Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alternatus HVB pojkar och flickor

Mobil: 070-324 09 20
Fax: 018 - 88 80 700

Besöksadress: POJKAR: HVB Ramnäs, Ramnäs. HVB Villa Slussen, Salbohed. FLICKOR: HVB Villan, Kolbäck., Sverige
Postadress: Arrheniusplan 2a, 756 51 Uppsala
Föreståndare: HVB Ramnäs och HVB Villan: Asim Abdurahmanovic, 070-253 23 90, Villa Slussen: Jan Kjellin, 070-324 09 20
Placeringsansv: Hanna Nordén, 070-982 89 22
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: HVB RAMNÄS - POJKAR, 13-17 år, 6 platser
Pojkar som har begynnande missbruk och kriminalitet. Pojkarna har bristande skolgång och vistas i olämpliga miljöer som ofta leder till att ha svårt att ha någon sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. HVB Ramnäs ligger i Ramnäs, strax utanför Surahammar (3 mil från Västerås).

HVB VILLA SLUSSEN - POJKAR 15-21 år, 7 platser (varav 2 utslussningsplatser)
Pojkar som är utagerande och kriminella, många använder droger. Pojkarna har ofta bristande skolgång och har vistats i miljöer som medfört att de haft svårt att ha någon socialt accepterad fritidssysselsättning eller att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. Villa Slussen ligger i Salbohed utanför Sala (ca 3,5 mil norr om Västerås).

HVB VILLAN - FLICKOR 13-18 år, 7 platser (varav 1-2 utslussningsplatser)
Flickor som har kriminalitet och missbruk, problem i hemförhållanden, sociala svårigheter, relations-problematik och beteendestörningar. Alternatus HVB Villan ligger i Kolbäck, cirka 23 km väster om Västerås.

Behandlingsinnehåll: Alternatus HVB jobbar med en tydlig struktur som bygger på beteendeterapeutiska teorier och utgår från att välfungerande dygnsrytm-, kost-, motionsvanor är avgörande för individens förmåga att tillgodogöra sig behandling.

Behandlingen följer en tydligt angiven process:
• Beteendeanalys
• Identifiering och prioritering av problembeteenden
• Mätning av prioriterat beteende
• Analys av beteendets funktion
• Interventioner bestäms och genomförs tillsammans med den unge
• Mäter effekten av interventionen mäts

Behandlande personal finns på plats dygnet runt och vid behov även vaken natt. Varje individ har en kontaktperson vars uppdrag är att säkerställa att de interventioner som beslutas genomförs tillsammans med övrig personal och med stöd från enhetens behandlingssekreterare. Övrig personal har ansvarsområden såsom Motion, hälsa och fritid; ADL-träning och kost; Skola och praktik. Behandlingsarbetet utförs av personal på enheten. Genom att observera, samtala, intervjua och analysera de beteenden som föranlett placering, upprättas en beteendeanalys som ligger till grund för den skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingen.

Utslussning/Eftervård
All utsluss sker i en övergångsperiod där den unge successivt får vara ifrån enheten under längre perioder, utslussningsförfarandet styrs alltid utifrån den unges behov och önskemål. Under utslussningsförfarandet följs planerade åtgärder upp vid gemensamma möten med den unge, socialsekreterare, eventuell skola, berörd personal, vårdnadshavare samt andra viktiga personer ur nätverket.

Under utslussningsförfarandet hjälper vi den unge att upprätta fortsatta vårdkontakter, stödinsatser, terapikontakter, skola/arbete och boende, vilket exempelvis kan innebära planering av besök i alternativt boende, studiebesök på skolor/arbetsplatser samt träffa studievägledare på hemorten. Möjlighet till fortsatt kontakt efter utskrivning i form av kontaktperson finns vid behov.

Skola/Kursverksamhet
Enheterna samverkar med grundskolor och gymnasium i aktuell och intilliggande kommuner för att upprätta en fungerande skolgång för den unge. Syftet är att den unge ska få tillgodoses med undervisning till att nå målen enligt aktuell läroplan. Vid behov så anpassas stöd i skolgången till den unges individuella behov i samarbete med ansvarig rektor på den skola som den unge är knuten till. Att få tillgång till en utbildning är viktigt och ett mål i behandlingen hos oss. Vi hjälper den unge med att skapa rutiner kring skolgången och väljer tillsammans med den unge skola och undervisningsform efter individuella behov. Inför skolstart finns möjlighet för den unge att tillsammans med enhetens personal göra studiebesök på olika tänkbara skolor. I samråd med den unge görs en kartläggning av tidigare skolgång och kunskapsnivå, vilket både ska underlätta och förbereda den unge inför en ny skolstart.

Sysselsättning
Vi erbjuder många olika aktiviteter såsom utflykter, sporter, uppträdanden och konserter, skidresor, badresor m.m. Enheterna utformar även egna aktiviteter - bakning, pyssla, trädgårdsarbete etc. Vi är lyhörda inför ungdomarnas egna önskemål och idéer och vill både stödja dem att upprätthålla befintliga intressen, men uppmuntrar dem även till att testa på nya aktiviteter för att möjliggöra för ytterligare intressen och erfarenheter. På Alternatus ser vi stora fördelar med att ungdomarna är delaktiga i olika prosociala sammanhang såsom idrotts- och föreningsliv.

Konsulter
Alternatus har samverkansavtal med allmänläkare, psykiatriker och psykologer. Alternatus kan erbjuda utredningar och enskilda behandlingsinsatser.

Handledning
Personalen får handledning och utbildning minst en gång i månaden, tätare vid behov. Mellan handledningstillfällena har personal regelbundna arbetsplatsträffar där personalen erbjuds internutbildning.
Samverkan
Samverkan med uppdragsgivare syftar till att följa upp och utvärdera uppdragets utformning och mål under den unges placering. Inför insatsen förväntar vi oss en tydlighet i uppdraget, både vad gäller vårdplan och förväntan på oss som vårdgivare.

Vi ser det som betydelsefullt att ha en tät kommunikation med uppdragsgivaren för att skapa goda förutsättningar att uppnå de mål som är upprättade utifrån den unges behov.

All samverkan kring den unge ska följas upp och utvärderas i syfte till att se vilken verkan det har varit för den unge under placeringen på enheten.

Geografi: HVB RAMNÄS - POJKAR, 13-17 år, 6 platser - HVB Ramnäs ligger i Ramnäs, strax utanför Surahammar (3 mil från Västerås).

HVB VILLA SLUSSEN - POJKAR 15-21 år, 7 platser (varav 2 utslussningsplatser) - Villa Slussen ligger i Salbohed utanför Sala (ca 3,5 mil norr om Västerås).

HVB VILLAN - FLICKOR 13-18 år, 7 platser (varav 1-2 utslussningsplatser) - Alternatus HVB Villan ligger i Kolbäck, cirka 23 km väster om Västerås.

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Alternatus HVB pojkar och flickor" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO