HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Insikten HVB & Familjehem

Tfn: 070-4828046
Fax: 0224-295 55

Besöksadress: Fridhemsgatan 15, Sala
Postadress: Fridhemsgatan 15, 733 39 SALA
Föreståndare: Patrik Olsson, 070-775 03 66
Placeringsansv: Patrik Olsson, 010 16 00 676
Platsantal: 22
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Pojkar & Flickor som är i åldrarna 0-22 år som är i behov av en mindre kontext som har NPF problematik med inriktning mot autism.

Män mellan 18-25 år och är i behov av stödboende.

Män från 20 år och uppåt som är i behov av boendestöd i egen lägenhet eller i Insiktens regi.

Behandlingsinnehåll: De ungdomar som kommer till Insikten har rätt att förvänta sig konkret hjälp på vägen mot ett bättre liv. De insatser vi gör ska vara viktiga steg på den vägen. Därför lägger vi redan i den första kontakten med en placerande socialtjänst fokus på att förtydliga vårt uppdrag och på att tydliggöra bilden av vad som ska hända när uppdraget avslutas. Vi sammanfattar uppdragsbeskrivningen i en utskrivningsplan. Vi vet av erfarenhet att ett tydligt och avgränsat uppdrag leder till en bättre vård och behandling som ger ungdomen bästa möjliga förutsättningar inför nästa steg i livet.

Vi har fokus på fyra grundläggande frågor. Hur lång tid är placeringen tänkt att pågå? Vilka mål ska ha uppnåtts inför utskrivningen? Vart ska ungdomen gå vidare efter utskrivningen? Hur ska utskrivningen förberedas?

Utskrivningsplanen blir rättesnöret i vårt arbete och ett verkningsfullt avstämningsdokument internt, i samtal med ungdomen och i samverkan med socialtjänsten
Under den första tiden hos oss säkerställer vi ungdomens omedelbara behov vad gäller att välkomna honom till boendet, se till skolgång och eventuell praktik, hitta fritidssysselsättning, säkerställa att eventuella behov vad gäller hälsa och tandvård hanteras samt att se till att en kontaktperson utses.

Vi kompletterar tidigare kunskap med en expanderad bedömning och upprättar en genomförandeplan med uppdragets mål i sikte. Grunden är lagd för ett strukturerat behandlingsarbete.

Genom att bryta ner genomförandeplanen i månadsvisa planeringar med tydliga delmål får behandlingspersonalen ett tydligt stöd för sitt arbete. Ungdomen får också en tydlighet som ger utrymme för en meningsfull delaktighet.

I slutet av månaden gör vi en avstämning med fokus på de insatser vi gjort, de resultat som uppnåtts, en analys av det som hänt och en ny plan för nästa månad. Alla berörda ges en inblick i hur arbetet framskrider.
En ungdom som lämnar Insikten ska ha en ökad förmåga till samspel med sig i bagaget. Oavsett vilken problematik som låg bakom placeringen så ska ungdomen bättre kunna hantera starka affekter, möten med nya människor, obekanta situationer liksom livet i vardagen.

Geografi: 2 boenden i centrala Sala och ett 3 km utanför.
5 lägenheter i centrala Sala.

Huvudman: Insikten HVB AB

Org nr: 556671-1080

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömningen. Tack vare våra små enheter kan vi ofta hitta ett alternativ som passar.
Vi kan också finna lösningar för ett bra och snabbt mottagande i en hastigt uppkommen situation där kunskapen om ungdomen och dennes behov ännu inte är komplett.
Vi gör lämplighetsbedömningen utifrån utredningar, referenser och möten med ungdomen. Med hänsyn till ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt, (förordning 2015:995) gör vi en samlad bedömning mot vad vi kan erbjuda genom arbetssätt, metoder, personalens kompetens, möjlighet till skola/sysselsättning samt hänsyn till ungdomens samspel med övriga inskrivna ungdomar. Redan här inleder vi arbetet med utskrivningsplanen och vårt mål är alltid att den i största möjliga mån ska vara klar inför en placering.

Språk: Engelska
Arabiska

Övriga upplysningar: Vår inriktning är pojkar med NPF med inriktning autism. Vi arbetar i den lilla kontexten, vi tar emot 5, 3 och 2 pojkar på respektive boende samt att vi har 3 st. utslussplatser.

Tidigt efter inskrivningen har ungdomarna möjlighet att träffar vår psykolog Benedicte Good och vår psykiatriker Jörgen Tristen. Vi erbjuder alla våra ungdomar en hälsoundersökning samt ombesörjer deras behov av tandvård. Vid behov kan även andra specialister kopplas in i vårt nätverk finns psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog samt arbetsterapeut. I vårt behandlingsarbete får vi kontinuerlig handledning av Benedicte Good.

Insikten erbjuder ungdomarna möjlighet efter godkänd lämplighetsintyg från Trafikverket

Insikten jobbar aktivt med sitt ledningssystemen för systematisk kvalitetsarbete SOSFS 2011:19 och Svensk Standard SS 41000:2018 för att säkerställa Kvalitén i behandlingen och tryggheten i boendet för våra ungdomar samt personalens arbetsmiljö och företagets stabilitet.

"Insikten HVB & Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 137152449
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO