möjliggör hämtning.

Själandsgårdens utbildning/behandling utgår från KBT. KBT rekommenderas som metod av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruk-och beroendevård 2014. Vi kombinerar KBT och KBT-baserade metoder med hästunderstödd terapi. Vi har egna hästar på gården.

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man kartlägger tankemönster och tränar på att använda sig av nya beteenden för att minska psykologiska- och sociala svårigheter. Grundtanken är att ersätta de tankar och känslor som leder till beteenden som orsakar ohälsa/negativa konsekvenser med mer funktionella. I praktiken innebär det att vi inverkar på ungdomens sätt att tänka, känna och agera. Genom praktisk tillämpning och träning påverkar vi ungdomens tankemönster som förut har stärkt det asociala
beteendet. Varje ungdom är unik vilket innebär att alla har ett eget individuellt utbildnings/behandlingsupplägg. Ungdomen ska känna att hennes nya tankemönster och beteende är ett bättre alternativ än det gamla. Utbildningen/behandlingen innebär att ungdomen tillåts växa in i sitt nya beteende och etablerandet av förnyade tankemönster. Ungdomen får sedan i takt med beteendeförändringen uppleva positiv bekräftelse för detta.

Vi ser nätverket som en viktig del i förändringsarbetet och erbjuder föräldrar/anhöriga stöd utifrån CRAFT. Vi anordnar regelbundet, kostnadsfria utbildningsdagar för föräldrar/anhöriga.

Geografi: Själandsgården är en mycket vacker, enskild belägen hästgård i Östersjäland, Härnösands kommun. Det ligger ca 10 minuters restid från centrala Härnösand, mitt i Sverige och Höga Kusten. Nära till Midlanda flygplats och övrig kommunikation.

Huvudman: Själandsgårdens AB

Org nr: 559208-4775

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågningar görs direkt till föreståndare Marie Silfversten: 070-326 19 17.

Övriga upplysningar: Med KBT som grund kompletterar Själandsgården med andra kognitivt baserade metoder såsom RePulse, DBT, ACT och kriminalitetsprogrammet ”Ett nytt vägval” för att skapa så stora förutsättningar som möjligt. Utbildningsupplägget görs i samråd med socialtjänst utifrån de behov/problematik och förutsättningar som finns. Det som gör Själandsgården unik är förutom den vackra miljön att vi kompletterar med hästunderstödd terapi. Vi har egna hästar på gården.

Ett nytt vägval: Kriminalitetsprogram som riktar sig mot ungdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende. Syftar till att förebygga kriminalitet och minska återfall i brott.

RePulse: Kognitiv träningsmetod som innefattar olika komponenter däribland aggression och missbruk.

DBT: Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer.

Utöver det erbjuder vi även drogsamtal/beroendesamtal med utbildade drog-och alkoholterapeuter.

Hästunderstödd terapi innebär ett arbete där man använder häst för att möjliggöra en personlighetsutveckling. Det är visat genom forskning att främst hästar är positivt i arbete med människor för utvecklandet av tillit, empati och självkänsla. Det innebär samtidigt en känsla av sammanhang under stunder i stallet, att träna ansvar för ett levande djur som dessutom svarar på de signaler du ger det. Det innebär att träna på tålamod och lugn, tydlighet och ta initiativ. Det innebär även övningar som bedrivs både på hästens rygg men även från marken. Att utveckla mod och tillit genom att guida hästen genom olika övningar, våga vara nära och ta mot instruktioner. Beröring av djuret frisätter hormoner i kroppen som skapar välmående och behag vilket ger ett inre lugn och skapar tillit hos en ungdom som har tillitsbrist.

"Själandsgården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
CRAFT
DBT
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO