Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alternatus HVB pojkar och flickor

Mobil: 070-324 09 20
Fax: 018 - 88 80 700

Besöksadress: POJKAR: HVB Ramnäs, Ramnäs. HVB Villa Slussen, Salbohed. FLICKOR: HVB Livendo, Alunda. HVB Tillit, Björklinge. HVB Villan, Kolbäck., Sverige
Postadress: Arrheniusplan 2a, 756 51 Uppsala
Föreståndare: Emelie Hjelm Bonin, 070-416 83 88, Asim Abdurahmanovic, 070-253 23 90
Placeringsansv: Emelie Hjelm Bonin, 070-416 83 88
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB RAMNÄS - POJKAR, 13-17 år, 6 platser
Pojkar som har begynnande missbruk och kriminalitet. Pojkarna har bristande skolgång och vistas i olämpliga miljöer som ofta leder till att ha svårt att ha någon sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. HVB Ramnäs ligger i Ramnäs, strax utanför Surahammar (3 mil från Västerås).

HVB VILLA SLUSSEN - POJKAR 15-21 år, 7 platser (varav 2 utslussningsplatser)
Pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger. Pojkarna har ofta bristande skolgång och har vistats i miljöer som medfört att de haft svårt att ha någon socialt accepterad fritidssysselsättning eller att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. Villa Slussen ligger i Salbohed utanför Sala (ca 3,5 mil norr om Västerås).

HVB LIVENDO - FLICKOR 13-17 år, 6 platser
Flickor som har vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att dricka alkohol eller ta droger, som har ett hotfullt beteende och kan ha haft omfattande frånvaro från skolan. HVB Livendo ligger i Alunda, ca 3 mil utanför Uppsala.

HVB TILLIT - FLICKOR 13-18 år, 5 platser
Flickor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relation till föräldrar, kamrater och har en bristfällig eller havererad skolgång/sysselsättning. Flickorna befinner sig i riskmiljöer med en missbruks- och kriminalitetsproblematik. HVB Tillit ligger i Björklinge, ca 3 mil utanför Uppsala

HVB VILLAN - FLICKOR 13-18 år, 7 platser (varav 1-2 utslussningsplatser)
Flickor som har kriminalitet och missbruk, problem i hemförhållanden, sociala svårigheter, relations-problematik och beteendestörningar. Alternatus HVB Villan ligger i Kolbäck, cirka 23 km väster om Västerås.

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Alternatus HVB pojkar och flickor" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO