Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vittrasel HVB

Tfn: 070-3477218

Besöksadress: Vallen 151, 880 40 Ramsele, Ramsele
Postadress: Fregattgatan 1, 85635 SUNDVALL
Föreståndare: Marie Silfversten, 070-326 19 17
Placeringsansv: Marie Silfversten, 070-3261917
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Vittrasel HVB vänder sig främst till unga män med antisociala livsstilar som beteendeproblem, aggressivitet, kriminalitet, drogmissbruk, diagnoser, spelmissbruk samt missad eller ringa skolgång.

Behandlingsinnehåll: Våra utbildnings-/behandlingsmetoder är kognitiva och inverkar på ungdomens sätt att tänka, känna och agera. Genom praktisk tillämpning och träning ändrar vi ungdomens tankemönster som förut har styrkt det asociala beteendet. När ungdomen förändrar sina tankemönster förändras också beteenden. När ungdomen sedan får positiv förstärkning från omgivningen blir det också möjligt att behålla ett förändrat beteende.Ungdomen får ta eget individuellt ansvar för sina handlingar. Istället för efterkonstruerade bestraffningar får ungdomen i förväg veta vad konsekvenserna blir av ett oacceptabelt agerande.

Detta leder till att valen blir till medvetna handlingar och goda val bekräftas med positiv feedback. Denna sociala färdighet ger ungdomen ett verktyg att förändra och normalisera sitt liv. Vi stärker självkänslan genom att bekräfta vid framgång istället för att bestraffa vid misslyckanden. Ungdomen ska känna att hans nya tankemönster och beteende är ett bättre alternativ än hans gamla.

Utbildningen/behandlingen innebär att ungdomen tillåts växa in i sitt nya beteende och tankemönster. Ungdomen får sedan i takt med beteendeförändringen uppleva positiv bekräftelse för detta.

Processen i förändringsarbetet är långt och börjar med ett lekande, undersökande arbete för att inventera vilka sociala färdigheter ungdomen har med sig vid inskrivningen. Sedan bygger vi stegvis upp färdigheter och kompetenser utifrån lust och motivation.

Förändringen ska ske hos ungdomen men det är vi som ska ge dem förutsättningen till förändringen.
Vi kallar vår behandling för utbildning eftersom kunskap ger makt och ju mer kunskap ungdomen skaffar sig desto större blir möjligheten att ta kontrollen över sitt liv.

Vi erbjuder också förberedande studier inför högstadie-, gymnasie- och folkhögskola.
Genom praktisk övning och tillämpning får ungdomen skaffa sig dokumenterade kunskaper i form av körkort, skoterkort, mc-kort, traktorkort, eu-moppekort, truckförarutbildning, data, musik etc.
Vid läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet till muntlig undervisning.

När ungdomen blir aktiv och välmående så stimulerar det till fortsatt utveckling av sociala färdigheter. Synen på sin egen möjlighet till studier och/eller yrkesutbildning förändras i positiv riktning.

Familjearbetet är väldigt viktigt. Under den första inskrivningsmånaden gör vi en familjeinventering av ungdomens familj och nätverk. Arbete med och i familjen ingår sedan som ett led i ungdomens utbildning/behandling. Familjen får därmed också utbildning och handledning i våra KBT-metoder. Detta sker genom regelbundna hembesök samt via telefonkontakter.

Utslussen är individuell och börjar när ungdomen, behandlingshemmet, familj och placerande myndighet är överens om att styrkan och motivationen finns för att gå vidare. Då görs en gemensam och långsiktig planering.

Geografi: Västernorrlands län. 10 mil väster om Sollefteå.

Huvudman: Vittrasel Utbildningsforum AB

Org nr: 556624-4579

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare.

Språk: Svenska
Engelska
Dari

Övriga upplysningar: Familjen/nätverket får handledning och utbildning under tiden ungdomen är inskriven på Vittrasel. Vi arrangerar regelbundet så kallade familjedagar.

Vi har diplomerade alkohol-och drogterapeuter och även 12-stegs terapeuter.

Vi har hög personaltäthet endast med erfaren personal som är KBT utbildad och erfaren.
Vi är licensierade att köra kriminalitetsprogrammet: Ett Nytt Vägval.

Vi har egen ART-instruktör och Repulse.

Vår husmor är utbildad inom kost och näringslära.

"Vittrasel HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO