HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Fänriken

Tfn: 0707809064

Besöksadress: Spännarhyttan 12, Norberg
Postadress: Spännarhyttan 12, 73892 Norberg
Föreståndare: Josephine Rydén, 072-5127598
Placeringsansv: Thommie Carlsen, 0707809064
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 13-17 år
Fänriken tar emot pojkar och flickor som befinner sig i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan visa sig i att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder en trygg miljö för ungdomar med psykosocial problematik, egna beteendemässiga neuropsykiatriska funktionshinder som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, missbruk och självdestruktivt beteende.

Fänriken tar emot pojkar och flickor som befinner sig i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan visa sig i att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Vi erbjuder speciallösningar för ungdomar med särskilda behov, då vi kan erbjuda en mot en lösningar. Vi är flexibla i att anpassa insatserna efter den enskildas behov för att säkerställa att kravnivån är rimlig och begriplig för ungdomen. De ungdomar vi tar emot kan ha haft tidigare insatser eller så är det första insatsen. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och i enlighet med mål som grundar sig i Socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/ genomförandeplan för varje placerad ungdom utifrån Socialtjänstens vårdplan.

Vi har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat salutogent förhållningssätt utifrån evidensbaserade metoder med fokus på Lågaffektivt bemötande, individuella samtal utifrån MI (Motiverande Samtal), och ART.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Vår målsättning är att ungdomen ska utvecklas till stabilt mående och en fungerande och meningsfull tillvaro.

För att möjliggöra detta erbjuder vi:

Kartläggning diagnostik och funktion
Medicinsk behandling
Individanpassad skolgång
ADAD-utredningar
Social färdighetsträning

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Arabiska

"Fänriken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU