Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Insikten HVB AB

Tfn: 070-4828046
Fax: 0224-293 84

Besöksadress: Fridhemsgatan 15, Sala
Postadress: Fridhemsgatan 15, 733 39 SALA
Föreståndare: Lars Öqvist, 070-588 31 94
Placeringsansv: Patrik Olsson, Lars Öqvist, 0707750366 070-588 31 94
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Pojkar 14-19 år som är i behov av professionellt stöd utifrån sina diagnoser inom adh, autism spektra, lågbegåvning,
social problematik, viss kriminalitet samt pojkar som ligger i risk zonen för att hamna i missbruk.

Pojkar och flickor mellan 16-20 år och är i behov av stödboende.

Kvinnor och män från 20 år och uppåt som är i behov av boendestöd i egen lägenhet eller i Insiktens regi.

Behandlingsinnehåll: Det första vi gör när vi tar emot en ungdom är att hitta ett sätt att kommunicera. Nyckeln till ett lyckat samarbete är att vi förstår varandra.
Vi står idag inför en mängd utmaningar med kulturella olikheter, diagnoser och värderingar. Grunden till många incidenter handlar om att vi inte förstått vad omgivningen önskat ge uttryck för. Därför lägger vi stor del av vårt engagemang vid att bygga relationer som grundas i en tydlig kommunikation.

Vår ledstjärna "Du vill om du kan" och grundtro bygger på att alla människor innerst inne vill göra gott, och bli omtyckta. För att våra ungdomar ska få tillgång till sina innre resurser och förmågor jobbar vi motiverande och jag stärkande. När vi lyckas så upplever de en känsla av sammanhang och de blir motiverade att fortsätta utvecklas.

Då ingen människa är den andre lik så anser vi att det inte finns något facit för vilka metoder eller förhållningssätt som passar varje enskild individ.
Med det som utgångspunkt så plockar vi det bästa ur KBT:n och Miljöterapin och provar oss fram tills vi lyckas.

Ibland behöver våra ungdomar jobba med sociala färdigheter och då görs det enskilt eller i grupp. Vi samtalar om etik och moral, samt kultur och genusfrågor.
Alla delar är jätte viktiga i vårt mångkulturella samhälle. Både för våra svenska ungdomar och de nysvenska som integreras.

Ett aktivt liv är en förutsättning för ett gott mående, så väl psykiskt som fysiskt. Vi erbjuder därför våra ungdomar skola i olika former, praktik i Insiktens regi. Eller på ett företag med praktikhandledare.

En gång i veckan träffas Insiktens ungdomar och personal och idrottar tillsammans i en idrottshall i centrala Sala.
Utöver det så finns det tillgång till professionell musikstudio där vi spelar in egna låtar.


"Du vill om du kan"

Geografi: 2 boenden i centrala Sala och ett 3 km utanför.
5 lägenheter i centrala Sala.

Huvudman: Insikten HVB AB

Org nr: 556671-1080

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: Föreståndare eller verksamhetschefen tar normalt sett emot samtal från placerande handläggare. En första information om ungdomen delges och lämplighetsbedömningen initieras. Information om ålder, eventuella diagnoser, personliga förhållanden med mera samlas in och dokumenteras. I steg två gör verksamhetschef samt platsansvarig för det tilltänkta boende ett studiebesök där ungdomen befinner sig. Föräldrar, eventuell KP eller andra för ungdomen viktiga personer intervjuas. I steg tre får ungdomen helt förutsättningslöst besöka HVB hemmet för att träffa personal och andra ungdomar. Löpande samlas HVB hemmets beslutsfattare och samtalar om lämpligheten i den tilltänkta placeringen. Alla stegen är otroligt viktiga för att ungdomen ska uppleva flytten som positiv och att vi ska kunna efterleva vår 0-Vision där ingen ska behöva flytta innan vårdplanens alla mål är nådda.

Språk: Engelska
Kurdiska
Tigrinja
Arabiska
Dari

Övriga upplysningar: Vår största enhet tar emot 4 ungdomar och de andra två har tillstånd för 2 respektive 3 ungdomar på varje hus.

Samarbetspartners: Samsa Skolan, Paroma Gruppen, Ulf Lidman Utbildare och handledare (ulflidmantraining.com) , Modigh Utveckling psykolog, Polisen Sala mfl.

Insikten jobbar aktivt med sitt ledningssystemen för systematisk kvalitetsarbete SOSFS 2011:19

Tjänster vi erbjuder:
Krishantering
Privatläkare för eventuell medicinering,
Utredningar
Psykologer för samtalskontakt
Samtal med drogterapeut i preventivt syfte
UP på boendet men också för analys
Möjlighet till att ta körkort

Vi följer upp med våra placerande kommuner och jobbar aktivt med att lära oss av den konstruktiva kritik vi får!

Insikten är en lärande organisation!

"Insikten HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 137152449
Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO